Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σημεία ομιλίας Χρήστου Γκόκα στο σ/ν με θέμα: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις»

 • Η συζήτηση και σήμερα για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας αναδεικνύει τους φιλόδοξους στόχους της Κυβέρνησης, στόχοι όμως που δεν αντιστοιχίζονται με την πραγματική κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο αντικειμενικά μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη ένα σοβαρό και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Ένα σημαντικό ζήτημα με άμεσες επιπτώσεις και στο περιβάλλον – στην κλιματική αλλαγή- και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είμαστε θετικοί στη διαδικασία της ανακύκλωσης, όμως μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων ξεκινά από την πρόληψη μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Με κατάλληλη ενημέρωση και αντίστοιχη αγωγή στο σχολεία, ενώ προηγείται επίσης, η διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης, που συμβάλει στην φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων.
 • Οι στόχοι, οι αριθμητικοί, αφορούν στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και  στην ανακύκλωση των συσκευασιών, όμως παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για την «καύση» απορριμμάτων, ενώ η Κυβέρνηση μιλά αόριστα για δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. Η καύση, όμως των αποβλήτων δεν εναρμονίζεται με τις Οδηγίες που σήμερα έρχονται για ενσωμάτωση και ειδικότερα για την προσπάθεια διαλογής σε ξεχωριστά ρεύματα.
 • Προβλέπονται μια σειρά από υποχρεώσεις στους Δήμους, με την παράλληλη επιβολή κυρώσεων και προστίμων. Και φυσικά οι όποιες κυρώσεις και πρόστιμα, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους πολίτες. Πρώτα όμως, και πάνω απ’ όλα υπάρχει η πολιτική ευθύνη, καθώς όλα αυτά, όπως θεσμοθετούνται, δημιουργούν εύλογες απορίες για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν.
 • Η δημιουργία υποδομών ανακύκλωσης στη χώρα μας, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας έναντι της απλής απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Πράσινη Μετάβαση.
 • Για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, είναι λογικό να μεταφερθεί η υποχρέωση αυτής της καταχώρησης, για τον Ιανουάριο του 2022, αφού πρακτικά με τις υπάρχουσες συνθήκες, της πανδημίας και της θερινής περιόδου, η προθεσμία μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν εξυπηρετεί ούτε τους πολίτες, ούτε τους επαγγελματίες.
 • Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας περισσότερων προβλημάτων και νέων σοβαρών ζητημάτων εντός των πόλεων, αφού  προβλέπεται η διεύρυνση των αστικών περιοχών που μπορούν να γίνουν υποδοχείς συντελεστών δόμησης. Με τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης, από ένα μέτρο αποκατάστασης αδικιών από τη μη αξιοποίηση περιουσιών, έχουμε οδηγηθεί σε υπερβολές και αλλοιώσεις οικιστικής φυσιογνωμίας, έχοντας ζήσει φαινόμενα υπερβολών και καταστρατήγησης αντίστοιχων προβλέψεων στο παρελθόν.

Για τα ενεργειακά θέματα:

 •  Σχετικά  με τις εγγυητικές επιστολές και τις νέες άδειες φωτοβολταϊκών στις περιοχές με «κορεσμένο» δίκτυο θεωρούμε ότι είναι άδικος και αδικαιολόγητος ο αυθαίρετος διπλασιασμός από 16.800 ευρώ σε 33.600 ευρώ για τους υποψήφιους επενδυτές στις περιοχές αυτές, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.  Η σχετική αυτή νομοθέτηση οδηγεί, για μια ακόμη φορά, την αγορά των φωτοβολταϊκών προς τους μεγάλους επενδυτές και όχι στους μικρομεσαίους και τις ενεργειακές κοινότητες.
 • Εμείς είχαμε προτείνει, την εγγυητική για αιτήσεις φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών, και ο προηγούμενος Υπουργός δεν είχε αποδεχτεί. Όμως να μην επικρατήσει, και εδώ, η λογική των άκρων, όπως προκύπτει με την κατά 100% προσαύξηση των εγγυητικών.
 • Είναι αναγκαία η Αναθεώρηση του Νομοθετικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Υπάρχει θέμα, με τις διαδικασίες εγκρίσεων και χορήγησης αδειών ή εγκατάστασης παραγωγής, για όσους φτάσουν σ’ αυτό το στάδιο.
 • Η χορήγηση σε πρώτη φάση των Βεβαιώσεων Παραγωγής, με μία αίτηση και μια γενική αξιολόγηση μόνο τεχνοοικονομικών στοιχείων, έχει σαν αποτέλεσμα τη δέσμευση των εκτάσεων σχεδόν ενός ολόκληρου Νομού, δίνοντας βεβαιώσεις παραγωγής χωρίς να ελέγχεται καν η δυνατότητα εγκατάστασης και ανάπτυξης μιας μονάδας ΑΠΕ, ούτε επίσης ελέγχεται αν ο υποψήφιος επενδυτής, μπορεί να έχει στη διάθεσή του αυτή την περιοχή. Δεσμεύεται η έκταση και όλα ακολουθούν στα επόμενα στάδια. Οι τοπικοί φορείς δεν γνωρίζουν τίποτε και το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες, αφού δεν υπάρχει κανένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και χωροταξικό πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ κατά Περιφέρεια ή περιοχή.
 • Δεν υπάρχει προστασία περιοχών παραγωγικών και πρόβλεψη για επιπτώσεις σε άλλες υπάρχουσες δραστηριότητες. Όπως η κτηνοτροφία στις περιοχές, όπου χωρίς σχεδιασμό αναπτύσσονται φωτοβολταϊκά ή αιολικά κυρίως πάρκα. Ή αντίθετα με άλλους τοπικούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς.
 • Αντιδρούν οι πολίτες και αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός που μπορεί στο χάρτη της ΡΑΕ σε ένα Νομό, να φαίνονται όλα μπλε, κίτρινα και κόκκινα. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο πλαίσιο αδειοδότησης των ΑΠΕ, για να μη φτάσουμε στο σημείο οι πράγματι φιλικές, ως προς τη μορφή ενέργειας προς το περιβάλλον ΑΠΕ να θεωρηθούν και να είναι εχθρικές προς τις τοπικές κοινωνίες, το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές δραστηριότητες.
 • Στο Νομοσχέδιο αυτό  υπάρχουν πολλά σημεία που προβληματίζουν για τον τρόπο που θα υλοποιηθούν οι πολλοί φιλόδοξοι στόχοι που θέτει η Κυβέρνηση, αλλά και για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, από την παραγωγή μέχρι την ανακύκλωση και την χρήση των ανακυκλωμένων υλικών. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί προβληματισμοί για τις άλλες διατάξεις, τις πολεοδομικές, για ενεργειακά θέματα κ.λπ., για τις οποίες έχουμε επιφυλάξεις, αλλά έχουμε καταθέσει και τις προτάσεις μας, και περιμένουμε τις απαντήσεις από τη πλευρά της Κυβέρνησης.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανδρέας Πουλάς: «Χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού μεταξύ των καρκινοπαθών ασθενών και μέτρα για την βελτίωση της υγειονομικής τους αντιμετώπισης εν μέσω πανδημίας»Γιώργος Μουλκιώτης: «Η Κυβέρνηση ενώ αναγνωρίζει τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Λιβαδειάς και υπόσχεται κάλυψη, προαναγγέλλει συγχωνεύσεις των δομών υγείας»