Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με τα εξεταζόμενα ζητήματα

 

Η νομική φύση του ΚΕΕΛΠΝΟ. Εξαίρεση απ’ τον δημόσιο τομέα, από τις διατάξεις περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, από τις διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και από το δημόσιο λογιστικό

 

Με το άρθρο 26 ν. 2071/1992 ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ” (Κ.Ε.Ε.Λ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, με σκοπό την αντιμετώπιση και παρακολούθηση, συντονισμό και υποβοήθηση των ενεργειών, για την πρόληψη της εξάπλωσης ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους.

Με το άρθρο 20 του Ν. 3370/2005, ΦΕΚ-176 Α’ το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), μετονομάζεται σε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), διατηρεί όμως τη μορφή του ως Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο απευθείας από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδρυτικές του και λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

Κατά τον ιδρυτικό του νόμο (ν. 2071/1992) το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, από δωρεές, κληροδοτήματα, κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους και έσοδα από τυχόν παροχή υπηρεσιών.

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 407/1993, ΦΕΚ-174 Α, το ΚΕΕΛΠΝΟ εξαιρέθηκε ρητώς από τις διατάξεις που αφορούν το δημόσιο τομέα (όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 και συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4, του Ν. 1943/1991), και προβλέφθηκε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ Α’ 179).

Στο άρθρο 1 παρ. 3 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β΄) επαναλαμβάνεται και επιβεβαιώνεται ότι «εξαιρείται από τις διατάξεις που αφορούν το Δημόσιο Τομέα (Π.Δ. 407/1993 ΦΕΚ Α΄ 174), από τις διατάξεις προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν. 2256/1994 ΦΕΚ Α΄ 196) και από τις διατάξεις προμηθειών στο Δημόσιο Τομέα (Ν. 2286/95 και Π.Δ. 238/1995 ΦΕΚ Α΄ 137

 

Τέλος, με το άρθρο 34 παρ. 11 ν. 4052/2012 το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 (Α΄ 41).  Σημειώνεται ότι η ως άνω διάταξη καταργήθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΠΝΠ 24/24-12-15, ΦΕΚ-182 Α/24-12-15 .

 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

arvanitidis_6