Σε Κοινοβουλευτική Ομάδα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, πρόγραμμα ‘Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Πλήρης αποσύνδεση της εργασίας ή της αναπηρικής σύνταξης από το επίδομα του ΟΠΕΚΑ»

Αιτιολογική Έκθεση

Στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται η διακοπή του επιδόματος που δίνεται στα άτομα με αναπηρία από τον ΟΠΕΚΑ σε περίπτωση που εργαστούν ή συνταξιοδοτηθούν. Η διακοπή του εν λόγω επιδόματος, το οποίο δίνεται για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, εάν λάβουμε υπόψη την έλλειψη κρατικών υποστηρικτικών δομών.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου  2021

Άρθρο …

«Τα άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση που εργαστούν ή συνταξιοδοτηθούν, συνεχίζουν να δικαιούνται και να λαμβάνουν το επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Μιχάλης Κατρίνης

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Μπουρχάν Μπαράν

Νάντια Γιαννακοπούλου

Βασίλης Κεγκέρογλου


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, πρόγραμμα ‘Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ.»

Αιτιολογική Έκθεση

. Με την παρούσα προτείνεται να παραταθεί μέχρι τις 31η 07.2022 η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων-μελών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λόγω της πανδημίας του COVID-19 και συνακόλουθα της αδυναμίας να διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου  2021

Άρθρο …

Η παρ. 1 του άρθρου 133 του ν. 4808/2021 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 133

Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4756/2020

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α` 235) τροποποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις και τον χρόνο ισχύος τους έως την 31η.07.2022 και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α` 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, παρατείνεται έως την 31η.07.2022, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

2. Εξαιρετικά, έως την 31η.07.2022 οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Μιχάλης Κατρίνης

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Μπουρχάν Μπαράν

Νάντια Γιαννακοπούλου

Βασίλης Κεγκέρογλου


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, πρόγραμμα ‘Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Συμμετοχή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στο Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης»

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 16 του Σχεδίου Νόμου προβλέπεται η σύνθεση «Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης». Στη σύνθεσή του όμως δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή αντιπροσωπευτικού φορέα των παιδιών με αναπηρία. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η Ελληνική Βουλή κύρωσε με το πρώτο άρθρο του ν.4074/2012, σύμφωνα με την οποία : «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους». Δεδομένου ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) συνιστά μέλος της  Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)-δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί  τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τα ανήλικα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία, με την προτεινόμενη προσθήκη διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των παιδιών με αναπηρία στο Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

“Άρθρο …”

Στην  παρ. 1 του άρθρου 16 προστίθεται μετά το εδάφιο θ) νέο εδάφιο ως ακολούθως:

«ι)….έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ). Τα εδάφια ι, ια, ιβ, ιγ αναριθμούνται σε ια, ιβ, ιγ και ιδ αντιστοίχως».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Μιχάλης Κατρίνης

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Μπουρχάν Μπαράν

Νάντια Γιαννακοπούλου

Βασίλης Κεγκέρογλου


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, πρόγραμμα ‘Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Συμπερίληψη των ατόμων με ψυχική αναπηρία και των ατόμων με πιστοποιημένη αναπηρία άνω των 65 ετών στους ωφελούμενους της υπηρεσίας του προσωπικού βοηθού και διασφάλιση της λειτουργίας των Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διεπιστημονικού χαρακτήρα με βάση τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας»

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 36 θεσπίζεται η πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία». Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι επιλέξιμοι ωφελούμενοι κατά την πιλοτική εφαρμογή είναι άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή) ηλικίας 16-65 ετών. Με την εν λόγω διάταξη αποκλείονται τα άτομα με ψυχική αναπηρία καθώς και τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία που είναι άνω των 65 ετών, των οποίων μάλιστα η ανάγκη για προσωπικό βοηθό είναι πολύ μεγαλύτερη. Επιπρόσθετα, σε πολλές χώρες προσωπικός βοηθός παρέχεται και στα άτομα με ψυχική αναπηρία.  Ως εκ τούτου χρήσιμο θα ήταν κατά την πιλοτική εφαρμογή να εξεταστεί τόσο η διάσταση της ηλικίας όσο και η διάσταση της ψυχικής αναπηρίας. Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία ηλικίας άνω των 65 ετών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία συνιστά άνιση μεταχείριση σε βάρος τους. Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι η εκτίμηση της ανάγκης παροχής προσωπικού βοηθού θα γίνεται από Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα. Ωστόσο σε αυτές τις Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, παρά το γεγονός ότι αυτό αναφέρεται στο Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον Προσωπικό Βοηθό που εκπονήθηκε τον Αύγουστο του 2020 (βλ. σελίδα 53). Δίχως τη συμμετοχή στις Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα, και δίχως την πρόβλεψη για άσκηση του δικαιώματος της ένστασης από τους αιτούντες επί των αποφάσεων αυτών των Επιτροπών, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι Επιτροπές αυτές θα λειτουργήσουν με βάση τη δικαιωματική προσέγγισης της αναπηρίας, η οποία καθιερώθηκε με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, και ως εκ τούτου πως δεν θα αποτελέσουν σε καμία περίπτωση Επιτροπές Αξιολόγησης τύπου ΚΕΠΑ, δηλαδή Επιτροπές με ιατρικοκεντρικό προσανατολισμό. Επιπρόσθετα, από την παρ. 3 απουσιάζει πρόβλεψη για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Άρθρο …

1.Το πρώτο εδάφιο της  παρ. 2 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως  εξής::

«2. Επιλέξιμοι ωφελούμενοι, κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, είναι άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω με πιστοποιημένη αναπηρία (κινητική, νοητική, ψυχική αναπτυξιακή ή αισθητηριακή)»

2.Η παρ. 3 του άρθρου 36  αντικαθίσταται  ως εξής:

«3. Η εκτίμηση της ανάγκης παροχής Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία γίνεται από Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετέχουν επίσης άτομα με αναπηρία που ορίζει η Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι εν λόγω Επιτροπές αξιολογούν, ιδίως, με βάση τη δυνατότητα αυτοφροντίδας, αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και γνωστικής αντίληψης των αιτούντων, την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής Προσωπικού Βοηθού λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες και συνθήκες ζωής αυτών.  Στους αιτούντες παρέχεται το δικαίωμα ένστασης επί της απόφασης της Επιτροπής. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις προαναφερθείσες Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης άτομα με ή χωρίς αναπηρία που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Μιχάλης Κατρίνης

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Μπουρχάν Μπαράν

Νάντια Γιαννακοπούλου

Βασίλης Κεγκέρογλου


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, πρόγραμμα ‘Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Διασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής εφαρμογής της Υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός», επιμόρφωση των χρηστών της Υπηρεσίας και κατάρτιση των προσωπικών βοηθών και των μελών των Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης,  σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης κα Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής της.»

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 38 του σχεδίου νόμου θεσπίζεται η καθολική εφαρμογή της Υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός» για τα άτομα με αναπηρία, δίχως όμως να προβλέπεται ο τρόπος χρηματοδότησής της. Είναι απαραίτητη η επαναφορά της διάταξης που περιλαμβάνονταν στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στην πλατφόρμα ανοιχτής διακυβέρνησης OpenGov (βλ. άρθρο 31, παρ. 1), η οποία αφορούσε στον τρόπο χρηματοδότησης της καθολικής εφαρμογής της υπηρεσίας, καθώς δίχως την πρόβλεψη χρηματοδότησης δεν θα είναι εφικτή η καθολική εφαρμογή της. Επιπρόσθετα, η αναφορά στην παρ. 5 του άρθρου 35  είναι εσφαλμένη και χρήζει διόρθωσης. Πέραν όμως αυτών, προτείνεται η προσθήκη δύο νέων παραγράφων, οι οποίες να αφορούν στην:

α) επιμόρφωση των χρηστών της Υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού και στην κατάρτιση των μελών των Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα του άρθρου 36 του παρόντος και των Προσωπικών Βοηθών. Η επιμόρφωση των χρηστών της Υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού θα πρέπει να εστιάζει στον τρόπο διαχείρισης της προσωπικής βοήθειας προκειμένου αυτή να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική συμμετοχή τους, και η κατάρτιση των Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών και των Προσωπικών Βοηθών στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, στις βασικές αρχές της ανεξάρτητης διαβίωσης καθώς και σε ζητήματα δεοντολογίας, τρόπους επικοινωνίας με τα άτομα με αναπηρία κ.λπ., και

β) στη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Εφαρμογής της Υπηρεσίας του Προσωπικού για τα άτομα με αναπηρία, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.με.Α., με στόχο τη διασφάλιση της  λειτουργίας του νέου θεσμού στη βάση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Στη παράγραφο αυτή πρέπει επίσης να τίθεται περιορισμός ως προς το ποιοι θα συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Άρθρο …

-Το άρθρο 38  αντικαθίσταται ως εξής

«Άρθρο 38

Καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

«1. Κατόπιν της αξιολόγησης της παρ. 5 του άρθρου 36 του παρόντος θα ακολουθήσει καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Η καθολική εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδοτείται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Οι αναγκαίες πιστώσεις προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και για τον σκοπό αυτό επιχορηγείται ο ΟΠΕΚΑ.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και αφού ζητηθεί η γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζεται ο τρόπος επιμόρφωσης των χρηστών της Υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού για τα Άτομα με Αναπηρία και κατάρτισης των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα του άρθρου 36 του παρόντος καθώς και των Προσωπικών Βοηθών». 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής της Υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού για τα Άτομα με Αναπηρία, στην οποία συμμετέχει  εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ. Στην Επιτροπή δεν μπορούν να συμμετέχουν άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα Παροχής Υπηρεσιών Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Μιχάλης Κατρίνης

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Μπουρχάν Μπαράν

Νάντια Γιαννακοπούλου

Βασίλης Κεγκέρογλου


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, πρόγραμμα ‘Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Διασφάλιση της διαβούλευσης με το αναπηρικό κίνημα πριν από την έκδοση των ΚΥΑ που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 39.»

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 προβλέπεται η έκδοση δύο ΚΥΑ. Η ΚΥΑ της παρ. 1 αφορά στον καθορισμό των επιστημονικών και άλλων προσόντων των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης της παρ. 3 του άρθρου 36 (και όχι 35, που εσφαλμένα αναφέρεται στο Σχέδιο Νόμου) και η ΚΥΑ της παρ. 2 αφορά στην εξειδίκευση του περιεχομένου και των χωρικών και χρονικών όρων υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Υπηρεσίας του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία. Προτείνεται να διασφαλιστεί ότι και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρχει διαβούλευση με την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση του αναπηρικού κινήματος της χώρας, ήτοι με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Άρθρο …

Το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου  αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 39

 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, και αφού ζητηθεί η γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται τα επιστημονικά και άλλα προσόντα των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης της παρ.3 του άρθρου 36, η σύνθεσή τους, η επιμόρφωσή τους, η αποζημίωσή τους και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για τη λειτουργία τους. Με όμοια απόφαση γίνεται η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, και αφού ζητηθεί η γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ., εξειδικεύονται το περιεχόμενο και οι όροι χωρικής και χρονικής υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας και καθορίζονται, για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής α. η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων δικαιούχων, ο αριθμός τους, τα τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, πλέον των αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 36 και οι συντελεστές βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή, β. οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού καθώς και οι όροι εργασίας και ασφάλισής του Προσωπικού Βοηθού γ) το περιεχόμενο της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, δ) η διαδικασία αξιολόγησης της ανάγκης των αιτούντων για την παροχή της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού ενώπιον των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης, λοιπά κριτήρια αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των υποψήφιων δικαιούχων, ε) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, στ) λοιποί αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες, ζ) ο έλεγχος και η εποπτεία της παρεχόμενης υπηρεσίας, η) οι προδιαγραφές λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, θ) τα κριτήρια αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής της 25 υπηρεσίας, ι) ο καθορισμός της αμοιβής του προσωπικού βοηθού, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την καταβολή της, καθώς και ια) κάθε άλλο ειδικό, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Μιχάλης Κατρίνης

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Μπουρχάν Μπαράν

Νάντια Γιαννακοπούλου

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.