Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Θέμα: «Θεμελίωση δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την διάταξη αυτή προτείνεται η  θεμελίωση  δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993, οι οποίες μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο παιδί και οι οποίες εντάχθηκαν μέχρι 17-8-2015 σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, σύμφωνα  με τις διατάξεις που ίσχυαν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Η πρόβλεψη αυτή́ ανταποκρίνεται στις έννοιες της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την πολιτεία, αφού οι ως άνω ασφαλισμένες εγκατέλειψαν την εργασία τους αποδεχόμενες να ενταχθούν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου, έχοντας την πεποίθηση ότι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες ανηλίκων στο 50ό έτος (μειωμένη σύνταξη) ή στο 55ο (πλήρης σύνταξη). Ωστόσο, μεταγενέστερα της εθελούσιας εξόδου τους, η Πολιτεία με το ν. 4336/2016 αύξησε υπέρμετρα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισμένων (στο 67ο έτος της ηλικίας) με αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή του οικογενειακού τους προγραμματισμού, αφού πλέον ούτε στην εργασία τους μπορούσαν να επιστρέψουν, μένοντας άνεργες και χωρίς εισόδημα, ούτε να συνταξιοδοτηθούν μπορούσαν στην ηλικία που είχαν προγραμματίσει.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

“Άρθρο …”

«Γυναίκες ασφαλισμένες πριν την 1-1-1993 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο παιδί και οι οποίες εντάχθηκαν μέχρι 17-8-2015 σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, αποχωρώντας από την εργασία τους και ευρισκόμενες σε κατάσταση ανεργίας (επιδοτούμενη ή μη) καθ’ όλο το διάστημα μεταξύ της ένταξης στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και της δημοσίευσης της παρούσας διάταξης, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος με τις διατάξεις που ίσχυαν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Τα οικονομικά αποτελέσματα της διάταξης αυτής ξεκινούν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη


Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτρης Μπιάγκης

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Θέμα: «Κατάργηση μείωσης της Εθνικής Σύνταξης των μελών της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας και των ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης»

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4387/2016 προβλέπεται η μείωσης της εθνικής σύνταξης βάσει ετών μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα. Ειδικότερα προβλέπεται ότι πλήρης εθνική σύνταξη χορηγείται εφόσον ο υποψήφιος συνταξιούχος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 40 χρόνια μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας του και του έτους συνταξιοδότησής του. Σε διαφορετική περίπτωση, η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής. 

Με την παρούσα διάταξη προτείνεται η εξαίρεση από την ανωτέρω πρόβλεψη των μελών της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας και των ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μέχρι το 2038. Και τούτο διότι, δεδομένου ότι οι συμπατριώτες μας αυτό ήρθαν στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1990 και πήραν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς το 1998 είναι αντικειμενικά αδύνατο να συμπληρώνουν 40 χρόνια διαμονής στη χώρα μέχρι το 2037.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

“Άρθρο …”

«1.Η μείωση της εθνικής σύνταξης βάσει ετών μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, δεν εφαρμόζεται για τα μέλη ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας και τους ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για αιτήσεις συνταξιοδότησης μέχρι το 2038.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τόσο στις ήδη εκδοθείσες όσο και στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτρης Μπιάγκης

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου 1 του του Π.Δ. 35/1988 (ΦΕΚ Α’ 14/27.01.1988)»

Αιτιολογική Έκθεση

Ο νόμος 4075/2012 εχώρησε ενοποίηση των φορέων επικουρικής ασφάλισης σε ένα ενιαίο φορέα, το ΕΤΕΑΕΠ. Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν καταρτίστηκε γι’ αυτόν τον ενιαίο φορέα ένας ενιαίος Κανονισμός Παροχών, που θα εξομοίωνε, όπως έπρεπε να συμβαίνει, τις προϋποθέσεις χορήγησης των επικουρικών συντάξεων. Επομένως, κάθε πρώην φορέας εξακολουθεί να διατηρεί ίδιες διατάξεις για την χορήγηση σύνταξης ,με αποτέλεσμα να παρατηρείται πανσπερμία στις επί μέρους ρυθμίσεις, γεγονός που δημιουργεί τεράστια σύγχυση στους ασφαλισμένους και στον Ενιαίο Ασφαλιστικό Φορέα ο οποίος πλέον έχει ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ.

Με την διάταξη που ισχύει σήμερα, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ λαμβάνουν επικουρική σύνταξη εφόσον συνταξιοδοτηθούν από τον φορέα κύριας ασφάλισης και συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις που κάθε φορά ισχύουν για συνταξιοδότηση από το πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ. Με δεδομένο όμως ότι το Ταμείο Αρωγής ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1-1-1986, οι περισσότεροι ασφαλισμένοι, παρ’ ότι συμπληρώνουν προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από κύρια σύνταξη (ΤΑΠ-ΟΤΕ), προφανώς όμως δεν έχουν δυνατότητα συμπλήρωσης των αντίστοιχων προϋποθέσεων για χορήγηση επικουρικής σύνταξης, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν την επικουρική σύνταξη με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, δηλαδή αρκετά μεταγενέστερα αφότου λαμβάνουν την κύρια σύνταξη. Ο σκοπός όμως θέσπισης του εισοδήματος το οποίο στερείται ο ασφαλισμένος λόγω της επαλήθευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Κι αυτό βεβαίως έχει έννοια όταν συμπορεύεται με την χορήγηση της κύριας σύνταξης, που αναμφίβολα δεν επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων του Ταμείου Αρωγή Προσωπικού ΟΤΕ.

