Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σε κατάθεση τροπολογίας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται την τρέχουσα εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, προχώρησαν οι τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Β. Κεγκέρογλου, Ε. Λιακούλη και Γ. Μουλκιώτης, σε σχέση με το πάγιο αίτημα έκδοσης ειδικού παράβολου αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών για τις κεφαλαιουχικές αγροτικές – οινοποιητικές επιχειρήσεις.

Όπως οι τρεις βουλευτές επισημαίνουν στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσαν, ζητώντας από την κυβέρνηση να γίνει δεκτή, προκειμένου να καταστεί νόμος του κράτους:

«Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν 4670/2020, προβλέπεται ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, προκειμένου για την κατηγορία των εργατών γης, οι οποίοι, λόγω της μη θέσπισης του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου που προβλέπονταν με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν ασφαλιστικά ακάλυπτοι, να οριστεί συγκεκριμένος πλέον τρόπος αναγνώρισης και υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών καθώς και του ασφαλιστικού τους χρόνου.

Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή αφορά μόνο τις ατομικές επιχειρήσεις ή τις Ο.Ε-Ε.Ε., σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ο.Γ.Α. αριθ. 9/12.9.2011 – Εφαρμογή Εργοσήμου – Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης, αποκλείοντας τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (α.ε. ή ε.π.ε.) που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα οι απασχολούμενοι των οποίων εργάτες γης ασφαλίζονται με καταβολή μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτου ημερών εργασίας.

Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια (ενδεικτικά) του τρύγου (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) και σε σημαντικό βαθμό κατά το ξεφύλλισμα (Μάιος-Ιούνιος) υπάρχει αύξηση της ανάγκης για εποχιακούς εργάτες γης στις κεφαλαιουχικές αγροτικές – οινοποιητικές επιχειρήσεις, με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται οι εν λόγω επιχειρήσεις να εκπληρώσουν την κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής μισθού προς τους αγρεργάτες, συμπεριλαμβανόμενων και των παράτυπων αλλοδαπών εργατών γης».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις – β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις».

———————-

Θέμα: «Έκδοση ειδικού παράβολου αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών και για τις κεφαλαιουχικές αγροτικές – οινοποιητικές επιχειρήσεις».

Αιτιολογική Έκθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν 4670/2020, προβλέπεται ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών. Συγκεκριμένα, ότι για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, προκειμένου για την κατηγορία των εργατών γης, οι οποίοι, λόγω της μη θέσπισης του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου που προβλέπονταν με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν ασφαλιστικά ακάλυπτοι, να οριστεί συγκεκριμένος πλέον τρόπος αναγνώρισης και υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών καθώς και του ασφαλιστικού τους χρόνου.

Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή αφορά μόνο τις ατομικές επιχειρήσεις ή τις Ο.Ε-Ε.Ε., σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ο.Γ.Α. αριθ. 9/12.9.2011 – Εφαρμογή Εργοσήμου – Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης, αποκλείοντας τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (α.ε. ή ε.π.ε.) που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα οι απασχολούμενοι από αυτές εργάτες γης ασφαλίζονται με καταβολή μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτου ημερών εργασίας.

Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια (ενδεικτικά) του τρύγου (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) και σε σημαντικό βαθμό κατά το ξεφύλλισμα (Μάιος-Ιούνιος) υπάρχει αύξηση της ανάγκης για εποχιακούς εργάτες γης στις κεφαλαιουχικές αγροτικές – οινοποιητικές επιχειρήσεις, με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται οι εν λόγω επιχειρήσεις να εκπληρώσουν την κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής μισθού προς τους αγρεργάτες, συμπεριλαμβανόμενων και των παράτυπων αλλοδαπών εργατών γης.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις – β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις», προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

«Το ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών που προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 4670/2020 για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (Α΄ 205) ισχύει και για τους εποχιακούς αγρεργάτες στις κεφαλαιουχικές αγροτικές – οινοποιητικές επιχειρήσεις».

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Βασίλης Κεγκέρογλου: «Στην υπόθεση του Ν. Παππά, ψηφίζουμε τη συνέχιση των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα και το νόμο διαδικασιών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης»Κώστας Σκανδαλίδης: «Υπόθεση Νίκου Παππά: η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο»