Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ «ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θέμα: «Ολιστική αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας»

Α. Αιτιολογική έκθεση

Το 2018, με έκθεσή της, η Βουλή των Ελλήνων σκιαγραφεί γλαφυρά το μέγεθος του δημογραφικού προβλήματος και προτείνει σειρά σύνθετων μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν.

Σύμφωνα με την έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, η οποία συστάθηκε ύστερα από πρόταση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, κ. Φώφης Γεννηματά στις 27-4-2017, το 2035 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί κατά 1,4 εκατομμύριο (12,4%). Η τάση αυτή αναμένεται να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις το 2050, όπου ο πληθυσμός της χώρας αναμένεται να κυμανθεί από 10 έως 8,3 εκατομμύρια, μια μείωση που σε απόλυτες τιμές φτάνει τα 2,4 εκατομμύρια. Οι ηλικιωμένοι, 65 και άνω, από 10% του πληθυσμού το 1966 (ποσοστό άνω του οποίου ο πληθυσμός θεωρείται γερασμένος) σήμερα αποτελούν το 21,5% και το 2035 αναμένεται να φτάσουν το 27,9%. Παράλληλα, τα παιδιά έως 15 ετών έχουν συρρικνωθεί από 26% το 1966 σε 14% σήμερα (11% το 2035). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΚΕ, την περίοδο 2011-2017, για πρώτη φορά στη μεταπολεμική δημογραφική ιστορία μας παρατηρείται μείωση του πληθυσμού λόγω μείωσης των γεννήσεων και αρνητικής μετανάστευσης. Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας συρρικνώνεται (από 7 σε 5,8 εκατ. το 2035· η αντιστοιχία ατόμων εργάσιμης ηλικίας θα είναι 1,4 προς 1 το 2050, από 3 προς 1 σήμερα).

Το Κίνημα Αλλαγής, με βάση την αρνητική εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στη νέα γενεά, που μαστίζεται κυρίως από την εργασιακή επισφάλεια, έχει καταθέσει ένα σύνολο προτάσεων για τη θεμελίωση μιας συνεκτικής Εθνικής Δημογραφικής Πολιτικής, εκ των οποίων κάποιες έχουν υιοθετηθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχουν ενταχθεί στο παρόν νομοσχέδιο (το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των οικογενειακών επιδομάτων, η σύνδεση οικογενειακών επιδομάτων με την παρακολούθηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

Ωστόσο, επειδή η εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών συσχετίζεται με ένα σύνθετο πλέγμα τάσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο και αλληλοεπιδρά με την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών στα πεδία της εκπαίδευσης, της εναρμόνισης εργασιακής και οικογενειακής ζωής, της ισότητας των φύλων, της γονεϊκότητας (μητρότητα και πατρότητα), της ενσωμάτωσης του νομίμως διαμενόντων πληθυσμού και εν γένει των πολιτικών που διαμορφώνουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, η παράταξή μας προχωρά στην κατάθεση της παρούσας τροπολογίας, η οποία καθίσταται αναγκαία, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία θεσμών και ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης της οικογένειας με ή χωρίς παιδιά, προκειμένου να αντιστρέψουμε τις εξαιρετικά ανησυχητικές τάσεις που παρατηρούνται στα δημογραφικά μεγέθη της χώρας.

Τα μέτρα που προτείνουμε αποτελούν απαραίτητα συστατικά μιας ολιστικής προσέγγισης του δημογραφικού προβλήματος για την ουσιαστική υποστήριξη της οικογένειας, σε όλα τα στάδια του κύκλου της τεκνοποίησης και ανατροφής του παιδιού.

Ειδικότερα, πέραν του επιδόματος γέννησης, προτείνουμε τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Δημογραφικής Πολιτικής, την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου για το Δημογραφικό από νεοσυσταθείσα Εθνική Επιτροπή Δημογραφικής Πολιτικής, την αύξηση του επιδόματος παιδιού για τα τρία (3) πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, τη δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής και Υποστήριξης στους Δήμους, την επιδότηση υπογόνιμων ζευγαριών για σκοπούς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τη μεταφορά βασικών βρεφικών ειδών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, τη ρήτρα διατήρησης των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών παράλληλα με την ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στις πολύτεκνες, τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Ειδικότερα:

Επί του άρθρου 1

Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Δημογραφικής Πολιτικής

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συστήνεται Ειδική Γραμματεία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημογραφικής πολιτικής μέσω του αποτελεσματικού συντονισμού των υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων και της συνεργασίας με τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Στην Ειδική Γραμματεία διατίθενται και οι απαραίτητοι πόροι εκτέλεσης πολιτικών των Δημογραφικής Πολιτικής.

Επί του άρθρου 2

Εθνική Επιτροπή Δημογραφικής Πολιτικής

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συστήνεται η άμισθη, συμβουλευτικού χαρακτήρα Εθνική Επιτροπή Δημογραφικής Πολιτικής που έχει ως κύριο αντικείμενο την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για το Δημογραφικό, αξιοποιώντας και το πόρισμα της ειδικής επιτροπής της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τα δημογραφικά στοιχεία, προτείνει δράσεις και μέτρα για την υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου, παρέχοντας γενικότερη συμβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα θέματα δημογραφικής πολιτικής.

Επί του άρθρου 3

Επίδομα παιδιού

Με την παρούσα ρύθμιση προτείνεται η τροποποίηση του ύψους του επιδόματος παιδιού και ορίζεται ότι ανέρχεται σε διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως για τα πρώτα τρία (3) έτη από τη γέννηση του παιδιού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπισθεί σε σημαντικό βαθμό το αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας που νιώθουν οι εν δυνάμει γονείς και που επιδρά αρνητικά στην γεννητικότητα.

Επί του άρθρου 4

Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των οικογενειακών επιδομάτων

Με την παρ. 1 του άρθρου 214 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Τεύχος Α 5/17.01.2018)
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» θεσπίστηκε επίδομα παιδιού -χορηγούμενο από τον ΟΠΕΚΑ κατόπιν αίτησης, το οποίο αντικατέστησε τα προϋφιστάμενα οικογενειακά επιδόματα της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α΄222) και του άρθρου 40 του ν.4141/2013 (Α΄81), τα οποία και κατήργησε. Με το άρθρο αυτό χαρακτηρίζεται ρητώς το επίδομα παιδιού ως ακατάσχετο για χρέη του δικαιούχου προς το Δημόσιο ή/και τρίτους, ακόμη και αν πιστώνεται σε λογαριασμό μη δηλωμένο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως «ακατάσχετο», και ασυμψήφιστο.

Η θεσμοθέτηση του ακατάσχετου και ασυμψήφιστου κρίνεται επιβεβλημένη α) για λόγους ισότητας. Πρέπει να υπάρχει όμοια αντιµετώπιση όλων των επιδοµάτων, δεδομένου ότι οι νοµοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή άλλων ενισχύσεων, όπως το επίδοµα θέρμανσης και κοινωνικού μερίσµατος, ορίζουν ρητά ότι αυτά ούτε κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται, β) για λόγους αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας/ταλαιπωρίας/αδικίας που υφίστανται ορισμένοι δικαιούχοι που αντιμετωπίζουν κατάσχεση και συμψηφισμό των επιδομάτων.

Επί του άρθρου 5

Κέντρα Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Οικογενειών

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου δύναται να συσταθεί και να λειτουργήσει Κέντρο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Οικογενειών (εφεξής ΚΕΣΥΟ) σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού. Τα ΚΕΣΥΟ λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α’ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές. Συνιστούν υπηρεσίες πρώτης γραμμής με σκοπό την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακής δυσαρμονίας, τη δωρεάν ψυχο-κοινωνική υποστήριξη των μελών των οικογενειών από εξειδικευμένους επαγγελματίες και την παραπομπή τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, σε πιο εξειδικευμένους φορείς δεδομένης της συνεργασίας και διασύνδεσης των ΚΕΣΥΟ με όλες τις υπηρεσίες, τους φορείς και τις δομές κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Με Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Επί του άρθρου 6

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

Η Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών με τις 382 δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τις 59 δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) εντάσσονται στο σύνολό τους στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων και στις κοινωνικές υπηρεσίες τους με το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό τους.

Στο οργανόγραμμα του Δήμου ή της κοινωφελούς επιχείρησης εντάσσονται οι αναγκαίες ειδικότητες και θέσεις εργασίας επιπλέον των ήδη εργαζομένων που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, προκειμένου να προκηρυχθεί η κάλυψή τους.

Με Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, συντάσσεται «Κανονισμός Δημιουργίας Απασχόλησης Παιδιών». Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος δημιουργίας ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ που καλύπτουν όλους τους Δήμους και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Επί του άρθρου 7

Αντιμετώπιση υπογονιμότητας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των προβλημάτων υπογονιμότητας, που χαρακτηρίζεται ως πολυπαραγοντική. Η αναβολή και η μετάθεση σε όλο και μεγαλύτερες ηλικίες της τεκνοποίησης επιτείνει το πρόβλημα της υπογονιμότητας και λειτουργεί ενοχοποιητικά ιδιαίτερα στις γυναίκες, που προσφεύγουν στην ιατρική υποβοήθηση για να πραγματώσουν το γονεϊκό τους σχέδιο.

Παρατηρείται επιπλέον έντονη ιατρικοποίηση της μητρότητας, με ένα πλήθος εργαστηριακών και ιατρικών εξετάσεων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης να συνιστούν επιβεβλημένη ανάγκη. Σε αυτό το έντονα ιατρικοποιημένο καθεστώς, είναι εύλογο η υπογονιμότητα ανδρών και γυναικών να αναδεικνύεται σε παθολογικό πρόβλημα, το οποίο χρήζει θεραπευτικής αντιμετώπισης. Το οικονομικό κόστος πραγμάτωσης του γονεϊκού σχεδίου των ζευγαριών, που θα προβούν σε ιατρικές τεχνολογίες αναπαραγωγής, είναι αρκετά υψηλό έως και απαγορευτικό. Για την αντιμετώπιση αυτού, προτείνεται η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση, πέραν όσων σήμερα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ .

Επί του άρθρου 8

Ρήτρα διατήρησης των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών και ένταξη των τριτέκνων οικογενειών στις πολύτεκνες

Με την πρώτη παράγραφο οι τρίτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στις πολύτεκνες, αφού ο αριθμός των τέκνων που καθορίζει την ιδιότητα του πολύτεκνου από τέσσερα γίνεται τρία. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τη στήριξη των πολυμελών οικογενειών στο πλαίσιο της πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Έτσι, ισχύουν αυτόματα όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων για τους έως τώρα τρίτεκνους.

Με τη δεύτερη παράγραφο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ένταξη των τριτέκνων στους πολύτεκνους και η απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας. Επίσης, διορθώνεται η αδικία εις βάρος γονέων με τέσσερα τέκνα που δεν απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι τώρα λόγω υφιστάμενων διατάξεων και περιορισμών. Ακόμη, διασφαλίζεται ότι η πολυτεκνική ιδιότητα ισχύει και για τους δύο γονείς ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε διάσταση και εάν ο ένας από αυτούς έχει την επιμέλεια των παιδιών εφ’ όσον και οι δύο έχουν τη μέριμνά τους. Επίσης, η πολυτεκνική ιδιότητα χορηγείται ανεξαρτήτως από τον αριθμό των γάμων ή των συμφώνων εντός των οποίων έχουν αποκτηθεί τα παιδιά.

Με την τρίτη παράγραφο καθιερώνεται ρήτρα εγγύησης για τη συνέχιση των παροχών προς τους έως τώρα πολύτεκνους που σημαίνει ότι διασφαλίζεται ότι όλοι οι πολύτεκνοι θα συνεχίσουν να έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν έως σήμερα.

Με την τέταρτη παράγραφο καθιερώνεται η προοδευτικότητα των παροχών σε αναλογία με τον αριθμό των παιδιών.

Επί του άρθρου 9

Τροποποιήσεις-προσθήκες επί του κατατεθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις»

Με το άρθρο αυτό προτείνονται τροποποιήσεις επί του κατατεθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», προκειμένου να συμβάλει στο στόχο της αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού προβλήματος. Και τούτο γιατί οι κατατεθείσες διατάξεις είναι αποσπασματικές και ελλιπείς.

Έτσι, με τις τροποποιήσεις προτείνεται η χορήγηση του επιδόματος και σε Έλληνες γονείς που αποκτούν παιδί εκτός Ελλάδος, εφόσον βρίσκονται εκεί για εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας, αποσπασμένοι ή μετετεθέντες σε υπηρεσίες του εξωτερικού ή διεθνείς οργανισμούς αλλά και σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό είτε προσωρινά (π.χ. λόγω σπουδών ή για ψυχαγωγία ή για επαγγελματικούς λόγους) είτε μόνιμα και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα επιστρέψουν στη χώρα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνονται οι κατηγορίες δικαιούχων με εκείνους στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας, τους πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, η αύξηση του ορίου του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ο καθορισμός συγκεκριμένων χρονικών σημείων καταβολής των δύο δόσεων του επιδόματος γέννησης. Για τους πολίτες τρίτων κρατών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό καθεστώς των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ζ΄, η΄, θ΄ απαιτείται πενταετής διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ «ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Άρθρο 1

Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Δημογραφικής Πολιτικής

1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνεται ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής», με σκοπό την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημογραφικής πολιτικής μέσω του αποτελεσματικού συντονισμού των υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων και της συνεργασίας με τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.

2. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνεται θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας.

3. Η Ειδική Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό σχετικές πιστώσεις στον ειδικό φορέα για την εκτέλεση της Δημογραφικής Πολιτικής.

Άρθρο 2

Εθνική Επιτροπή Δημογραφικής Πολιτικής

1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνιστάται Εθνική Επιτροπή Δημογραφικής Πολιτικής. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

α. τον Ειδικό Γραμματέα Δημογραφικής Πολιτικής ως πρόεδρο

β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας με τον αναπληρωτή του

γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αναπληρωτή του

δ. έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τον αναπληρωτή του

ε. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο

στ. τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ζ. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο

η. δύο εκπροσώπους της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο

θ. έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Ελλάδας

ι. έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο

κ. έναν εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο

λ. τρεις εκπρόσωπους από τις πλέον αντιπροσωπευτικές γυναικείες οργανώσεις της χώρας

μ. έναν εκπρόσωπο των κομμάτων με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση

ν. έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

ξ. τρία μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου με εξειδίκευση στο πεδίο της δημογραφικής πολιτικής.

2. Η Εθνική Επιτροπή είναι άμισθη και έχει ως κύριο αντικείμενο την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για το Δημογραφικό αξιοποιώντας και το πόρισμα της ειδικής επιτροπής της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τα δημογραφικά στοιχεία, προτείνει δράσεις και μέτρα για την υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου παρέχοντας γενικότερη συμβουλευτική υποστήριξη στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα θέματα δημογραφικής πολιτικής.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καλούνται στην Εθνική Επιτροπή πρόσωπα ή φορείς που μπορούν να συμβάλλουν γνωμοδοτικά στο έργο της και να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα οργάνωσης και λειτουργίας της.

Άρθρο 3

Επίδομα παιδιού

Από 1.1.2020, το ύψος του επιδόματος παιδιού, το οποίο χορηγείται δυνάμει του άρθρου 214 του ν. 4512/2018, ανέρχεται σε διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως για τα τρία (3) πρώτα έτη ζωής του παιδιού.

Άρθρο 4

Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των οικογενειακών επιδομάτων

Στην παράγραφο 12 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018(ΦΕΚ Τεύχος Α 5/17.01.2018) προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής «Το επίδομα παιδιού, όπως και κάθε άλλο οικογενειακό επίδομα, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται και χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου».

Άρθρο 5

Κέντρα Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Οικογενειών

1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού δύναται να λειτουργεί «Κέντρο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Οικογενειών» (ΚΕΣΥΟ), για την αντιμετώπιση προβλημάτων οικογενειακής δυσαρμονίας. Τα Κέντρα αυτά λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α΄ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές. Οι ΟΤΑ α’ βαθμού, ως φορείς υλοποίησης, υποχρεούνται να συντάσσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος να περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των Κέντρων αυτών.

2. Σκοπός των «Κέντρων Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Οικογενειών» είναι η ανάπτυξη μιας υπηρεσίας πρώτης γραμμής με σκοπό τον οικογενειακό προγραμματισμό, την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακής δυσαρμονίας, τη δωρεάν ψυχο-κοινωνική υποστήριξη των μελών των οικογενειών από εξειδικευμένους επαγγελματίες και την παραπομπή τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, σε πιο εξειδικευμένους φορείς δεδομένης της συνεργασίας και διασύνδεσης των Κέντρων με όλες τις υπηρεσίες, τους φορείς και τις δομές κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

3. Το «Κέντρο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Οικογενειών» δύναται να στελεχώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, από προσωπικό των κάτωθι ειδικοτήτων:

α. Πτυχιούχος ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυνατόν, με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής προστασίας.

β. Ψυχολόγος ή παιδοψυχολόγος (πτυχιούχος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

γ. Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ.

4. Όπου καθίσταται δυνατό, τα Κέντρα θα συστεγάζονται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ Βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΟΤΑ θα μεριμνήσουν για τη στέγαση των Κέντρων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που κρίνουν κατάλληλες και συμφέρουσες για το Δήμο και τους δημότες τους, αξιοποιώντας, εάν αυτό είναι εφικτό, αδρανείς κτιριακές υποδομές κυριότητάς τους.

5. Τα «Κέντρα Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Οικογενειών» δύνανται να καλύπτονται από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ.

6. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 6

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

1. Η Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών με τις 382 δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τις 59 δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) εντάσσονται στο σύνολό τους στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων και στις κοινωνικές υπηρεσίες τους με το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό τους.

2. Στο οργανόγραμμα του Δήμου ή της κοινωφελούς επιχείρησης εντάσσονται οι αναγκαίες ειδικότητες και θέσεις εργασίας επιπλέον των ήδη εργαζομένων που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, προκειμένου να προκηρυχθεί η κάλυψή τους.

3. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, συντάσσεται «Κανονισμός Δημιουργίας Απασχόλησης Παιδιών». Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7

Αντιμετώπιση υπογονιμότητας

Από 1.1.2020 θεσπίζεται από την Ειδική Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής εφάπαξ επίδομα ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, πέραν των παροχών του ΕΟΠΥΥ, για τα υπογόνιμα ζευγάρια για σκοπούς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενόσω υπάρχει διαπιστωμένη ιατρική αδυναμία απόκτησης τέκνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων των δικαιούχων στην Ειδική Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής, οι διαδικασίες καταβολής των ποσών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 8

Ρήτρα διατήρησης των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών και ένταξη των τριτέκνων οικογενειών στις πολύτεκνες

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας «περί προστασίας των Πολυτέκνων» που κυρώθηκε με την υπ’αρίθμ. 303/1946 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, η λέξη «τεσσάρων» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριών». 2. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, την απρόσκοπτη ένταξη των τριτέκνων στους πολύτεκνους και την απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας, καθώς και των γονέων με περισσότερα από τρία τέκνα που δεν απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι τώρα λόγω υφιστάμενων διατάξεων, δε λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των παιδιών. Η πολυτεκνική ιδιότητα ισχύει και για τους δύο γονείς ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε διάσταση και ο ένας από αυτούς έχει την επιμέλεια των παιδιών εφ’ όσον και οι δύο έχουν τη μέριμνά τους. Επίσης, η πολυτεκνική ιδιότητα χορηγείται ανεξαρτήτως από τον αριθμό των γάμων ή των συμφώνων εντός των οποίων έχουν αποκτηθεί τα παιδιά.

3. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραγράφων δεν θίγουν υφιστάμενα δικαιώματα των έως την ψήφιση του παρόντος νόμου εχόντων την πολυτεκνική ιδιότητα.

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις-προσθήκες επί του κατατεθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις»

Στο κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» επέρχονται οι ακόλουθες προσθήκες – τροποποιήσεις:

α. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Από 1.1.2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, το οποίο χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση γέννησης επόμενου παιδιού εντός τριάντα (30) μηνών ή τριακοσίων (300) ημερών από εκείνο για το οποίο έχει καταβληθεί το επίδομα του προηγούμενου εδαφίου, το επίδομα γέννησης προσαυξάνεται κατά 50%. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται άπαξ».

β. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:: «Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της σχετικής αίτησης και η δεύτερη εντός τριών (3) μηνών από την καταβολή της α΄ δόσης. Ειδικά για παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση της σχετικής αίτησης».

γ. i) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση ½»

ii) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο ½.».

δ. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

«Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι το ισοδύναμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (45.000,00) ευρώ».

ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και μετά τις λέξεις «που γεννιούνται στην Ελλάδα» προστίθενται οι λέξεις «,με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄ και στ΄».

στ. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται και προστίθενται περιπτώσεις στ΄- ι΄ ως εξής:

«ε) Έλληνα πολίτη μετακινούμενου εκτός έδρας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας, με ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και του τοποθετούμενου, μετατιθέμενου ή αποσπώμενου μετά την οριστική λήξη της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασής του σε χώρα του εξωτερικού και εντός ενός (1) έτους από την επιστροφή στην Ελλάδα.

στ) Έλληνα πολίτη που βρίσκεται στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνει αντίστοιχο επίδομα από τη χώρα στην οποία έχει μετακινηθεί και επιστρέψει στην Ελλάδα μόνιμα εντός δύο (2) ετών από τη γέννηση του παιδιού.

ζ) υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδων, στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά την έννοια των περιπτώσεων στ΄ και η΄ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169),

η) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 139/1975 (Α΄ 176),

θ) πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 προεδρικού διατάγματος 114/2010 (Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν.

ι) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γεννηματά Φώφη

Αρβανιτίδης Γιώργος

Αχμέτ Ιλχάν

Γιαννακοπούλου Νάντια

Γκόκας Χρήστος

Καμίνης Γιώργος

Καστανίδης Χάρης

Κατρίνης Μιχάλης

Κεγκέρογλου Βασίλης

Κεφαλίδου Χαρά

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

Λιακούλη Ευαγγελία

Λοβέρδος Ανδρέας

Μουλκιώτης Γιώργος

Μπαράν Μπουρχάν

Μπιάγκης Δημήτρης

Πάνας Απόστολος

Παπανδρέου Γιώργος

Πουλάς Ανδρέας

Σκανδαλίδης Κώστας

Φραγγίδης Γιώργος

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανδρέας Πουλάς Εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής : Δεν είναι ταμπού η υλοποίηση δράσεων μέσω δωρεών, με εθνικό σχέδιο και συγκεκριμένη στόχευσηΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γ. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