Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου  «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις – β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις»

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αναδρομικών 11μήνου (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013

Εισηγητική έκθεση

Άρθρο …

Φορολόγηση αναδρομικών 11μήνου (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013

Το Κίνημα Αλλαγής έχει επανειλημμένως εστιάσει στο πρόβλημα που προέκυψε με την άδικη και δυσανάλογη φορολόγηση των αναδρομικών από περικοπές κύριων συντάξεων του 11μήνου Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016,  η καταβολή των οποίων έγινε  άτοκα, παρά το ότι καταβλήθηκαν με καθυστέρηση 5 ετών, και μόνο μετά από σχετική Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μάλιστα, όσοι συνταξιούχοι τελικά πήραν μετά από πολλά χρόνια τα ποσά που τους αναλογούσαν από τις αντισυνταγματικές περικοπές των νόμων 4051 και 4093/12 σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλής στις αρχές Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ Β’ 797/1.3.2021), κλήθηκαν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015 και 2016.

Έτσι, η Κυβέρνηση, αντί να καταβάλει τα αναδρομικά έντοκα (όπως εισπράττει έντοκα τις οφειλές των ασφαλισμένων, όχι μόνο τα αποδίδει άτοκα, αλλά τα φορολογεί και μάλιστα διπλά και πιο συγκεκριμένα: α) ως φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις με συντελεστή 22-42% για το 2015 και με συντελεστή 22-45% για το 2016 και β) ως Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης με συντελεστή 2-8% για το 2015 και με συντελεστή 2,2-10% για το 2016.

Το Κίνημα Αλλαγής πρότεινε η φορολόγηση αυτή να γίνει όπως και στην περίπτωση αναδρομικής απόδοσης ποσών σύνταξης για το πρώην ένστολο προσωπικό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, το άρθρο 15 του ν. 4575/2018 και την εφαρμοστική ΚΥΑ 170285/009/05-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5503/07.12.2018), με αυτοτελή φορολογικό συντελεστή 20% συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και με εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων επί των ποσών αυτών.

Η Κυβέρνηση προφασιζόμενη νομικίστικα επιχειρήματα έχει απορρίψει την πρόταση μας. Ωστόσο επειδή είναι χιλιάδες οι συμπολίτες μας που υπερφορολογούνται από την εν λόγω διαδικασία και επιβαρύνονται και με έξοδα της αμοιβής των λογιστών για τις επιπρόσθετες τροποποιητικές δηλώσεις, επαναφέρουμε την εν λόγω πρόταση μας με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι τα αναδρομικά που χορηγήθηκαν σε συνέχεια  στις υπ’ αριθμ. 1439-1443 του 2020 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας φορολογούνται βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 και προτέινεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ για όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο μόνο

Φορολόγηση αναδρομικών 11μήνου (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013

«Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν:

α. σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. Β3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 85), που έχουν επιστραφεί βάσει των διατάξεων του του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 και

β. σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40), της υπ’ αρ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499) και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 185), και έχουν επιστραφεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4734/2020, φορολογούνται βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013. Με κοινή απόφαση του του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επιστροφής του πλεονάζοντος φόρου σε όσους τον έχουν ήδη καταβάλει.»

Oι Προτείνοντες Βουλευτές

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Κώστας Σκανδαλίδης: «Υπόθεση Νίκου Παππά: η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο»Μιχάλης Κατρίνης: «Χωρίς καμία προστασία νοικοκυριά και πρώτη κατοικία. Στο έλεος των funds οι δανειολήπτες»