Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

———————-

Θέμα: «Χορήγηση επιδότησης τακτικής ανεργίας τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες σε εγγεγραμμένους  στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους που δεν λαμβάνουν καμία οικονομική στήριξη».

Αιτιολογική Έκθεση

Η διαπίστωση ότι μεγάλος αριθμός εγγεγραμμένων στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  δεν δικαιούνται καμίας μορφής επιδότησης ανεργίας και παράλληλα δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα στήριξης, καθιστά απολύτως αναγκαία την άμεση θεσμοθέτηση κρατικής επιδότησης και έμπρακτης βοήθειας . Σε αντίθετη περίπτωση, και μάλιστα σε περίοδο έκτακτης ανάγκης, η Πολιτεία θα αποδεικνυόταν ανάλγητη και αδιάφορη μπροστά στην διαρκή ανασφάλεια που βιώνει αυτή η πολυπληθής ομάδα των συμπολιτών μας και των οικογενειών τους.

Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4690/2020 προβλέφθηκε η χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης στους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνταν κατ’ επάγγελμα σε επιχειρήσεις του τουρισμού και επισιτισμού, που λειτουργούν εποχικά, και για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την προηγούμενη τουριστική περίοδο, ενώ ορίστηκε ότι η ως άνω μηνιαία έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό που ισούται με το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.

Με βάση την διάταξη αυτή και την επακόλουθη Κ.Υ.Α. 23102/477/20 (ΦΕΚ-2268 Β/13-6-20), ένας σημαντικός αριθμός εποχιακά απασχολούμενων στον τουρισμό – επισιτισμό, χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης ανά την επικράτεια, αποκλείστηκε από  τη λήψη του συγκεκριμένου επιδόματος.

Με το άρθρο 89 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται η καταβολή τακτικής επιδότησης ανεργίας σε εποχικά εργαζόμενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της ασφάλισης 50 ημερών στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.

            Επειδή  και η τελευταία υπό συζήτηση νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης, είναι λειψή, αφήνοντας χιλιάδες εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ανέργους χωρίς καμία προστασία και χωρίς κανένα εισόδημα για τους επόμενους κρίσιμους μήνες, προτείνεται η παρούσα διάταξη, προκειμένου ειδικά για τους μήνες Δεκέμβριο έως και Φεβρουάριο 2020 όλοι οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει κατά το τελευταίο διάστημα και εφόσον δεν υπάγονται σε κανένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να λάβουν την επιδότηση τακτικής ανεργίας για το ανωτέρω τρίμηνο και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε στοιχειώσεις ανάγκες τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Άρθρο…

Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν δικαιούνται τακτική ή έκτακτη επιδότηση ανεργίας ή επίδομα μακροχρονίως ανέργου και δεν εντάσσονται σε άλλο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνουν για το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2020 έως και Φεβρουάριο 2021 την μηνιαία τακτική επιδότηση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα χορήγησης της τρίμηνης παροχής του παρόντος άρθρου.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιώργος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Ανδρέας Πουλάς

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ζητάμε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στο νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»Διευκρίνιση αναστολής κανονικών αδειών εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε.