Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση»

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις θεμάτων στέγασης ευπαθών ομάδων πληθυσμού».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη προσθήκη – τροπολογία επεκτείνεται η δυνατότητα  σε δικαιούχους που τους παραχωρήθηκε οικόπεδο από το  Δημόσιο και δεν μπόρεσαν λόγω της παρατεταμένης κρίσης να προβούν σε ανέγερση κατοικίας να μην απωλέσουν το οικόπεδο αλλά να τους δοθεί παράταση λαμβάνοντας υπόψη και την κρίση της πανδημίας να ολοκληρώσουν την κατασκευή μέχρι 31.12.2030.

Για τη στεγαστική αποκατάσταση ευπαθών ομάδων πληθυσμού ο νομοθέτης πρόβλεψε δύο παράλληλες διαδικασίες παραχώρησης οικοπέδων. Η πρώτη από αυτές θεσμοθετήθηκε με τη παρ.10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 και 9 του ν.3137/203, του ν.δ. 203/1969 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ Δ 239/1985). Η δεύτερη από αυτές θεσμοθετήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 187 του ν.3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων) με τίτλο «εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες». Και στα δύο συστήματα αποκατάστασης, προβλέπονταν η καταβολή τιμήματος για την απόκτηση του οικοπέδου και η υποχρέωση του δικαιούχου να ανεγείρει κατοικία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που όριζε ο νόμος.

Με την προέλευση των χρόνων και ιδίως με την επέλευση της οικονομικής κρίσης παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μη μπορούν οι δικαιούχοι να ανεγείρουν την κατοικία επί του οικοπέδου που απέκτησαν με την καταβολή τιμήματος μέσα στην προθεσμία των δέκα ετών. Με βάση το σύστημα των περιορισμών που εισήγαγε το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, οι δικαιούχοι στην περίπτωση που η προθεσμία ανέγερσης κατοικίας παρέχονταν άπρακτη, έπρεπε να εκπέσουν του δικαιώματος κυριότητας. Όμως ορθά παρατηρήθηκε ότι η εμμονή στην εφαρμογή τω κυρώσεων σε βάρος των δικαιούχων, δημιουργούσε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα αφού η αδυναμία ανέγερσης κατοικίας ήταν αδύνατη για αντικειμενικούς λόγους που  βρισκόταν έξω από τη βούληση των δικαιούχων, παρά το ότι είχαν εξοφλήσει το τίμημα των οικοπέδων που είχε αρμοδίως καθοριστεί. Η  πρόσφατη οικονομική κρίση δημιούργησε μια πρωτόγνωρη, αιφνίδια και απρόβλεπτη κατάσταση που συνιστούσε ανωτέρα βία. Για το λόγο αυτό, ο νομοθέτης θέλησε να επιλύσει το ζήτημα των παραπάνω οικοπέδων, που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Με  νομοθετική ρύθμιση της παρ.14δ του άρθρου 37 του ν.4235/2014 (και ήδη παρ.16 του άρθρου 36 του ν 4061 /2012), δόθηκε α) δυνατότητα διατήρησης της κυριότητας του οικοπέδου που αποδόθηκε σε δικαιούχους με βάση το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα, χωρίς να τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του δικαιώματος κυριότητας, δηλαδή χωρίς να εξαναγκαστούν να οικοδομήσουν κατοικία εντός του παραχωρηθέντος ακινήτου τους, με την προϋπόθεση της καταβολής προστίμου εξαγοράς ίσου με το ένα τρίτο (1/3) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου καθώς και β) η δυνατότητα να ζητηθεί ακύρωση του τίτλου κυριότητας, από όσους δεν κατέβαλαν το οφειλόμενο τίμημα ή μέρος αυτού.

Η ρύθμιση αυτή έλυσε εν μέρει το θέμα που είχε προκύψει, καθώς δεν αντιμετώπισε μια Τρίτη κατηγορία δικαιούχων που είτε δεν είχαν δυνατότητα ανέγερσης κατοικίας εντός της προθεσμίας δέκα ετών που όριζε ο νόμος είτε δεν είχαν χρήματα για την καταβολή του προστίμου εξαγοράς του οικοπέδου-λόγω της εξαιρετικής οικονομικής κατάστασης που βιώνουν τα νοικοκυριά και της αδυναμίας δανειοδότησής τους από τις τράπεζες-ή δεν ήθελαν ακύρωση του τίτλου κυριότητας, που τους είχε αποδοθεί έχοντας καταβάλλει το αρχικό τίμημα. Για την επίλυση του προβλήματος και γι’ αυτούς τους δικαιούχους, κατατίθεται η ακόλουθη τροπολογία, προσβλέπουσα την παράταση του χρόνου εντός του οποίου θα πρέπει να ανεγερθεί η κατοικία μέχρι  31.12.2030.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

«Άρθρο ……

Ρυθμίσεις θεμάτων στεγαστικής αποκατάστασης ευπαθών ομάδων πληθυσμού

Μετά την παράγραφο 16 του άρθρου 36 του ν.4061/2012 (ΦΕΚ Α 66) που προστέθηκε με την παράγραφο 14 σημείο δ του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32) προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 16α με ακόλουθο περιεχόμενο:

«16α.Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ’ εφαρμογή του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος και δεν τήρησε τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού , όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3147/2003, εφόσον και εξακολουθεί να είναι κάτοχος ο ίδιος ή οι κληρονόμοι του, του ανωτέρω οικοπέδου, μπορεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του μέχρι τις 31.12.2030».

Αθήνα, 15-02-2022

Oι προτείνοντες Βουλευτές

Απόστολος Πάνας        

Γεώργιος Μουλκιώτης      

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Φραγγίδης: «Ανάγκη επιδίωξης της μεγαλύτερης δυνατής ομοψυχίας και σύμπραξης των πολιτικών δυνάμεων στα εθνικά θέματα»Θεμελίωση δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