Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

———————-

Θέμα: «Στήριξη εργαζομένων σε επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα (εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, αεροδρομίων, λιμανιών, τελωνειακών σταθμών, κ.λ.π)»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Μετά και τις ειδικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που απασχολούν εποχικούς εργαζόμενους, οι ήδη απασχολούμενοι δεν απολύθηκαν κι εξακολούθησαν την εργασία τους σε πολλές εκ των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στις πύλες της Χώρας και δη σε αεροδρόμια, λιμάνια, και τελωνειακούς σταθμούς κατά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID19. Έτσι, οι εποχικοί εργαζόμενοι που απασχολούνταν τον Μάρτιο του 2020 σε αυτές τις επιχειρήσεις, συνέχισαν να εργάζονται μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020 και οι επιχειρήσεις προσέλαβαν και υπόλοιπο εποχικό προσωπικό μόνο κατά τους μήνες που επετράπη η άμεση (άνευ ενδιάμεσου σταθμού) επικοινωνία επιβατών και αγαθών με την Ελλάδα, δηλαδή μόνο για 2 μήνες, σε αντίθεση με όσα έπρατταν κατά τα προηγούμενα έτη λόγω της κατακόρυφης πτώσης της τουριστικής κίνησης και της κατακόρυφης μείωσης των μετακινούμενων επιβατών κι εμπορευμάτων.

Αποτέλεσμα της μειωμένης κατά 80%, σε σχέση με την περσινή χρονιά, τουριστικής κίνησης, ήταν να προσληφθούν επιπλέον εποχικοί εργαζόμενοι μόνο για τους μήνες που επέτρεψαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα COVID19. Αντίθετα,μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου ο αριθμός των εποχικών εργαζομένων που είχαν απασχοληθεί τόσο κατά τους μήνες αιχμής (από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο 2020) να είναι τουλάχιστον ο μισός από όσους είχαν εργαστεί το 2019 και κατά τους υπόλοιπους μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάρτιο και από το Νοέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2020 να είναι μικρότερος από το 25% του μέσου όρου του συνόλου των εργαζομένων που οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούσαν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας τους και πάντως κατά πολύ μικρότερος από όλα τα προηγούμενα έτη.

Ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου 2020, οπότε η τουριστική κίνηση και οι μετακινήσεις μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, οι επιχειρήσεις αυτές εκ των πραγμάτων δεν δύνανται να απασχολούν το σύνολο των εποχικών αυτών εργαζομένων καθώς μπορούν να λειτουργούν με ακόμη λιγότερο προσωπικό και από το 25% του μέσου όρου αυτών που απασχόλησαν. Όμως, οι εργαζόμενοι που παύουν να εργάζονται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενημερώνονται ότι δεν δικαιούνται την επιδότηση ανεργίας του αρ.4 του Ν.1545/19851, δεδομένου ότι ο ΟΑΕΔ δεν τους το χορηγεί με την αιτιολογία ότι οι επιχειρήσεις που τους απασχόλησαν μέχρι και τη λήξη της περιόδου «κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας τους». Εφαρμόζουν, δηλαδή, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατά γράμμα τα οριζόμενα στο άρθρο 4, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις εξαιρετικές και πρωτοφανείς συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας και την απελπισία που βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι (και οι οικογένειες τους) στις εποχικές επιχειρήσεις των πυλών εισόδου της Χώρας μας.

Ήδη με το Ν.4722/2020 οι απαιτούμενες ημέρες εργασίας του αρ.1 του Ν.1545/1985 έχουν μειωθεί σε 50. Παραμένει όμως να ρυθμιστεί και το ζήτημα του μέσου όρου του συνόλου των απασχολούμενων εργαζομένων.

Επομένως, για την ελάχιστη ανακούφιση των εποχικών εργαζομένων τυγχάνει κατεπείγουσα και αδήριτη η ανάγκη ρύθμισης του συγκεκριμένου άρθρου τουλάχιστον για την περίοδο μέχρι και την αποκατάσταση των συνεπειών που έχουν προκληθεί στη Χώρα μας από την πανδημία του SARS/COVID19.

Με την παρούσα ρύθμιση προτείνεται, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μέχρι και την εξάλειψη των συνεπειών της πανδημίας και την αποκατάσταση της τουριστικής κίνησης, να προστεθεί 9η παράγραφος στο άρθρο 4 του Ν.1545/1985 και δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν.1545/1985 (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4722/2020).

Η αναγκαία προσαρμογή των διατάξεων αυτών έχει επαναληφθεί στο παρελθόν σε περιπτώσεις που συνθήκες ανωτέρας βίας επέφεραν καίριο πλήγμα σε συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων είτε μιας περιοχής (Περιφέρεια Αττικής 2018), είτε ενός κλάδου (απασχολούμενοι στην Thomas Cook Group PLC κλπ 2019).

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Β. Προτεινόμενη ρύθμιση

1. Στο άρθρο 4 του Ν.1545/1985, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Κατ` εξαίρεση, όλοι οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται ως προς τη λειτουργία τους με τον κλάδο του τουρισμού και απέκτησαν από τον Μάρτιο 2020 χαρακτηριστικά εποχικής λειτουργίας λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και περιορισμού της διάδοσής του, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες ημέρες εργασίας της παρ.8  του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, δικαιούνται να λάβουν επιδότηση ανεργίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων του προσωπικού για το έτος 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.1545/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4722/2020, προστίθεται εδάφιο β ως εξής:

«Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου για το έτος 2020, ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρασχέθηκε σε επιχειρήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του Ν.1545/1985 κατά το ημερολογιακό έτος 2019» .

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Αρβανιτίδης

Ιλχάν Αχμέτ 

Νάντια Γιαννακοπούλου

Χρήστος Γκόκας

Γιώργος  Καμίνης

Χάρης Καστανίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Βασίλης  Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιώργος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτρης Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Ανδρέας Πουλάς

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Άμεση απόδοση ΑΜΚΑ στους μετακαλούμενους εργάτες γης-υπηκόους τρίτων χωρώνΑυτοτελής φορολόγηση ιατρικού προσωπικού Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας και ΕΚΑΒ