Σε Ανακοινώσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΕΑΒΙ)

1. Η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) απασχολεί περίπου 6.000-6.500 εργαζόμενους (έναντι περισσοτέρων από 12.000 στο πρόσφατο παρελθόν) και συμπεριλαμβάνει:

α. Τις δύο κρατικές βιομηχανικές – εμπορικές μονάδες, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ),

β. Τις βιομηχανικές – κατασκευαστικές μονάδες, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) και Ελληνικά Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ). Η μεν ΕΛΒΟ τελεί υπό εκκαθάριση από το 2014, η δε ΕΝΑΕ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από το 2018. Και οι δύο εταιρίες, λόγω αδυναμίας να επιστρέψουν παράνομες κρατικές επιδοτήσεις που έλαβαν από το δημόσιο με σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής ανταγωνισμού (DGComp.), τελούν υπό αλλαγή ιδιοκτησίας,

γ. Τις ιδιωτικές ναυπηγικές μονάδες, Ναυπηγεία Ελευσίνας (ΝΕ) και Ναυπηγεία Σύρου (ΝΣ) που τελούν υπό μεταβίβαση λόγω ουσιαστικής χρεωκοπίας και

δ. Περίπου 130 ιδιωτικές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία μικρές – μεσαίες μονάδες, παραγωγικές – κατασκευαστικές – εμπορικές – προσφοράς υπηρεσιών που εκπροσωπούνται από τον Σύνδεσμο Ελλήνων κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) και την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ).

2. Από έλεγχο των χρήσεων 2018 (1/1-31/12/2018) των κυριότερων μονάδων της κατηγορίας 1.δ, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις διαχείρισης, αυτές καταφέρνουν να διατηρηθούν, έστω με μειωμένο τζίρο, αλλά με κερδοφορία, παρά τις μειώσεις των εγχώριων αμυντικών – εξοπλιστικών δαπανών. Οι πιο σημαντικές από αυτές (Theon, Sunlight, Intracom κ.λ.π.) επιτυγχάνουν έσοδα περισσότερο από 130.000€ ανά εργαζόμενο, που είναι πάνω από 3 φορές υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος των κρατικών μονάδων, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό τους υπερβαίνει περισσότερο από 30% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους σε αντίθεση με τις κρατικές μονάδες που το αντίστοιχο ποσοστό είναι κάτω από 80%. Σημαντικό μέρος των εσόδων για μικρό αριθμό μονάδων επιτυγχάνεται από εξαγωγικά συμβόλαια (Theon, Sunlight κ.λ.π.), ενώ τα υπόλοιπα έργα από αντισταθμιστικά προγράμματα στήριξαν ορισμένες από τις μικρότερες ιδιωτικές μονάδες. Εξ άλλου ορισμένες ιδιωτικές μονάδες διατηρούνται επειδή αξιοποίησαν παλαιότερες αναθέσεις συμβάσεων του ΥΠΕΘΑ προς ξένους οίκους με το να αναδειχθούν ως γενικοί υποκατασκευαστές τους. Είναι ενδιαφέρον και σημειώνεται η συμμετοχή, π.χ. των Intracom Defense, Αkmon κ.λ.π. σε συν-αναπτυξιακά Ευρωπαϊκά  προγράμματα στον τομέα άμυνας & ασφάλειας.

3. Αν αποδεχθούμε ως κριτήριο μεταβολής του μεγέθους της δραστηριότητας του κλάδου την απασχόληση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι μετά το 2009 (απογραφή Αλογοσκούφη) και μέχρι σήμερα σταδιακά η ΕΑΒΙ είχε μείωση δυναμικότητας της τάξεως του 40-50%. Η μείωση της απασχόλησης σε απόλυτα μεγέθη αφορούσε κυρίως στην κατηγορία 1.α και δεδομένου της παραγωγικής δομής των δύο κρατικών εταιριών και του «άτακτου» τρόπου που έγινε, αναμφίβολα επηρέασε την τεχνολογική υποδομή των εταιριών και συνακόλουθα τη δυνατότητα συνεισφοράς τους στην άμυνα της Χώρας. Από την εξέταση περισσοτέρων κριτηρίων προκύπτει απώλεια τεχνογνωσίας και αύξηση τεχνολογικού χάσματος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

4. Οι μονάδες της κατηγορίας 1.β:

α. Η ΕΛΒΟ είναι σε προωθημένο στάδιο ιδιωτικοποιήσεως (διαδικασία ελεύθερης διαπραγμάτευσης, απόρροια δύο αποτυχημένων πλειοδοτικών διαγωνισμών), με πώληση του ενεργητικού της και ενοικίαση παγίων που είχε αποκτήσει μέσω προγραμμάτων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ).

β. Τα ΕΝΑΕ ανήκουν στις ιδιωτικές εταιρίες Thyssen Kroup Marine Systems (25%) & Abu Dhabi Mar (75%) και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από το 2008 με ενέργειες του Ελληνικού δημοσίου για ανάκτηση παράνομων κρατικών επιδοτήσεων ύψους 700 εκατ. ευρώ. Αναμένεται προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρίας που σχετίζεται με κατασκευή στρατιωτικών μέσων και σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης της εταιρίας. Να σημειωθεί ότι η διάρκεια της ειδικής διαχείρισης λήγει, μετά από παράταση, τον Σεπτέμβριο του 2020. Πρόσφατα η κυβέρνηση (12/2/2020) νομοθέτησε δυνατότητα εικοσαετούς παραχωρήσεως και δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης ζώνης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στον  μελλοντικό επενδυτή. Όπως είναι γνωστό, στα ΕΝΑΕ κατασκευάστηκαν οι Φρεγάτες (Φ/Γ) ΜΕΚΟ, τα τρία υποβρύχια τύπου 214, η μετασκευή του υποβρυχίου «Ωκεανός» και επισκευάσθηκαν και συντηρήθηκαν οι φρεγάτες, οι κανονιοφόροι, οι πυραυλάκατοι κ.α. πλοία του Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), ενώ είναι σε ανάπτυξη – κατασκευή ο «Αγήνωρ», σύγχρονο σκάφος ανορθόδοξου πολέμου.

γ. Αν και με τις από 12/2/2020 δηλώσεις του Υπ. Οικονομικών κ. Σταικούρα το δημόσιο θα κρατήσει το 21% του μετοχικού κεφαλαίου της «νέας» εταιρίας ΕΛΒΟ, εξακολουθεί το ερώτημα αν ο πωλητής (Κυβέρνηση) λαμβάνει μέτρα ώστε υποψήφιοι ανάδοχοι και των δύο εταιριών να είναι κατασκευαστές αμυντικών μέσων και προτίθενται να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την παραγωγική και τεχνολογική υποδομή των δύο εταιριών σε στρατιωτικά οχήματα και σε ναυπηγήσεις στρατιωτικών πλοίων. Οι εργαζόμενοι των ΕΝΑΕ εκφράζουν ανησυχίες αφενός μεν για τη σκοπιμότητα καθυστερήσεων της διαδικασίας του διαγωνισμού που προγραμματίζεται να προκηρυχθεί μόλις λίγους μήνες πριν εκπνεύσει ο χρόνος ειδικής διαχείρισης με κίνδυνο να μην αποφευχθεί η πτώχευση και αφετέρου για τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης να μην θέσει θέμα διασφάλισης της θέσεως εργασίας των εργαζόμενων στους όρους του διαγωνισμού εκποίησης του ενεργητικού της εταιρίας.

5. Οι ιδιωτικές ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες ΝΣ και ΝΕ (παράγραφος 1.γ) ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και ουσιαστικά τελούν υπό πτώχευση. Ήδη τα ΝΣ άλλαξαν ιδιοκτησία μέσω των διατάξεων του πτωχευτικού νόμου και ο νέος ιδιοκτήτης είναι εταιρία αμερικανικών συμφερόντων. Ανάλογη διαδικασία επελέγη και για τα ΝΕ. Σημειώνονται τα εξής:

α. Η διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας στον νέο ιδιώτη τυγχάνουν της εγκρίσεως της κυβέρνησης και της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

β. Ο νέος ιδιοκτήτης εκπροσωπείται στην Ελλάδα από ιδιώτες επιχειρηματίες μικρής σχετικής οικονομικής επιφάνειας που δεν έχουν κάποια σχέση με ναυπηγοεπισκευαστικες ή άλλου είδους αμυντικές παραγωγές.

γ. Είναι αδιευκρίνιστο το profile της εταιρίας των ΗΠΑ και

δ. Τα ΝΕ έχουν αναλάβει την κατασκευή δύο πολεμικών πλοίων για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) Ελλάδος και συνακόλουθα αποκτούν σχετική τεχνολογική – παραγωγική ικανότητα. Είναι άγνωστο αν η κυβέρνηση λαμβάνει μέριμνα διατηρήσεως ή και αυξήσεως αυτής της ικανότητας.

6. Οι δύο κρατικές Αμυντικές Βιομηχανίες (ΑΒ) έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά:

α. Είναι ζημιογόνες και ελλειμματικές. Όμως τα σχετικά μεγέθη των ΕΑΣ είναι χειρότερα. Σημειώνεται ότι, η πολιτική «ξαφνικής» περικοπής των επιδοτήσεων, η μείωση των δαπανών για εξοπλισμούς, σε συνδυασμό με την σημαντική εξάρτηση των εταιριών από αυτές και η κυβερνητική αδιαφορία για παράλληλη υλοποίηση αξιόπιστων επιχειρησιακών σχεδίων εξυγίανσης, είναι σε μεγάλο βαθμό οι αιτίες που τα προβλήματα έχουν καταστεί δυσεπίλυτα,

β. Η «άτακτη» απώλεια προσωπικού και η κινητικότητα, αλλά και η αντιμετώπιση του τεχνολογικού – τεχνικού και παραγωγικού προσωπικού με ανάλογο τρόπο ως το προσωπικό των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα έχει επιφέρει αρνητικές οικονομικές και παραγωγικές επιπτώσεις,

γ. Λειτουργούν με όμοιο θεσμικό πλαίσιο, όπως οι ΔΕΚΟ παροχής υπηρεσιών και αυτό αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο προσαρμογής στις συνθήκες του ανταγωνισμού, αν και οι αρμόδιοι υποτίθεται πως ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια των εταιριών.

δ. Ειδικότερα για τα ΕΑΣ σημειώνονται:

(1) Η εγκληματική στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μην υλοποιήσει τις πρόνοιες του σχεδίου αναδιάρθρωσης που προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις με την τρόικα και έτυχε της έγκρισης της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταγωνισμού (DgComp.), χωρίς καν μέριμνα αντικατάστασης από κάποιο άλλο επιχειρησιακό σχέδιο επιλογής, τους όξυνε τα προβλήματα της εταιρίας. Η εταιρία εξακολουθεί να λειτουργεί με πρωτογενή ελλείμματα και νέες ζημιές, αδυνατεί να εξυπηρετήσει υποχρεώσεις με συνέπεια συσσώρευση υψηλών ταμειακών ελλειμμάτων (πάνω από 100 εκατ. ευρώ), έχει ανάγκη συνεχών νομοθετικών ρυθμίσεων, αφενός μεν για απαλλαγή της από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικής – ασφαλιστικής ενημερότητας και αφετέρου για προστασία της από επιδιώξεις κατασχέσεων με κίνδυνο να τεθεί μελλοντικά ζήτημα νέων παράνομων κρατικών επιδοτήσεων κ.λ.π.

(2) Συνακόλουθα των αμέσως ανωτέρω είναι η απώλεια εξωτερικών παραδοσιακών της πελατών και η ενόχληση του εσωτερικού πελάτη λόγω μεγάλων καθυστερήσεων και ασυνέπειας.

(3) Είναι πασιφανές ότι αν δεν επιδιωχθεί μια συμφωνημένη αναθεώρηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης με νέα κάλυψη των συσσωρευμένων ελλειμμάτων, ελλοχεύει ο κίνδυνος εκκαθαρίσεως ή πτωχεύσεως.

ε. Ειδικότερα για την ΕΑΒ:

(1) Η εταιρία τα τελευταία χρόνια έχει μεταπέσει σε ζημιογόνες και ελλειμματικές χρήσεις. Σε αυτό συνέβαλλαν οι μειώσεις των Εργατοωρών (ΕΩ) συντήρησης των Αεροσκαφών (Α/Φ), η παρακράτηση 20% από κάθε απαίτηση της εταιρίας από τιμολόγιά της προς το Ελληνικό δημόσιο (πρόσφατα εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου που δικαιώνει την εταιρία) και οι συνέπειες που είχε στον τζίρο της εταιρίας, η απαίτηση των προμηθευτών της για άμεση εκταμίευση των παραγγελιών και η απαίτηση των τραπεζών για 100% κάλυμμα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

(2) Η εμπλοκή της εταιρίας σε μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ προϋποθέτει αντιμετώπιση των αιτιών της ελλειμματικής και ζημιογόνου λειτουργίας και αποκατάσταση υγιών συνθηκών ταμειακής ρευστότητας. Σημειωτέον ότι, η εταιρία χρειάστηκε νομοθετική απαλλαγή υποχρεώσεως προσκόμισης φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας για να μπορεί να λειτουργήσει το 2020 ενδεχομένως και μεταγενέστερα.

στ. Τα προβλήματα των κρατικών μονάδων επηρέασαν αρνητικά τις ομάδες Ελλήνων προμηθευτών – υποκατασκευαστών, δηλαδή ομάδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ζ. Να σημειωθεί με έμφαση ότι, η διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης θα αποτρέψει τις ΕΑΒΙ από το να αξιοποιήσουν την πιθανολογούμενη προσεχώς αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών που θα καταστεί αναπότρεπτη στο άμεσο προσεχές μέλλον. Ήδη παρατηρείται απουσία της ΕΑΒΙ σε σημαντικές προεργασίες νέων παραγγελιών, π.χ. τορπίλες, πυρομαχικά αρμάτων, εκσυγχρονισμό συστημάτων κ.λ.π.

7. Η διαμόρφωση μιας πολιτικής για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία προϋποθέτει να εξεταστούν και ορισμένα γενικότερα ζητήματα που αφορούν στην Εθνική άμυνα & ασφάλεια. Τέτοια ζητήματα είναι:

α. Ο βαθμός ικανοποίησης της εγχώριας ζήτησης από τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες (βαθμός συμβολής στην Εθνική άμυνα & ασφάλεια), ο εντοπισμός νέων πεδίων που οφείλει να ικανοποιήσει η εγχώρια βιομηχανία κ.λ.π. Αυτό με την σειρά του προϋποθέτει στενή διασύνδεση της δράσεως των επιχειρήσεων με τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρησιακές ανάγκες των γενικών επιτελείων με αναβάθμιση του ρόλου της ΓΔΑΕΕ.

β. Εξέταση αν υπάρχουν και ποιες είναι οι ανάγκες για διατήρηση σε παραγωγική εφεδρεία γραμμών παραγωγής ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι απασχόληση, ποιο το κόστος και ποιος θα το καλύψει, π.χ. γραμμές παραγωγής πυρομαχικών μικρών – μεσαίων διαμετρημάτων, γραμμή παραγωγής βομβιδιοφόρων βλημάτων κ.ο.κ είναι Εθνική ανάγκη να είναι σε παραγωγική ετοιμότητα; και αν ναι ποιος πληρώνει το κόστος;

γ. Ποιες είναι οι υπό διαμόρφωση συνθήκες για την Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία υπό το φως των νέων εξελίξεων για την Ευρωπαϊκή άμυνα & ασφάλεια (σύσταση για πρώτη φορά επιτρόπου για άμυνα & ασφάλεια και δημιουργία της πλατφόρμας PESCO), ποιες οι ευκαιρίες για συνέργειες και ποιοι οι κίνδυνοι για τους «φτωχότερους» τεχνολογικά παραγωγούς; Υφίσταται ανάγκη τροποποιήσεως της οδηγίας 81;

δ. Ποια είναι η ορθότερη πολιτική ώστε να συνδυάζονται η πλήρης ιδιωτική λειτουργία αλλά και ο δημόσιος έλεγχος; Είναι αποδεκτή ενδεχομένως η συμμετοχή στο κεφάλαιο και η ανάληψη της διοίκησης από τεχνολογικά ισχυρότερη Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία προκειμένου να ενισχυθούν τεχνολογικά οι κρατικές μονάδες, να συμμετέχουν σε νέα ερευνητικά προγράμματα και να μεταφερθεί τεχνογνωσίας στην Ελλάδα για εγχώρια παραγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών;

ε. Η επανεξέταση των περιθωρίων που αφήνει το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο (με παράλληλη τροποποίηση του νόμου περί αμυντικών προμηθειών) για ενίσχυση των εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των αναθέσεων κρατικών παραγγελιών, π.χ. η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για αμυντικά προϊόντα/υπηρεσίες προϋποθέτει ενεργές πρωτοβουλίες του ίδιου του κράτους (ενδεικτικό θετικού παραδείγματος η συμμετοχή ελληνικών εταιριών στην ανάπτυξη και παραγωγή του σύγχρονου πυραύλου IRIS-T).

στ. Γενικότερα απαιτείται να διαμορφωθεί πολιτική ανταποδοτικής αξιοποίησης των αμυντικών δαπανών, κυρίως μέσω της απαίτησης του δημοσίου ως απαράβατους όρους αναθέσεως, π.χ. την εξασφάλιση εισαγωγής τεχνογνωσίας, της ανάθεσης συμπαραγωγικού έργου κ.λ.π., ως καθοριστικά στοιχεία βιωσιμότητας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

8. Η βιωσιμότητα των κρατικών εταιριών, με προσφορά σύγχρονων προϊόντων/υπηρεσιών, προϋποθέτει επίσης:

α. δράσεις προκειμένου οι εταιρίες να πάψουν να παράγουν νέα ελλείμματα,

β. προσαρμογή της λειτουργίας τους ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές, π.χ. ιδιωτική λειτουργία, ευελιξία αποφάσεων τιμολογιακής πολιτικής, προμήθειας πρώτων υλών, ευελιξία απασχόλησης κ.λ.π.

γ. Έξοδο των κρατικής ιδιοκτησίας εταιριών από την Γενική Κυβέρνηση και την κινητικότητα.

δ. επίλυση του προβλήματος της αρνητικής ρευστότητας κ.λ.π.

ε. Η ΕΑΒΙ και ιδιαίτερα οι κρατικές μονάδες απαιτείται να ακολουθήσουν τις εξελίξεις της εσωτερικής ζήτησης που αφορούν σε πιο σύγχρονα και πιο υψηλής τεχνολογίας προϊόντα και υπηρεσίες μέσω πολιτικών ενίσχυσης της προσφοράς τους με πιο σύγχρονα αμυντικά προϊόντα – υπηρεσίες. Όμως, η εγχώρια ανάπτυξη και προσφορά πιο σύγχρονων αμυντικών προϊόντων και υπηρεσιών αντιμετωπίζει δυσκολίες διότι (1) υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές ανάπτυξης/πιστοποίησης, π.χ. πεδία βολής, όπλα & συστήματα δοκιμών κ.λ.π., (2) το κόστος ανάπτυξης/πιστοποιήσεως είναι μεγάλο και δεν μπορεί να αναληφθεί από τις βιομηχανίες ούτε μπορεί να αποσβεσθεί από πιθανές εγχώριες παραγγελίες, (3) η ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων/υπηρεσιών προϋποθέτει διεθνώς προγενέστερη συμφωνία μεταξύ αναπτυξιακού φορέα και  εγχώριου χρήστη.

9. Με βάση τα ανωτέρω, ο Τομέας Άμυνας του Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή προγραμματισμένη σύσκεψη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, θεωρεί αναγκαίο να εξεταστούν οι εξής προτάσεις:

α. Ενεργοποίηση της ψηφισθείσας από τον Μάρτιο 2017 Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ) και Συγκρότηση – Λειτουργία του ΣΑΕΤΒ (Συμβούλιο Άμυνας, Έρευνας και Τεχνολογίας).

β. Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Αμυντικών Επενδύσεων, Εξοπλισμών και Αμυντικής Βιομηχανίας στο ΥΠΕΘΑ, προς επίτευξη ενιαίας πολιτικής ευθύνης στους τομείς:

(1) Δαπάνες για εξοπλισμούς – επίτευξη της μέγιστης δυνατής ανταποδοτικότητας των πόρων που διατίθενται για τους εξοπλισμούς προς όφελος της εγχώριας παραγωγής και τεχνολογίας,

(2) διασύνδεση της επιχειρηματικής δράσης της ΕΑΒΙ με τους μεσοπρόθεσμους εξοπλιστικούς σχεδιασμούς,

(3) μέριμνα για ενίσχυση εγχώριας ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής με συνεργασία των Γενικών Επιτελείων, των Ελληνικών Κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης και της ΕΑΒΙ,

(4) Συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κοινότητα σε επενδυτικά ερευνητικά προγράμματα με στόχο την παραγωγή καινοτόμων οικονομικών εφαρμογών για τις ΕΔ και της ΕΑΒΙ γενικότερα, και, απορρόφηση επιστημονικού προσωπικού από τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

γ. Μετεξέλιξη της ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) σε Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Προμηθειών Αμυντικού (κύριου) υλικού, υπαγόμενη διοικητικά στον παραπάνω Αναπληρωτή Υπουργό Αμυντικών Επενδύσεων, Εξοπλισμών και Αμυντικής Βιομηχανίας, με Γενικό Διευθυντή και κύρια στελέχη πενταετούς διάρκειας επιλεγμένων από την Βουλή, με ανάλογο επίπεδο ευθύνης, δικαιωμάτων και λήψης αποφάσεων για την προώθηση θεσμικών τροποποιήσεων – προτάσεων – δεσμεύσεων στήριξης και ανάπτυξης της ΕΑΒΙ και υπαγωγή σ’ αυτήν όλων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

δ. Καθιέρωση αναπτυξιακού ΕΜΠΑΕ και πρόβλεψη κονδυλίου Έρευνας & Ανάπτυξης ως ποσοστό του ετήσιου Προϋπολογισμού (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ.

ε. Τροποποίηση του νομικού πλαισίου περί προμηθειών αμυντικού υλικού (Ν.3978/11) ώστε στις περιπτώσεις προμηθειών μέσω διακρατικών συμφωνιών (G to G) ή και μέσω διεθνών διαγωνισμών, να απαιτείται ελάχιστο ποσοστό Αμυντικών Βιομηχανικών Συνεργασιών (υπό κατασκευαστικό έργο) από 25% ως 40%, της αξίας της προμήθειας ανάλογα με το επίπεδο τεχνολογίας του προμηθευόμενου υλικού.

στ. Αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των προνοιών της οδηγίας 81 στις Α.Β. του νότου και εξέταση ενδεχόμενου ανάληψης πρωτοβουλιών τροποποιήσεώς της.

ζ. Για τις κρατικές ΑΒ υλοποίηση πολιτικών:

(1) Οικονομική εξυγίανση και αντιμετώπιση των αιτιών που δημιουργούν νέα ελλείμματα και ζημιές,

(2) Εφαρμογή αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα,

(3) Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου εσωτερικής λειτουργίας ώστε οι εταιρίες να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (έξοδος από την Γενική κυβέρνηση και την κινητικότητα), για την ανάπτυξη αναγκαίων πρωτοβουλιών και ευελιξίας στα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη και στη συμφωνία νέων.

(4) Κάλυψη του κόστους λειτουργίας υποαπασχολούμενων γραμμών παραγωγής αμυντικού υλικού αν κρίνονται αναγκαίες να διατηρούνται για την Εθνική άμυνα,

(5) Αξιοποίηση προγραμμάτων της πλατφόρμας PESCO δεδομένου ότι διαμορφώνονται προϋποθέσεις τεχνολογικής και παραγωγικής ενίσχυσης της ΕΑΒΙ μέσω συναναπτυξιακών εξοπλιστικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να πολλαπλασιαστούν σε όλο το φάσμα της αμυντικής παραγωγής,

(6) Επιδίωξης επίτευξης στρατηγικών συνεργασιών που θα διευκολύνουν τις ΕΑΒΙ να ενταχθούν σε διεθνείς δικτυώσεις.

10. Συμπερασματικά, οι Εγχώριες Αμυντικές Βιομηχανίες έχουν υποστεί παραγωγικές και τεχνολογικές «ζημιές» από την απότομη προσαρμογή της Ελληνικής οικονομίας και τις μειώσεις της εσωτερικής ζητήσεως. Το καίριας σημασίας ζήτημα είναι αν μπορεί η Χώρα να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική «επανίδρυσης» και «επανεκκίνησης» της ΕΑΒΙ στενά συνδεδεμένης με τον γενικότερο σχεδιασμό της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Χώρας, χωρίς νέα ελλείμματα, με ανταγωνιστική λειτουργία και εξωστρέφεια. Η απάντηση σε αυτό είναι κυρίως πολιτική και δευτερευόντως οικονομική. Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί και προτείνει ως εθνική αναγκαιότητα τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής «επανίδρυσης» και «επανεκκίνησης» της ΕΑΒΙ στενά συνδεδεμένης με τον γενικότερο σχεδιασμό  της οικονομικής ανάπτυξης, και, της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Χώρας, χωρίς νέα ελλείμματα, με ανταγωνιστική, εμπορική, επιχειρηματική λειτουργία και εξωστρέφεια.

Για τον Τομέα Άμυνας

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου

Γραμματέας Τομέα Άμυνας

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ενημέρωση Γραφείου Τύπου Επικοινωνία Φώφης Γεννηματά Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια για τον Κορωνοϊό Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά επικοινώνησε με τον Υπουργό υγείας Β. Κικίλια και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην χώρα μας . Επίσης ενημερώθηκε για τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί καθώς και για την ετοιμότητα νοσοκομείων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση του ίου και των κρουσμάτων. Ψυχραιμία όχι πανικός και αυστηρή τήρηση των οδηγιών και του πρωτοκόλλου, είναι το τρίπτυχο που πρέπει να εφαρμοστεί απ’ όλους μας για την ασφαλή και πιο γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος.