Στις 5 και 12 Δεκεμβρίου 2021 (αν χρειαστεί δεύτερος γύρος), τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος Αλλαγής εκλέγουν τη νέα ηγεσία, όπως ορίζει το Καταστατικό. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΠΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ 3.10.2021

Σύμφωνα με το Άρθρο 22, Παρ.3 του Καταστατικού, προτείνεται η προκήρυξη του 3ου τακτικού συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής, και, στο πλαίσιο των διατάξεων του Άρθρου 28, Παρ.1, ο ορισμός της ημερομηνίας για την άμεση εκλογή του/της προέδρου του Κινήματος από τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος.

 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 28, Παρ.2 του Καταστατικού, τη διαδικασία εκλογής προέδρου από τη βάση αναλαμβάνει η Επιτροπή Δεοντολογίας, Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ). Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, η ΕΔΕΚΑΠ διευρύνεται με τους εκπροσώπους των υποψήφιων προέδρων (ένα μέλος από κάθε υποψήφιο), αμέσως μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων.
 2. Σε κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή (Ν.Ε.) συγκροτείται Νομαρχιακή Επιτροπή Συντονισμού (Ν.Ε.Σ.) που αποτελείται από το Γραμματέα και τους κατά νομό εκπροσώπους των υποψηφίων προέδρων και συντονιστή τον Γραμματέα της Ν.Ε.

Η Ν.Ε.Σ. θα έχει την ευθύνη:

(α) Για την έγκαιρη εξεύρεση των καταστημάτων της ψηφοφορίας, τα οποία θα πρέπει να έχουν ισχυρό σήμα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που θα αναλάβει την υποστήριξη του ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης των εκλογικών τμημάτων με την κεντρική βάση.

(β) Για τον διορισμό των εφορευτικών επιτροπών, όπως και των χειριστών των ταμπλετών, από εθελοντές που θα προσφερθούν να στηρίξουν την εκλογική διαδικασία. Οι εφορευτικές επιτροπές θα είναι τουλάχιστον 3μελείς διευρυνόμενες από 1 εκπρόσωπο κάθε υποψηφίου. Σε συνεργασία με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, η Ν.Ε.Σ. οφείλει να μεριμνήσει για τη μέγιστη δυνατή πλήρωση των θέσεων των Προέδρων των Εφορευτικών Επιτροπών, από άτομα που φέρουν τη δικηγορική ιδιότητα.

(γ) Για την εξασφάλιση του εκλογικού υλικού και της απαραίτητης ηλεκτρολογικής υποδομής για διαρκή φόρτιση των συσκευών (ηλεκτρονικών ταμπλετών).

(δ) Για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και τη διαβίβαση των καταστάσεων ψηφισάντων στην ΕΔΕΚΑΠ.

 1. Προκειμένου να παρακολουθείται η υλοποίηση όλων των σταδίων του σχεδιασμού στις Περιφερειακές Ενότητες (πρ. Νομούς), με ευθύνη της ΕΔΕΚΑΠ θα οριστούν Περιφερειακές Επιτροπές Συντονισμού αποτελούμενες από τα μέλη της ΚΠΕ της Περιφέρειας και ένα εκπρόσωπο από κάθε υποψήφιο. Τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ κατανέμονται με απόφαση της και αναλαμβάνει κάθε μέλος της (εξαιρουμένων των εκπροσώπων των υποψηφίων) την ευθύνη συντονισμού τουλάχιστον μιας Π.Ε.Σ.

Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης οι Π.Ε.Σ. αποτελούνται από τα μέλη της ΚΠΕ κάθε εκλογικής περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο από κάθε υποψήφιο.

 1. Τα θέματα που ανακύπτουν από έγγραφες ενστάσεις υποψηφίων ή μελών επιλύονται από το αμέσως επόμενο από τα ανωτέρω συλλογικά όργανα της εκλογικής διαδικασίας (κατά σειρά Εφορευτική Επιτροπή – Ν.Ε.Σ – Π.Ε.Σ – ΕΔΕΚΑΠ). Σε περίπτωση μη αποδοχής απόφασης επί της ένστασης, από οποιοδήποτε μέλος των ανωτέρω οργάνων, τελικός αποδέκτης είναι η ΕΔΕΚΑΠ, που αποφασίζει τελεσίδικα.
 2. Τα βασικά σημεία μέχρι την ημέρα των εκλογών είναι τα παρακάτω:

