Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κοινοβουλευτική Ομάδα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς κ.κ. Υπουργούς:

– Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα

– Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο

 Θέμα :  «Ρύθμιση αποζημιώσεων στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων».

Το προσωπικό των ΕΔ βρίσκεται διαχρονικά στις επάλξεις για να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάσταση που απορρέει από την θεσμική αποστολή του,που είναι η προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας μας, σε συνδυασμό με το προσφερόμενο κοινωνικό του έργο.

Για τον λόγο αυτό, η πολιτεία, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας του προσωπικού αυτού, έχει θεσπίσει μια σειρά από κίνητρα που μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν και μέτρα οικονομικής στήριξης των στελεχών του.

Όμως, ενώ έχουν ψηφιστεί αυτά τα μέτρα (οικονομικής ενίσχυσης του προσωπικού) από την Βουλή, αυτά δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοσθεί, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αισθάνεται αδικημένο.

Συγκεκριμένα:

Α.   Ο ν. 4472/2017 για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021», μνημόνευε με σαφήνεια ότι οι άνδρες και οι γυναίκες των ΕΔ δικαιούνται ειδικών αποζημιώσεων, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας τους, πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης και της νυχτερινής απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Μέχρι την υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο, ότι τα στελέχη των ΕΔ θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297). Για τα στελέχη των ΕΔ το βοήθημα αυτό ορίζεταιστα 45,39 ευρώ.

Τελικά, η υπόψη ΚΥΑ δεν εκδόθηκε, ούτε έχει προβλεφθεί το προβλεπόμενο κονδύλιο στον προϋπολογισμό του 2020.

Παράλληλα,σταμάτησε να καταβάλλεται και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων που είχε προβλεφθεί στον ίδιο νόμο.

Φαίνεται, ότι έχει δημιουργηθεί μία ασάφεια ως προς την ευθύνη χειρισμού του θέματος μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.Αυτό διαπιστώθηκε και σε σχετικές απαντήσεις των αρμοδίων της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικού ελέγχου του Κινήματος Αλλαγής την 1-10-19.

Ενισχύεται δε, και, από το γεγονός ότι σε πρόσφατη απάντηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επικαλέστηκε άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών για την υπογραφή της ΚΥΑ, λόγω πιθανού δημοσιονομικούεκτροχιασμού. Όμως,εξέφρασε τη βούλησή του για την προώθηση της ΚΥΑ, προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα της αποζημίωσης για το οικονομικό έτος 2020.

Επίσης, τα στελέχη του Στρατού Ξηράς δεν έχουν λάβει την αποζημίωση για την εκτέλεση της 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας, που ανέρχεται στο ποσό των 8,80 ευρώ, ανά υπηρεσία για το έτος 2018, σε αντίθεση με τα στελέχη των άλλων δύο κλάδων των ΕΔ (Πολεμικής Αεροπορίας και Πολεμικού Ναυτικού).

Β.    Σύμφωνα με τον. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015),η ημερήσια αποζημίωση των δημοσίωνυπαλλήλων καθορίστηκε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου.

Στο άρθρο 15 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015),αναγράφονται τα εξής:

       «Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών.

Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Με το άρθρο 65 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/24-12-2018), είχε παραταθεί μέχρι τις 30.6.2019 η προθεσμία για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού, και,της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Παρά τη λήξη της προθεσμίας, δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα το προαναφερθέν προεδρικό διάταγμα.

       Δεδομένου ότι, υφίσταται μία αδικία στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα αυτών που υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς ως προς την λογική της αποζημίωσής τους λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας.

       Δεδομένου ότι,Το προσωπικό των ΕΔ δεν πρέπει να αισθάνεται αδικημένο σε συνδυασμό με το έργο που επιτελούν σε καιρούς χαλεπούς για τη χώρα.

       Δεδομένου ότι, από αυτά που μνημονεύονται φαίνεται ότι, δεν υφίσταται η αγαστή συνεργασία και συντονισμόςμεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για την εξεύρεση λύσης καταβολής της αποζημίωσης στα στελέχη των ΕΔ.

       Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

       1.    Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να εκδοθεί η ΚΥΑ του άρθρου 127 παρ. Δ του ν. 4472/2019 εντός του 2020, με πρόβλεψη αποζημίωσης και για τα έτη 2017,2018 και 2019;

       2.    Θα καταβληθεί η αποζημίωση για 24ωρη υπηρεσία που εκτέλεσαν σε ημέρες αργίας τα στελέχη του Στρατού Ξηράς για το έτος 2018, ώστε να αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα στα στελέχη του σε σχέση με τα στελέχη των δύο άλλων κλάδων των ΕΔ, του ΠΝ και της ΠΑ, που τους έχουν αποδοθεί;

       3.    Έχει προβλεφθεί η έκδοση προεδρικού διατάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015);

       4.    Η τελευταία παράταση του άρθρου 65του ν.4587/2018) για έκδοση προεδρικού διατάγματος έληξε στις 30.6.2019. Ποιο ήταν το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης που έλαβαν τα στελέχη που μετακινήθηκαν μετά τις 30.6.2019;

       5.    Ποιο θα είναι το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης των στελεχών των ΕΔ που μετακινήθηκαν στον Έβρο και γενικά στη μεθόριο για την ενίσχυση των εκεί μονάδων, και αυτών που θα μετακινηθούν για υπηρεσιακούς λόγους εντός του έτους 2020;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ευαγγελία Λιακούλη

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Άμεσα μέτρα στήριξης των οδοντιάτρωνΓιώργος Αρβανιτίδης: Ερώτηση για κρούσματακορωνοϊού στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου