Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Βασικά σημεία ομιλίας του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στο νομοσχέδιο για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Γενικό Σχόλιο για το νομοσχέδιο για τη νέα Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Το νομοσχέδιο ενώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, προς την ενοποίηση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, περιέχει προβληματικές ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις που δεν επιτυγχάνουν να εξασφαλίσουν την τήρηση των αρχών της αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων. Οι Δημόσιες Συμβάσεις βρίσκονται πλέον στον λειτουργικό πυρήνα της δημόσιας διοίκησης και είναι στενά συνυφασμένες με το φαινόμενο του «αδειάσματος» του Κράτους. Κατά συνέπεια, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής που θα επιφορτιστεί αρμοδιότητες επί των Δημόσιων Συμβάσεων, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, για να μην αφήνονται σκιές και γκρίζο και θολό τοπίο που ζημιώνει τη δημόσια ζωή.


Για τον ν.4013/2011 και τη δημιουργία Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Πρώτο το ΠΑΣΟΚ από το 1996 κιόλας είχε προτείνει την ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων. Μια Ανεξάρτητη Αρχή που τελικά δημιουργήθηκε με το νόμο 4013/2011 πάλι επί ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο νόμος 4013/2011 του ΠΑΣΟΚ προέβλεπε ότι η επιλογή των προσώπων που τη διοικούν γινόταν με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων και με την αυξημένη πλειοψηφία των 4/5, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και εισηγείται η επιλογή της Διοίκησης της νέας αρχής δημοσίων συμβάσεων να γίνεται με πρόταση των Υπουργών. Η πρόβλεψη για αποφασιστική αρμοδιότητα της Κυβέρνησης στην επιλογή και τοποθέτηση των προσώπων που το διοικούν αποτελεί τον απλούστερο τρόπος άμεσου ελέγχου μιας διοικητικής οντότητας.


Για την αποτυχία του νομοσχεδίου να εξασφαλίσει την έννοια της ανεξαρτησίας της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ο άμεσος έλεγχος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της επιλογής της Διοίκησης της μετά από πρόταση υπουργών αποκλείει την έννοια της ανεξαρτησίας. Ο αποκλεισμός της ανεξαρτησίας δεν αποτελεί, ωστόσο, απλώς μια απόκλιση από την παραδοσιακή νομική έννοια των ανεξάρτητων αρχών. Αλλά απόκλιση από το αίτημα της κοινωνίας για πλήρη διαφάνεια και έλεγχο κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Ένα θέμα που ταλανίζει την ίδια την εμπιστοσύνη των πολιτών.


Για την παράλειψη απαρίθμησης των ειδών των δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Το νομοσχέδιο επίσης παραλείπει να απαριθμήσει ρητά τα είδη των δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Έτσι όμως, δημιουργείται ασάφεια σχετικά με τις συμφωνίες – πλαίσιο, τις συμβάσεις παραχώρησης και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στα θέματα, όμως, που σχετίζονται με τον έλεγχο των δημοσιών συμβάσεων δεν χωρούν ασάφειες. Διότι κάθε ασάφεια και κάθε έκπτωση ανεξαρτησίας του θεσμού πλήττει ευθέως την εμπιστοσύνη των πολιτών.


Πρόταση του ΚΙΝΑΛ για τροποποίηση διατάξεων του νομοσχεδίου

Πρόταση του ΚΙΝΑΛ είναι να τροποποιηθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου ώστε να παρέχονται εγγυήσεις ανεξαρτησίας της νέας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Για την ουσιαστική ανεξαρτησία του θεσμού λοιπόν, επιβάλλεται η διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να στηρίζεται σε απόφαση που λαμβάνεται με την ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/5 των μελών της. Η επίκληση στον Κανονισμό της Βουλής δεν μπορεί να συνιστά δικαιολογία. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Χαρά Κεφαλίδου: «Αδικίες στη μερική επικαιροποίηση του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα»Νάντια Γιαννακοπούλου: «Aπολύτως αναγκαία μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας»