Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο:  «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Θέμα: «Περί Εκλογής Κοσμήτορα στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)»

Αιτιολογική Έκθεση

Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ έχουν τα ίδια προσόντα με τα αντίστοιχα των ΑΕΙ, ενώ το διδακτικό προσωπικό των ΑΣΕΙ αποτελείται από τις ίδιες βαθμίδες καθηγητών αντίστοιχα με τα ΑΕΙ, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες.

Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4485/2017, Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών.

Τα τυπικά προσόντα εκλογής Κοσμήτορα στα ΑΣΕΙ είναι εναρμονισμένα με τα ισχύοντα στα ΑΕΙ.

Στα ΑΣΕΙ, λόγω του σχετικού αριθμού θητειών ενός Κοσμήτορα, σε συνδυασμό με την απαγόρευση υποψηφιοτήτων λόγω συμπλήρωσης ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας, καθίσταται δυσχερής η εκλογή του Κοσμήτορα, γεγονός το οποίο κατά περίπτωση δύναται να προκαλέσει λειτουργικά, διοικητικά και ακαδημαϊκά προβλήματα στα ΑΣΕΙ.

Η προτεινόμενη διάταξη διευρύνει την δεξαμενή των υποψηφίων μελών ΔΕΠ για την εκλογή Κοσμήτορα και εναρμονίζει το θεσμικό πλαίσιο των ΑΣΕΙ με αυτό των ΑΕΙ ως προς την βαθμίδα των υποψηφίων μελών ΔΕΠ για τη θέση του Κοσμήτορα.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η κατωτέρω ρύθμιση προς τον σκοπό πλήρους εναρμόνισης των ισχυουσών διατάξεων για την εκλογή Κοσμητόρων στα ΑΕΙ με την εκλογή Κοσμητόρων στα ΑΣΕΙ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο:  «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο ….

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 “Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.).” (Α’ 233), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 88 του ν.3883/2010, “Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις” (Α’ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Κοσμήτορας είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου ΑΣΕΙ, στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Α.Σ..»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Αχμέτ Ιλχάν

Χαρά Κεφαλίδου

Ανδρέας Λοβέρδος

Δημήτρης Μπιάγκης

Γιώργος Παπανδρέου

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Καμίνης: «Όπου συνυπάρχουν άνθρωποι των οποίων διακυβεύεται η ζωή δεν είναι νοητό να αντιτάσσει κάποιος ότι έχει δικαίωμα να μην εμβολιαστεί»Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων