Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) – Συμπερίληψη του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στη ρύθμιση που αφορά στην απόδοση πόρου από τον «Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης» στα ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα που έχουν ιδρυθεί ή ιδρύονται με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων – Απαλοιφή της αναφοράς περί ικανότητας των αναζητούντων εργασία διότι συνιστά διάκριση σε βάρος των αναζητούντων εργασία με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις»

Αιτιολογική Έκθεση

1. Προτείνεται η συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο «Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων» της Δ.ΥΠ.Α.  προς εφαρμογή τόσο της σχετικής σύστασης της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες για «συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας στον πολιτικό σχεδιασμό» της Δ.ΥΠ.Α. -εφόσον η Συνομοσπονδία δεν συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής- όσο και της δράσης 2 του Στόχου 14 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία αφορά στην ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές του ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, στην προαναφερθείσα Επιτροπή στις Τελικές Παρατηρήσεις της  στην αρχική έκθεση της Ελλάδας  για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε με τον ν.4074/2012,  εκφράζει την ανησυχία της για: «(α) Το υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και τις ανεπαρκείς προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ένταξή τους στην ανοιχτή αγορά εργασίας […]  (β) Την έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων για τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της παροχής βοηθημάτων και εξατομικευμένης στήριξης στο χώρο εργασίας, και για πιο αποτελεσματικές και προσβάσιμες υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία που αναζητούν εργασία» (παρ.38), και συνιστά στη χώρα: «[…] να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία […], στην ανοιχτή αγορά εργασίας […] να διασφαλίσει την πρόβλεψη μέτρων και εξατομικευμένης στήριξης στο χώρο εργασίας, […] να συμπεριλάβει τη διάσταση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, τα μέτρα και τα προγράμματα για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού σχεδιασμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (παρ. 39). 

2. Προτείνεται η συμπερίληψη του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (με διακριτικό τίτλο «ΙΝ-ΕΣΑμεΑ») στη ρύθμιση που αφορά στην απόδοση πόρου από τον «Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης» στα ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα που έχουν ιδρυθεί ή ιδρύονται με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, το οποίο διαθέτει πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, αποτελεί το μοναδικό ινστιτούτο ερευνών και μελετών σε θέματα αναπηρίας στη χώρα. Στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η ελληνική Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ ως ισότιμο με τα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα των λοιπών κοινωνικών εταίρων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του για την επίτευξη της πολύ σημαντικής αποστολής του. Επιπρόσθετα, η ελληνική Πολιτεία με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζει εμπράκτως τη συνεισφορά των εργαζόμενων με αναπηρία, των εργαζόμενων με χρόνιες παθήσεις και των εργαζομένων μελών των οικογενειών τους στα έσοδα του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού.

3. Προτείνεται να απαλειφθεί η αναφορά στην «ικανότητα» από το εδάφιο α) της παρ. 1 του άρθρου 16 διότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 του ν.4443/2016 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση η εν λόγω αναφορά θέτει τους αναζητούντες εργασία με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις σε μειονεκτική θέση (έμμεση διάκριση) σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, περιορίζοντας τα δικαιώματα και τις επιλογές τους.

Στο Πόρισμα δε της «Ομάδας Εργασίας για Θέματα Ατόμων με Αναπηρία», που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 51172/01.09.2020 απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., και στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού και εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ., της οποίας μάλιστα η σύσταση προβλέπεται στον Στόχο 14 «Εργασία και Απασχόληση για Όλους», και πιο συγκεκριμένα στη Δράση 2 «Ενσωματώνουμε τη διάσταση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές του Ο.Α.Ε.Δ.»,  του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, προτείνεται η «αντικατάσταση του χαρακτηρισμού ‘ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία’ που αναγράφεται στα πιστοποιητικά αναπηρίας των ΚΕΠΑ κ.λπ., ο οποίος αναπαράγει αρνητικές αντιλήψεις και στερεότυπα σε βάρος των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους και συμβάλλει στον πλήρη αποκλεισμό τους από το σύνολο των υπηρεσιών και προγραμμάτων του Οργανισμού. Η αντικατάσταση του εν λόγω χαρακτηρισμού πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά από τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου αφενός να μην οδηγεί στην κατάργηση των παροχών που συνδέονται με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, αφετέρου να μην εμποδίζει την εγγραφή των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού  και κατά συνέπεια να μην εμποδίζει την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Οργανισμού και τα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούνται είτε με εθνικούς είτε με συγχρηματοδοτούμενους πόρους» (σ.45)».

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 προστίθεται μετά την περίπτωση ζ) προστίθεται περίπτωση η) ως εξής:

«η) ένα (1) μέλος, με το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 15, η υποπερίπτωση βα) της περίπτωσης β) τροποποιείται ως ακολούθως: 

«βα) την εν γένει κάλυψη υποδομών, ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή ιδρύονται με τη συμμετοχή της Γ.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Τ.Ε., του Σ.Β.Β.Ε. και της Ε.Σ.Α.μεΑ. […]»

3. Το  εδάφιο α) της παρ. 1 του άρθρου 16 τροποποιείται ως έξης:

«α) Αναζητών εργασία θεωρείται όποιος είναι διαθέσιμος για εργασία, αναζητεί ενεργά εργασία και: […]»

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Κώστας Σκανδαλίδης προς την Κυβέρνηση: «Εγκαταλείψτε την αυτάρκεια, τον εφησυχασμό και την έπαρση που σας διακρίνει»Ρυθμίσεις για τους ελέγχους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης