Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις για τους ελέγχους της Δ.ΥΠ.Α.»

Αιτιολογική Έκθεση

Οι υπάλληλοι της ΔΥΠΑ υποχρεούται σε  επιτόπιες αυτοψίες βάσει των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών  της ΔΥΠΑ. Με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου οι ανάγκες της ΔΥΠΑ για ελέγχους  στις επιχειρήσεις  και στους δικαιούχους των προγραμμάτων αυξάνονται, δεδομένων των νέων  προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, της κατάρτισης αλλά και χορήγησης νέων στεγαστικών προγραμμάτων.

Με την παρούσα τροπολογία δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης για τις ανωτέρω δαπάνες προς τους ελεγκτές υπαλλήλους της  ΔΥΠΑ  χωρίς την οικονομική τους επιβάρυνση, δεδομένων των αυξημένων δαπανών για το κόστος μετακίνησης τους. Αντίστοιχη, εξάλλου, νομοθετική πρόβλεψη υπάρχει και στο ν. 4647/2019 (άρθρο 40) για τους ελέγχους που διενεργούν οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»  προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο ..

Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 15, στην παρ.4, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι  ανωτέρω δαπάνες αποζημίωσης δεν  περιλαμβάνονται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής , δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις  και στους  περιορισμούς  των ορίων  των παρ. 2,3  του άρθ.21  του Ν.4354/2015 (Α’176)  και υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 14  του Ν.4172/2013(Α΄167). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της αποζημίωσης ανά έλεγχο καθώς και το ανώτατο όριο αυτής».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Τροπολογία-Προσθήκη για ΕΣΑμεΑΙσότιμη αντιμετώπιση των απασχολούμενων συνταξιούχων και των τέκνων θανόντων συνταξιούχων