(α) Από τις 24/09/2021, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι/ες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να είναι υποψήφιοι πρόεδροι, τέθηκε στη διάθεση τους:

(i) αντίγραφο του μητρώου μελών,

(ii) έντυπο υποψηφιότητας,

(iii) έντυπο συλλογής υπογραφών από το 15% των μελών της ΚΠΕ και

(iv) έντυπο συλλογής υπογραφών από τουλάχιστον 5000 μέλη του Κινήματος Αλλαγής, που είτε είναι ήδη εγγεγραμμένα στο μητρώο, είτε θα εγγραφούν με αίτηση τους, είτε θα υπογράψουν σε  ειδικό έντυπο «συλλογής υπογραφών στήριξης – αίτηση εγγραφής μέλους» που παρατίθεται ως παράρτημα και θα παραδοθεί άμεσα στους ενδιαφερομένους προς υποψηφιότητα Προέδρου.

Τα ανωτέρω στοιχεία παραδίδονται  με Πρωτόκολλο και με ενυπόγραφη βεβαίωση από τους υποψηφίους ότι «θα διασφαλιστεί η μη διαρροή του μητρώου», καθώς και δήλωση ότι «έλαβαν γνώση πως υποχρεωτικά θα συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση το έντυπο συλλογής υπογραφών από τα μέλη προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρες οι υπογραφές». Η συλλογή υπογραφών ορίζεται να διαρκέσει μέχρι και τις 15.10.2021 και ώρα 14:00, χρόνος έως τον οποίο θα πρέπει να κατατεθούν οι ανωτέρω υπογραφές μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας για πρόεδρο του Κινήματος στην ΕΔΕΚΑΠ. Οι υποψήφιοι πρόεδροι ενημερώθηκαν γραπτώς ότι η ΕΔΕΚΑΠ τους επισημαίνει πως για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των υπογραφών (αντιπαραβολή με το μητρώο μελών), θα πρέπει να παραδώσουν το σύνολο των στοιχείων των υπογραφών και σε ηλεκτρονική μορφή (Excel), κάτι που θα συμβάλει και στην ταχύτερη ανακήρυξη των υποψηφίων.

(β)Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά προτίμηση σε δημόσια και δημοτικά καταστήματα με βάση τους Καποδιστριακούς καταρχήν Δήμους και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των μεγάλων Δήμων. Προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη και οι φίλοι την ημέρα των εκλογών, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και παράλληλα να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε εκλογικά τμήματα που το 2017 είχαν ψηφίσει περισσότεροι από 250 φίλοι/μέλη, θα λειτουργήσουν επιπλέον εκλογικά τμήματα. Τα εκλογικά τμήματα θα οριστούν με ευθύνη της ΕΔΕΚΑΠ μετά από συνεννόηση με τις Ν.Ε.Σ. το αργότερο δύο εβδομάδες μετά από τη σύνοδο της ΚΠΕ και θα γνωστοποιηθούν αμέσως στην εταιρία που θα αναλάβει την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας.

 1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με βάση τον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο, στον οποίο θα ενσωματωθεί το μητρώο μελών του Κινήματος, ώστε να προστεθεί ειδική σήμανση δίπλα από τα μέλη του Κινήματος. Με αυτή τη δυνατότητα, κατά την αναζήτηση των ψηφοφόρων στον εκλογικό κατάλογο, θα εντοπίζονται αυτόματα τα μέλη και δεν θα χρειάζεται η συμπλήρωση νέας αίτησης μέλους/φίλου κατά την διαδικασία ψηφοφορίας, σε αντίθεση με τα νέα μέλη και όλους τους φίλους που υποχρεωτικά θα συμπληρώσουν έντυπο εγγραφής μέλους/φίλου. Για να συμμετέχει κάποιο μέλος ή φίλος του Κινήματος στην εκλογική διαδικασία, θα καταβάλει υποχρεωτικά το ποσό των τριών ευρώ (3 €) για τον πρώτο γύρο των εκλογών. Την επομένη του πρώτου και του δεύτερου γύρου των εκλογών, ο πρόεδρος του εκλογικού τμήματος οφείλει να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής, το συνολικό ποσό που έλαβε και το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε ποσό ίσο με τον αριθμό ψηφισάντων επί 3 ευρώ για τον πρώτο γύρο.
 2. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ένα (1) ενιαίο και θα περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων με κατάταξη κατά αλφαβητική σειρά. Θα φέρει το έμβλημα του Κινήματος Αλλαγής και την ένδειξη «Σταυρώνεται έως ένας υποψήφιος». Κατά τη διαλογή, τα ψηφοδέλτια που δεν θα φέρουν σταυρό ή οποιαδήποτε σημείωση, θα χαρακτηρίζονται ως «Λευκά». Ως «Άκυρα» θα χαρακτηρίζονται τα ψηφοδέλτια με περισσότερους από έναν σταυρούς ή/και όσα θα φέρουν οποιαδήποτε σημείωση.
 3. Η εκλογή θα διεξαχθεί με πλειοψηφικό σύστημα σε δύο γύρους. Για να αναδειχθεί από τον πρώτο γύρο νικητής, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50.0% συν μία (1) των έγκυρων ψήφων. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το ποσοστό αυτό, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων και νικητής/νικήτρια θα ανακηρυχθεί αυτός/ή που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

Στον δεύτερο γύρο, δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν όλα τα μέλη/φίλοι που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία την πρώτη Κυριακή. Κατά την εκλογική διαδικασία του δεύτερου γύρου, η αναζήτηση των στοιχείων των ψηφοφόρων θα πραγματοποιηθεί από το μητρώο ψηφισάντων που θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση τού πρώτου γύρου. Οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε τμήμα επιθυμούν (ίδιο ή διαφορετικό με τον πρώτο γύρο).

Ως ημερομηνία εκλογών για τον πρώτο γύρο προτείνεται η Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 και για τον δεύτερο γύρο, εφόσον χρειαστεί, η Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021.

 1. Προκειμένου να τηρηθεί το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εκλογών, για την έγκαιρη οργάνωση της διαδικασίας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις τα εξής:

(α) Η προμήθεια των ταμπλετών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου οι συσκευές να προετοιμαστούν εγκαίρως για την εκλογική διαδικασία, με την εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού και της κάρτας SIM.

(β) Η αναζήτηση χειριστών/εθελοντών, με τη συμβολή όλων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 20 Οκτωβρίου 2021, ώστε, σύμφωνα με την απαίτηση της εταιρίας, να είναι επαρκής ο χρόνος για την διεξαγωγή σεμιναρίων ενημέρωσης ανά νομό και να είναι δυνατή η πραγματοποίηση δύο (2) δοκιμών: η πρώτη στις 21 Νοεμβρίου 2021 και η δεύτερη (γενική δοκιμή) στις 28 Νοεμβρίου 2021, στα σημεία λειτουργίας των εκλογικών τμημάτων, προκειμένου παράλληλα να ελεγχθεί η ποιότητα σύνδεσης για να λειτουργήσει απρόσκοπτα η διαδικασία την ημέρα των εκλογών, με σκοπό τη διασφάλιση της μυστικότητας και του αδιάβλητου της ψηφοφορίας.

 1. Σε συνεργασία με τον Τομέα Απόδημου Ελληνισμού θα οργανωθούν εκλογικά κέντρα σε εκείνες τις πόλεις του εξωτερικού όπου λειτούργησαν και το 2017, με την ίδια οργάνωση που θα γίνει στην Ελλάδα και με την προϋπόθεση ότι θα παρίστανται εκπρόσωποι τουλάχιστον δύο υποψηφίων ανά εκλογικό τμήμα για λόγους διαφάνειας. 

11.Η Διευρυμένη ΕΔΕΚΑΠ:

(α) Θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων, ιδίως από τα Μ.Μ.Ε.

(β) Επιφυλάσσεται να θέσει κανόνες για τη διαφάνεια των εκλογικών δαπανών των υποψήφιων προέδρων.

 1. Σε όλη την προεκλογική περίοδο και κατά την ημέρα των εκλογών θα τηρηθούν οι κανόνες που ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος για το θέμα από το Κίνημα Αλλαγής, κος Στέργιος Κωνσταντίνου.
 2. Έκαστος που προσέρχεται στην ψηφοφορία, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο μελών, στην αίτηση εγγραφής μέλους ή φίλου που υπογράφει αποδέχεται και αναλαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη ιδιότητα με βάση το καταστατικό και συναινεί στην διαχείριση των στοιχείων του καταλόγου ψηφισάντων από τον πολιτικό φορέα με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 3. Η ΕΔΕΚΑΠ αποφασίζει τη δημιουργία ιστοσελίδας με αποκλειστικό πληροφοριακό περιεχόμενο (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, παρεμβάσεις υποψηφίων, κλπ.) και ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την επικοινωνία με την Επιτροπή.
 4. Σε συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής, διασφαλίζεται η αναγκαία υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΔΕΚΑΠ για την άρτια οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ,

ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Καπετανάκης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΔΕΚΑΠ)

 

 

Αθήνα,10/10/2021

Προς: Ν.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

1η  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σε συνέχεια της απόφασης  της από 03/10/2021 συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής για τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Ως ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη του/της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής  από τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος ορίστηκε  η Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 για τον πρώτο γύρο και για το δεύτερο γύρο (εφόσον χρειαστεί) η Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το Άρθρο 28, Παρ.2 του Καταστατικού, τη διαδικασία εκλογής προέδρου από τη βάση αναλαμβάνει η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ). Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, η ΕΔΕΚΑΠ διευρύνεται με τους εκπροσώπους των υποψηφίων προέδρων (ένα μέλος από κάθε υποψήφιο), αμέσως μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων.

Προκειμένου να τηρηθεί το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εκλογών, για την έγκαιρη οργάνωση της διαδικασίας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις τα κάτωθι και παρακαλούμε σε άμεσες ενέργειές σας:

1) Να επιβεβαιώσετε από τους αρμόδιους φορείς,  τη διαθεσιμότητα των καταστημάτων ψηφοφορίας (εκλογικών κέντρων για την ανάδειξη Προέδρου του Κινήματος το  2017) για τις ανωτέρω ημερομηνίες και να μας ενημερώσετε για τη διαθεσιμότητα αυτών μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021, άλλως την έγκαιρη εξεύρεση κατάλληλων χώρων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό σήμα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που θα αναλάβει την υποστήριξη του ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης των εκλογικών τμημάτων με την κεντρική βάση, καθώς και να πληρούν τα υγιεινομικά κριτήρια διεξαγωγής δια ζώσης εκλογών, ένεκα της πανδημίας του COVID-19.

Ως «Εκλογικά Κέντρα» νοούνται οι χώροι στους οποίους θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Ως «Εκλογικά Τμήματα» νοούνται το σύστημα «Εφορευτική Επιτροπή» και κάλπη. Σε ένα «Εκλογικό Κέντρο» μπορεί να εγκατασταθούν ένα ή και περισσότερα «Εκλογικά Τμήματα» και αντίστοιχες κάλπες.

Προκειμένου  να αποφευχθεί ο συνωστισμός και παράλληλα να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε εκλογικά τμήματα που το 2017 υπήρξε μεγάλη προσέλευση φίλων και μελών του Κινήματος Αλλαγής, όπως προκύπτει από τον συνημμένο κατάλογο που σας επισυνάπτουμε, θα λειτουργήσουν επιπλέον εκλογικά τμήματα.

 

2) Να ξεκινήσει η διαδικασία εξεύρεσης  εθελοντών που θα προσφερθούν να στηρίξουν την εκλογική διαδικασία και θα στελεχώσουν  τις  εφορευτικές επιτροπές. Οι εφορευτικές επιτροπές θα είναι τριμελείς, οι οποίες θα συνεπικουρούνται από τους εκπροσώπους των υποψηφίων (ένας από  κάθε υποψήφιο) και θα αποτελούνται από τον Πρόεδρο, που θα επιδιωχθεί να είναι δικηγόρος ή ασκούμενος δικηγόρος ή Συμβολαιογράφος ή δικαστικός υπάλληλος, από τον Γραμματέα και τον χειριστή των ταμπλετών. Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε άμεσα και στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους για τη δυνατότητα εξεύρεσης δικηγόρων ή ασκουμένων δικηγόρων.

Η αναζήτηση χειριστών/εθελοντών, με τη συμβολή όλων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 25 Οκτωβρίου 2021.

Αποφασίστηκε από την ΕΔΕΚΑΠ στην ιστοσελίδα του Κινήματος Αλλαγής να υπάρχει από 12 Οκτωβρίου 2021 διακριτό banner  για τις εκλογές ανάδειξης προέδρου με αποκλειστικό πληροφοριακό περιεχόμενο(ανακοινώσεις, δελτία τύπου, κλπ.), καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) edekap.ekloges2021@gmail.com για την επικοινωνία με την Επιτροπή.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2021

 

Προς:

την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά τον Γραμματέα της ΚΠΕ, Μανώλη Χριστοδουλάκη

τα μέλη της ΚΠΕ

 

 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης του Κινήματος Αλλαγής, ως το κεντρικό όργανο για την διοργάνωση των διαδικασιών εκλογής Προέδρου από τη βάση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα έκτακτα πολιτικά δεδομένα που έχουν προκύψει μετά το πρόβλημα υγείας της Προέδρου Φώφης Γεννηματά, αλλά και την απόσυρση της υποψηφιότητάς της, την γνωστοποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριών νέων υποψηφίων με την ταυτόχρονη υποβολή αιτήματος παράτασης της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιότητας, όπως και την από 3 Οκτωβρίου απόφαση της ΚΠΕ, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 15 Οκτωβρίου και αποφάσισε τα εξής:

Επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι η διαδικασία εκλογής Προέδρου στο Κίνημά μας πρέπει να είναι μία ζωντανή δημοκρατική διαδικασία, ανοιχτή στην κοινωνία και προκειμένου με τα νέα δεδομένα να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την υποψηφιότητά του, αποφασίζουμε την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιότητας και υπογραφών, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Καταστατικού του Κινήματος, μέχρι την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00 μ.μ..

Η ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα για όλους μετά τον έλεγχο των υπογραφών.

Σημειώνουμε ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών είναι, σύμφωνα με την απόφαση της ΚΠΕ, η Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 για τον πρώτο γύρο και εφόσον χρειαστεί,  η Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 για τον δεύτερο γύρο.

Την απόφαση διαβιβάζουμε στην Πρόεδρο του Κινήματος, στο Γραμματέα της ΚΠΕ και στα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Επίσης, την απόφαση κοινοποιούμε σε όλους τους υποψηφίους.

Σημείωση: η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε με πλειοψηφία 10 προς 1.

 

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ, Ο Πρόεδρος,

 

Θεόδωρος Καπετανάκης

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί η κατάθεση των υπογραφών των υποψηφίων Προέδρων του Κινήματος Αλλαγής.

 

Υποψηφιότητες κατέθεσαν οι:

 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

 

83.000 πολίτες δήλωσαν την στήριξή τους στους συντρόφους που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την ηγεσία του Κινήματος, γεγονός που σηματοδοτεί την μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές της 5ηςκαι 12ηςΔεκεμβρίου.

 

Το Κίνημα Αλλαγής, η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη δυναμώνει και θα γίνει  και πάλι πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην πολιτική ζωή της χώρας.

 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) προχωρά στις προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Καταστατικού για την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

 

 

 

Αθήνα,22Οκτωβρίου 2021

 

Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του Κινήματος Αλλαγής

Η Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του Κινήματος Αλλαγής ολοκληρώνοντας την Παρασκευή 22/10/2021 στις 18:30 το απόγευμα τον προβλεπόμενο έλεγχο των υπογραφών που κατατέθηκαν για την ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων του Κινήματος έως την Πέμπτη 21/10/2021 στις 18:00 διαπίστωσε τα εξής:

 1. Και οι 6 υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Καταστατικό και συγκεκριμένα τη συγκέντρωση υπογραφών είτε του 15% των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, είτε της συγκέντρωσης 5000 υπογραφών μελών.
 2. Με δεδομένο το γεγονός ότι μετά τη σχετική επεξεργασία και έλεγχο των υπογραφών, όλοι οι υποψήφιοι κατέθεσαν μοναδικές υπογραφές πολλαπλάσιες του προβλεπόμενου ορίου για την ανακήρυξή τους,

αποφάσισε ομόφωνα:

 

Ανακηρύσσει ως υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής τους:

ΝΙΚΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ 

ΠΑΥΛΟ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟ

ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΑΥΛΟ ΧΡΗΣΤΙΔΗ

Η ΕΔΕΚΑΠ καλεί τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος Αλλαγής οι οποίοι ήδη δείχνουν τη συστράτευσή τους και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, να συμβάλλουν για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των μελών και φίλων του Κινήματος, στην δημοκρατική διαδικασία εκλογής Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.

Η ΕΔΕΚΑΠ συνεχίζει το έργο που έχει αναλάβει σύμφωνα με το Καταστατικό του Κινήματος καθώς και την από 3/10/2021 απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για την επιτυχή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

 

 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΔΕΚΑΠ)

 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης του Κινήματος Αλλαγής συνεδρίασε σήμερα 29 Οκτωβρίου με την συμμετοχή και των εκπροσώπων των υποψηφίων και ομόφωνα επιβεβαίωσε ότι, οι Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Κινήματος θα διεξαχθούν την 5η και 12η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την από 3/10/2021 απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής (Κ.Π.Ε.).

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

 

Ο  Πρόεδρος

 

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΔΕΚΑΠ)                           

Τηλ.: 210 3665509-10, 210 3665638

Αθήνα, 15/11/2021

Α.Π. 39

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Υπεύθυνος Εκλογικού Κέντρου

Ορίζεται από τη ΝΕΣ έως την 16/11/2021 και είναι ο συντονιστής της εκλογικής διαδικασίας στο χώρο του Εκλογικού Κέντρου.

Προεκλογικά

 • Έχει υπ’ ευθύνη του τη διαθεσιμότητα του χώρου (συνεννοείται με αυτόν που μας τη διαθέτει, για κλειδιά, κλπ)
 • Φροντίζει σε κάθε ΕΤ να υπάρχουν
 • Ικανοποιητικός αριθμός εκλογικών εντύπων
 • Αν χρειάζονται πολύπριζο και μπαλαντέζα (να φτάνει μέχρι τον χειριστή)
 • Παραβάν (2)
 • Κάλπη
 • Παραλαμβάνει τις ταμπλέτες από τον Γραμματέα της ΝΕΣ και τις παραδίδει στους χειριστές τις ημέρες των δοκιμών και των εκλογών. Κάθε φορά με το τέλος τις χρήσης τους οι ταμπλέτες επιστρέφονται σε αυτόν
 • Έχει τα πακέτα ψηφοδελτίων, φακέλων, αιτήσεων και τις σφραγίδες που του έχουν σταλεί και τα παραδίδει το πρωί των εκλογών στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής

Κατά την ημέρα της εκλογής

ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 • Φροντίζει ώστε όλα να είναι στη θέση τους
 • Παραδίδει στους χειριστές τις ταμπλέτες φορτισμένες
 • Παραδίδει στους Προέδρους ΕΕ τους φακέλους με τις σφραγίδες,  τα σφραγισμένα πακέτα ψηφοδελτίων, τους φάκελους και εκλογικά έντυπα

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 • Επιλύει ζητήματα τάξης εντός και εκτός του χώρου ψηφοφορίας (ουρές, αρνήσεις πληρωμής, κλπ).

Χειριστής ταμπλέτας

Επιλέγονται από τη ΝΕΣ ένας «Χειριστής» έως την 15/11/2021 και ένας «Αναπληρωτής Χειριστής» το συντομότερο δυνατόν.

Παρίσταται την ημέρα της γενικής δοκιμής στο ΕΤ που του έχει ανατεθεί, παραλαμβάνει την ταμπλέτα και ακολουθεί τις οδηγίες που συνοδεύουν την ταμπλέτα. Τελειώνοντας παραδίδει την ταμπλέτα στον υπεύθυνο του ΕΚ.

 • Την  ημέρα των εκλογών  εμφανίζεται στο ΕΤ  ένα τέταρτο τουλάχιστον πριν το επίσημο άνοιγμα της κάλπης.
  • Αφού του δώσει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής το ΟΚ κάνει Login στο σύστημα και μαζί με τον πρόεδρο της ΕΕ ξεκινάει τη διαδικασία.
  • Κάνει τις διαπιστεύσεις με την ταμπλέτα, αναζητώντας τον ψηφοφόρο στον Εθνικό Εκλογικό κατάλογο. Αν είναι ήδη μέλος, ολοκληρώνεται τη διαπίστευση, διαφορετικά για να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου πρέπει να συμπληρώσει αίτηση μέλους ή φίλου.
 • Μόλις ο Πρόεδρος της ΕΕ δώσει το σήμα για το τέλος της διαδικασίας δίνει το σχετικό σήμα στο κέντρο.
  • Φωτογραφίζει το πρακτικό αποτελεσμάτων και το πρακτικό ταμείου και το στέλνει στο κέντρο.
  • Πληκτρολογεί τα αποτελέσματα στην ειδική οθόνη
  • Κλείνει τη διαδικασία και κάνει LOGOUT

Πρόεδρος

Επιλέγεται από τη ΝΕΣ έως την 16/11/2021.

Παρίσταται την ημέρα της γενικής δοκιμής στο ΕΤ που του έχει ανατεθεί και ελέγχει τη διαδικασία και αποστέλλει το εικονικό αποτέλεσμα

 • Την ημέρα των εκλογών εμφανίζεται στο ΕΤ του μισή ώρα τουλάχιστον πριν το επίσημο άνοιγμα της κάλπης.
  • Ελέγχει και πιστοποιεί  την παρουσία του χειριστή, του Γραμματέα και  καταγράφει τους εκπροσώπους των υποψηφίων. Εφόσον όλα είναι εντάξει προχωράει στο επόμενο βήμα.
  • Ελέγχει το υλικό, παραβάν, γραφική, ύλη,  κατάσταση ψηφισάντων (για συμπλήρωση), πακέτα ψηφοδελτίων, φακέλους,  κ.λ.π.
  • Δίνει εντολή στον χειριστή να ξεκινήσει τη διαδικασία  αφού κάνει μαζί του Login στο σύστημα.
  • Αποσφραγίζει παρουσία όσων εκπροσώπων των υποψηφίων παρίστανται τα πακέτα των ψηφοδελτίων και τον φάκελο με τη σφραγίδα
  • Εφόσον όλα τα παραπάνω είναι εντάξει ξεκινάει  επίσημα την εκλογική διαδικασία.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
  • Ελέγχει το έγγραφο ταυτοποίησης του ψηφοφόρου
  • Του παραδίδει το ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο
  • Αφού ο ψηφοφόρος επιστρέψει από το παραβάν, σφραγίζει και μονογράφει το φάκελο, τον οποίο ρίχνει ο ψηφοφόρος στην κάλπη και του επιστρέφει την ταυτότητά.
  • Στην περίπτωση που ο ψηφοφόρος δεν εντοπιστεί στον Εθνικό Κατάλογο αναθέτει στον ΥΕΚ να επικοινωνήσει με την ΕΔΕΚΑΠ

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη παράτασης ο Πρόεδρος της ΕΕ αιτείται παράταση από την ΕΔΕΚΑΠ.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, παραλαμβάνει το ποσό των εισφορών από τον ταμία υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη και την επόμενη μέρα κάνει την κατάθεση του ποσού που έλαβε στην Τράπεζα, σε λογαριασμό που θα του έχει δοθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής.

Γραμματέας

Επιλέγεται από τη ΝΕΣ έως την 25/11/2021.

Την ημέρα των εκλογών εμφανίζεται στο ΕΚ του μισή ώρα νωρίτερα από την έναρξη των εκλογών.

Παρακολουθεί τη διαδικασία και συμπληρώνει για κάθε ψηφοφόρο μετά τη διαπίστευσή του, πλήρως την «Κατάσταση Ψηφισάντων», καταγράφει τον κωδικό διαπίστευσης που του δίνει ο χειριστής της ταμπλέτας και βάζει τον ψηφοφόρο να υπογράψει στον κατάλογο αφού καταθέσει το ποσό των τριών ευρώ (μόνο την πρώτη ημέρα εκλογών).

 

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΠΙΣΤΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΔΕΚΑΠ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Εκλογικό Υλικό

 

Ταμπλέτες

Έχουν σταλεί από την  ΕΔΕΚΑΠ στις ΝΕΣ οι οποίες τις προωθούν στους ΥΕΚ.

Ψηφοδέλτια

Εκτυπώνονται από την ΕΔΕΚΑΠ και για τις δύο Κυριακές Εκλογών, συσκευάζονται σε σφραγισμένα πακέτα των 200 ψηφοδελτίων τα οποία αποστέλλονται στις ΝΕΣ που τα προωθούν στους ΥΕΚ.  Οι ΥΕΚ θα τα παραδώσουν σφραγισμένα στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος θα τα αποσφραγίσει παρουσία των εκπροσώπων των υποψηφίων Προέδρον πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Φάκελοι

Η προμήθειά τους γίνεται από την ΕΔΕΚΑΠ και για τις δύο Κυριακές Εκλογών, συσκευάζονται σε πακέτα των 200 τα οποία αποστέλλονται στις ΝΕΣ μαζί με τα ψηφοδέλτια.

Αιτήσεις μελών/φίλων

Θα εκτυπωθούν από την ΕΔΕΚΑΠ και θα σταλούν μαζί με τα ψηφοδέλτια. Παράλληλα το έντυπο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΙΝΑΛ, ώστε όποιος επιθυμεί να το έχει συμπληρωμένο.

Σφραγίδες Εκλογικών Τμημάτων

Τις ετοιμάζει η ΕΔΕΚΑΠ και τις προωθεί στους ΥΕΚ μαζί με τα ψηφοδέλτια. Μία για την πρώτη Κυριακή και μία για τη Δεύτερη.

Εκλογικά έντυπα (θα υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΙΝΑΛ)

 1. Διαπίστευση Επόπτη Υποψηφίου (αντίγραφα βγάζουν οι υποψήφιοι)
 2. Διαπίστευση Εκπροσώπου Υποψηφίου (αντίγραφα βγάζουν οι υποψήφιοι)
 3. Κατάλογος ψηφισάντων (Πρώτη, ενδιάμεση και τελική σελίδα)
 4. Απόδειξη Απόδοσης Εισπράξεων Εκλογικού Τμήματος
 5. Πρακτικό Αποτελεσμάτων
 6. Έντυπο Ένστασης α’ βαθμού προς την Εφορευτική Επιτροπή
 7. Έντυπο Ένστασης β’ βαθμού προς την ΕΔΕΚΑΠ

 

 

Προετοιμασία χώρων

 

Ο Υπεύθυνος του Εκλογικού Κέντρου (ΥΕΚ), σε συνεργασία με τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών και τους εκπροσώπους των υποψηφίων, έχει την αρμοδιότητα/ευθύνη της διαμόρφωσης  των χώρων την παραμονή της ημέρας ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιήσουν τις εξής εργασίες :

 • Οριστικοποιούν την διάταξη των Εκλογικών Τμημάτων
 • Τοποθετούν στον κατάλληλο χώρο:
  • το τραπέζι αιτήσεων εγγραφής
  • το τραπέζι της Εφορευτικής Επιτροπής με την κάλπη
  • το τραπέζι των εκπροσώπων των υποψηφίων
 • Τοποθετούν τα παραβάν
 • Τοποθετούν τις κατάλληλες σημάνσεις

Ένα Εκλογικό Κέντρο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα Εκλογικά Τμήματα (που έχουν από μια Εφορευτική Επιτροπή, παραβάν και μια κάλπη)

Όπως φαίνεται στο σχέδιο της επόμενης σελίδας, ο ψηφοφόρος εισερχόμενος στο Εκλογικό Κέντρο κάνει τέσσερεις στάσεις:

 1. Στο τραπέζι “υποδοχής” εθελοντές τον βοηθούν να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής εφόσον δεν είναι μέλος.
 2. Στο τραπέζι της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδοντας την αίτηση εγγραφής εφόσον δεν είναι μέλος και την ταυτότητά του, γίνεται η διαπίστευσή του από το χειριστή της ταμπλέτας και η εγγραφή του στην κατάσταση ψηφισάντων από το Γραμματέα, στον οποίο καταβάλει το ποσό των 3 ευρώ (μόνο στον πρώτο γύρο των εκλογών) και υπογράφει. Μετά παίρνει από τον Πρόεδρο φάκελο και ψηφοδέλτιο.
 3. Μπαίνει πίσω από το παραβάν και ψηφίζει, βάζει το διπλωμένο ψηφοδέλτιο στο φάκελο
 4. Επιστρέφει στην Εφορευτική Επιτροπή όπου ο Πρέδρος σφραγίζει το φάκελο τον μονογράφει και ο ψηφοφόρος τον ρίχνει στην κάλπη

Παίρνει την ταυτότητά του από την Εφορευτική Επιτροπή και φεύγει.

Πατήστε στην εικόνα για να κατεβάσετε το αναλυτικό pdf με όλες τις τοποθείες.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.