Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»

Θέμα: «Αποδοχές Προσωπικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας».

Αιτιολογική έκθεση

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον εθνικό φορέα για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας, την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας και την Eξοικονόμηση Eνέργειας. Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, κατ’ αναλογία ρυθμίσεων που έχουν προβλεφθεί στο παρελθόν για προσωπικό που έχει ενταχθεί στις εκάστοτε διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο Τομέα, ορίζεται ότι η υπαγωγή του προσωπικού του ΚΑΠΕ στο ενιαίο μισθολόγιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4024/2011 και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 646/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή στις 21-01-2013, συντελέστηκε από την 1η Απριλίου 2014 και μετά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

Το προσωπικό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υπήχθη στις διατάξεις  της παραγράφου Γ1. 12 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, από την 1η Απριλίου 2014 και στις μισθολογικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν.4354/2015, από την έναρξη ισχύος τους. Οι καταβληθείσες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων, στο προσωπικό του ΚΑΠΕ έως και την 31η Μαρτίου 2014, θεωρούνται νόμιμες και δεν αναζητούνται.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Αρβανιτίδης

Αχμέτ Ιλχάν

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Οργάνωση και σχεδιασμός ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων σημείων για Άτομα με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίεςΊδρυση ξενόγλωσσου τμήματος στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης