Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

———————-

Θέμα: “Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019”.

Αιτιολογική Έκθεση

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, που ανέκυψε από τη λήξη στις 30/9/2020 των συμβάσεων των απασχολουμένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Προγράμματος μέχρι την μετάβαση στο νέο πλαίσιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (Α 212),  ώστε να μην προκληθούν ανυπέρβλητα προβλήματα στην παροχή των σχετικών κοινωνικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους, προτείνεται η παρακάτω ρύθμιση σύμφωνα με την οποία:

Παρατείνεται η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και οι συμβάσεις εργασίας όλων των απασχολουμένων σε αυτό μέχρι 31.12.2021, με εξαίρεση όσους προσληφθούν βάσει της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ και εφόσον αυτό συμβεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, των οποίων οι συμβάσεις θα  λυθούν αυτοδίκαια με  την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση για την οποία θα προσληφθούν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

«1. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας όλων των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν  για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι και την 31η.12.2021. Οι συμβάσεις, ειδικά για όσους εκ των ανωτέρω προσληφθούν βάσει της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ για τη στελέχωση των ΟΤΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (Α 212), λύνονται αυτοδικαίως την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη θέση για την οποία θα προσληφθούν.

2. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού́ Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρθρο 16 ν. 1518/1985, (Α ́ 30)).».

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2020

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μιχάλης Κατρίνης: «Η Κυβέρηση αρνείται να δει την πραγματικότητα στην οικονομία»Τροπολογία-Προσθήκη στη Βουλή: «Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες»