Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις»

———————-

Θέμα: «Τροποποίηση της παρ. 6, άρθρου 91 του ν. 4583/2018»

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.4583/2018 προβλέφθηκε η ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό. Προβλέφθηκε επίσης στην ίδια διάταξη ότι, μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις συνιστώμενες οργανικές θέσεις, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονταν από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 μέχρι και την 31.12.2019, καθώς και ότι με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που θα συνίσταντο, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζόμενων στο Πρόγραμμα θα λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών.  Ορίσθηκε επίσης ότι εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4583/2018  παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α` βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, θα κατατάσσονταν ή θα μεταφέρονταν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες των οικείων Ο.Τ.Α. που θα ασκούσαν πλέον την αρμοδιότητα του «Βοήθεια στο Σπίτι», εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού τους Εσωτερικής Υπηρεσίας, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια (βλ.αρθ.91 §§ 5,6 του 4583/2018) .

Επειδή ως γνωστόν οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού  είναι αρκετά χρονοβόρες, και προκειμένου να μην διακοπεί η παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) παρατάθηκε η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος από τη λήξη τους μέχρι 30.09.2020.

Εξάλλου, κατά την 18.12.2018, δηλ. την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν.4583/2018, στους περισσότερους Δήμους της Επικράτειας δεν είχε αναγνωρισθεί πως οι εν λόγω υπάλληλοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα αντίστοιχα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ζήτημα εφαρμογής της διάταξης αρθ.91 § 6 του Ν.4583/2018, ήτοι δεν  ελήφθη απόφαση σύστασης και κατάταξης σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζόμενων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στην ίδια ειδικότητα, στη νέα υπηρεσία που συστάθηκε στους Δήμους, εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού του Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως η ως άνω διάταξη προέβλεπε.

Όμως, σε πολλούς Δήμους ανά την Ελλάδα, όπως και στον Δήμο Καβάλας με την υπ’ αριθ. 59/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, αναγνωρίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, επικαλούμενοι το πραγματικό γεγονός των διαδοχικώς συναφθεισών μεταξύ αυτών και των αντίστοιχων Ν.Π.Δ.Δ. ή δημοτικών επιχειρήσεων συμβάσεων, που όλες έφεραν, ως ελέχθη, τον τύπο της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και  το ότι ο τύπος αυτός ήταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, «ψευδεπίγραφος» δεδομένου ότι κάλυπταν – πάντα σύμφωνα με τις αιτιάσεις τους – πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καθώς και το γεγονός ότι οι συμβάσεις τους ανανεώνονταν επί σειρά ετών διαδοχικώς και με τρόπο ομοιόμορφο χωρίς να μεσολαβήσει ούτε μία ημέρα διακοπής της απασχόλησής τους, ζήτησαν να αναγνωρισθεί δικαστικώς ότι καθένας από αυτούς συνδέεται με το αντίστοιχο δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. ή την αντίστοιχη δημοτική επιχείρηση με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου από την αρχική τους πρόσληψη.

Πολλές αγωγές, λοιπόν, όπως εν προκειμένω και στην Καβάλα έγιναν δεκτές είτε πρωτοδίκως, είτε τελεσιδίκως και κρίθηκε ότι οι συμβάσεις των εργαζομένων «….ψευδεπίγραφα χαρακτηρίζονται κάθε φορά ως «ορισμένου χρόνου», αφού στην πραγματικότητα όλες οι ανωτέρω συμβάσεις αποτελούσαν καθεμιά τους μια ενιαία για κάθε ενάγουσα, σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι από την αρχική τους πρόσληψη κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εναγομένου….» .

Συνεπώς, η έναρξη της απασχόλησης όλων των εργαζομένων, όπως αυτές δικαστικώς αναγνωρίσθηκαν, ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της 18.12.2018, ήτοι της καταληκτικής ημερομηνίας για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 6 του του άρθρου 91 του Ν.4583/2018, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάταξη αυτών σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη νέα υπηρεσία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που οι Δήμοι συνέστησαν με την τροποποίηση του Οργανισμού τους Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ήδη, με το υπ’αριθ.πρωτ. 21733/06.04.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έκδοση προκήρυξης θέσεων προσωπικού των Δήμων για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι», ζητήθηκε από τους Δήμους να αποστείλουν στοιχεία ενόψει της έκδοσης προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους, κατά τα άρθρα 18 του ν. 2190/1994 και 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύουν, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», και ειδικώς την ύπαρξη των κενών οργανικών θέσεων σε συνάρτηση με τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της Προκήρυξης το συντομότερο δυνατόν. Εν τω μεταξύ, η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε και ξεκίνησε και η υποβολή των αιτήσεων, τουλάχιστον για κάποιες από τις κατηγορίες.

Επομένως, ενόψει του κινδύνου να μείνουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, ακόμη κι αν αναγνωρίστηκε δικαστικά ότι συνδέονται με τα νομικά πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις με συμβάσεις αορίστου χρόνου, εκτός μονίμων θέσεων, προτείνεται η παρούσα τροπολογία, ώστε να εφαρμοστεί αναλόγως και σε αυτούς η διάταξη του άρθρο 91 § 6 του ν.4583/2018, δια συστάσεως προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στην οργανική μονάδα που συνεστήθη στους οικείους Δήμους με την συντελεσθείσα τροποποίηση του Οργανισμού τους Εσωτερικής Υπηρεσίας για την άσκηση της αρμοδιότητας του «Βοήθεια στο Σπίτι»  από 01.10.2020.  

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις»

Η παρ.6, του άρθρου 91 ν. 4583/2018 τροποποιείται ως εξής:

«Εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες των οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρμοδιότητα της παραγράφου 1, εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια. Το ίδιο ισχύει και ως προς εργαζόμενους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων οι συμβάσεις έχουν παραταθεί από την λήξη τους μέχρι και την 30.09.2020, για τους οποίους αναγνωρίστηκε δικαστικά με τελεσίδικη απόφαση ότι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού διακαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτώ, αναδρομικά από την αρχική τους πρόσληψη, που ανάγεται σε χρόνο επτά (7) τουλάχιστον ετών πριν την 18.12.2018. H κατά το προηγούμενο εδάφιο κατάταξη ή μεταφορά όπου συντρέχει περίπτωση, στις συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρμοδιότητα της παραγράφου 1, συντελείται εντός διμήνου από την τελεσιδικία της αναγνωρίζουσας την σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου απόφασης και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ευαγγελία Λιακούλη

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Αρβανιτίδης: «Χαμηλή απορροφητικότητα κονδυλίων ΕΣΠΑ και αναξιοκρατία στην ΜΟΔ Α.Ε.»Δημήτρης Κωνσταντόπουλος: «Μεγάλη προσβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό και βεβήλωση στο σύμβολο του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί»