Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής».

Θέμα: «Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας για εργαζόμενες με σχέση εργασίας αορίστου ή  ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που συνάπτεται με το δημόσιο ή τους ΟΤΑ  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ».

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 ισχύει και για την εργαζόμενη μητέρα που εργάζεται με σχέση εργασίας αορίστου ή  ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που συνάπτεται με το δημόσιο ή τους ΟΤΑ  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την προστασία της μητρότητας και με στόχο τη συμβολή στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο εμφανίζεται έντονο στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο αίρεται η ανισότητα εις βάρος της εργαζόμενης μητέρας που εργάζεται με σχέση εργασίας αορίστου ή  ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που συνάπτεται με το δημόσιο ή τους ΟΤΑ  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και υλοποιείται στην πράξη η πρόνοια του άρθρου 21 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος για την προστασία και την ενίσχυση της εργαζόμενης μητέρας.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής».

“Άρθρο”

«Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας για εργαζόμενες με σχέση εργασίας αορίστου ή  ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που συνάπτεται με το δημόσιο ή τους ΟΤΑ  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ».

 «Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, και εργάζεται με σχέση εργασίας αορίστου ή  ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που συνάπτεται με το δημόσιο ή τους ΟΤΑ  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 – 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών, όπως αυτή στο άρθρο 142 του ν/3655/2008, όπως ισχύει. Ειδικά για τις μητέρες, ως ανωτέρω,  που εργάζονται με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης συνεχίζουν να λαμβάνουν την άδεια του παρόντος έως ότου η εξάμηνη άδεια ολοκληρωθεί.».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Μουλκιώτης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Μπουρχάν Μπαράν

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μπουρχάν Μπαράν: «Το εργασιακό νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπή εργασία, ούτε υγιή επιχειρηματικότητα»Να μην είναι θύματα της αύξησης των αντικειμενικών αξίων και πάλι οι αδύναμοι