Με την προτεινόμενη διάταξη εν πολλοίς θα επιτευχθεί η ταυτόχρονη χορήγηση κύριας και επικουρικής σύνταξης στην κατηγορία ασφαλισμένων που προαναφέρθηκε κάτι που συνιστά αποκατάσταση κοινωνικοασφαλιστικής δυσλειτουργίας. Άλλωστε, οι προϋποθέσεις που ορίζονται για την χορήγηση επικουρικής σύνταξης είναι αυτές που ισχύουν για την πλειονότητα των επικουρικά ασφαλισμένων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 997/1979 (ασφαλισμένος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετέπειτα ΕΤΕΑΜ) προς την οποία θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν και οι λοιπές διαφορετικές ρυθμίσεις των τέως επικουρικών φορέων. Πέραν δε αυτού, η προτεινόμενη ρύθμιση ταυτίζεται με την ρύθμιση χορήγησης επικουρικής σύνταξης που περιλαμβάνεται στο παρόν νομοσχέδιο.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

“Άρθρο …”

Το άρθρο 1 του Π.Δ. 35/1988 (ΦΕΚ Α’ 14/27.01.1988) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ δικαιούνται επικουρικής σύνταξης εάν συνταξιοδοτηθούν από τον φορέα Κύριας Ασφάλισης και συμπληρώνουν δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του ν. 997/1979».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Δημήτρης Μπιάγκης

Μπουρχάν Μπαράν

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Θέμα: «Κατάργηση Αυτόματου Μηχανισμού Αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3683/2010 θεσπίστηκε αυτόματος μηχανισμός αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε συνάρτηση με το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού της χώρας με σημείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών. Προβλέφθηκε δε ότι η ισχύς της διάταξης αυτής ξεκινάει από 1-1-2021. 

Επειδή από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησαν νομοθετικές προβλέψεις, και κυρίως εκείνη του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015), με τι οποίες τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις κατά 10 ή και 15 έτη, η διάταξη του ν. 3863/2010 ουσιαστικά είναι πλέον κενή περιεχομένου, αφού ο σκοπός της έχει υπερπληρωθεί και μάλιστα βιαίως, φτάνοντας τα γενικά όρια ηλικίας όλων των ασφαλισμένων στο 67ο έτος της ηλικίας.  Επιπλέον, ο μέσος όρος ηλικίας συνταξιοδότησης στη χώρα μας αντιστοιχεί στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανοδικές τάσεις, χωρίς να υπολογίζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

“Άρθρο …”

«Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) καταργείται.»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Δημήτρης Μπιάγκης

Μπουρχάν Μπαράν

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Θέμα: «Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος άνευ ορίου ηλικίας μετά από 40 έτη υποχρεωτικής πραγματικής απασχόλησης»

Αιτιολογική Έκθεση

Η συνάρτηση της θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης με καθορισμένο όριο ηλικίας δημιουργεί σοβαρές αδικίες σε μια κατηγορία ασφαλισμένων, οι οποίοι, αν και εισήλθαν σε νεαρή ηλικία στην αγορά εργασίας και προσέφεραν για μακρό χρονικό διάστημα την εργασία τους στο κοινωνικό σύνολο και τις εισφορές τους στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, εντούτοις δεν μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, διότι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας. Όριο ηλικίας, που στις περιπτώσεις ασφαλισμένων με πολλά χρόνια ασφάλισης μέχρι το 2012 είτε δεν υπήρχε, είτε ήταν το 58ο .

Στην ανωτέρω κατηγορία εργαζομένων, θεωρείται κοινωνικά δίκαιο να τους δοθεί η δυνατότητα θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας και με 40 έτη ασφάλισης, εφόσον όμως τα 40 αυτά έτη είναι πραγματικής -υποχρεωτικής ασφάλισης , η οποία λογίζεται ως 300 ημέρες ή 12 μήνες εργασίας ανά έτος. Καθίσταται σαφές ότι για τη συμπλήρωση του συντάξιμου αυτού χρόνου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανείς πλασματικός χρόνος.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

“Άρθρο …”

«1.Ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α., θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 40 ετών ή 12.000 ημερών υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης

Δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης ο χρόνος ασφάλισης πέραν των 300 ημερών ή 12 μηνών εργασίας ανά έτος, καθώς και κάθε άλλος πλασματικός χρόνος.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Δημήτρης Μπιάγκης

Μπουρχάν Μπαράν

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Καμίνης: «Σοβαρό θεσμικό ατόπημα του κ. Μηταράκη να μην ακουστούν οι κάτοικοι των νησιών στη Βουλή για το προσφυγικό»Γιώργος Καμίνης: «Δικαιωνόμαστε όταν είχαμε επισημάνει από την αρχή ότι η Πολιτική Προστασία θα έπρεπε να έχει μια θεσμική θέση στην Πολιτεία»