Σε Οι Προτάσεις Μας

Η Εθνική στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο και αφορούν την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα ως προς την διαφάνεια, την πάταξη της γραφειοκρατίας, το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εργασιακές σχέσεις, την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η χώρα μας απαιτεί από τον τουριστικό κλάδο να είναι δυναμικός, εξελίξιμος, βιώσιμος, με όραμα και όποια τάση δημιουργείται θα πρέπει να συνοδεύεται από κανόνες του τοπικού και περιφερειακού προγραμματισμού και δεν θα στοχεύει μόνο στην «επιβίωσή» του αλλά κυρίως στην αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος.

Ο τουρισμός ως τμήμα του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος επηρεάζει και επηρεάζεται από τις εξελίξεις και την δυναμική του συστήματος. Κατά συνέπεια, οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στο μέλλον είναι μεταξύ άλλων αυτοί οι οποίοι θα επηρεάσουν και την τουριστική ανάπτυξη. Η φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε τουριστικός προορισμός, σε συνδυασμό με την γενικότερη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που τον περιβάλει, διαμορφώνουν διαφορετική ένταση και μορφή επιρροής στις τοπικές κοινωνίες.

Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει ένα ελάχιστο πλήθος παραγόντων όπως η τεχνολογία, η κλιματική αλλαγή, η πληθυσμιακή και ηλικιακή διάρθρωση, η μετανάστευση, η παγκοσμιοποίηση ανταγωνισμού, η ασφάλεια κλπ., που  επηρεάζουν σήμερα αλλά και στο μέλλον όλους τους τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα την παράκτια μεσογειακή ζώνη εντονότερα.

Χρειάζονται πολιτικές προώθησης και στήριξης ενός περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά αειφορικού τουρισμού  που σέβεται και θα περιλαμβάνει ως ισότιμους εταίρους τις τοπικές κοινωνίες. Να εξασφαλίζει τη διατήρηση του πολιτισμικού κεφαλαίου για τις μελλοντικές γενιές, και ταυτόχρονα ν’ αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές όπου αναπτύσσεται. 

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουμε την ισόρροπη ανάπτυξη. Η υπερμεγένθυση της τουριστικής ανάπτυξης πέραν των ορίων της φέρουσας ικανότητας του τόπου πρέπει να είναι απαγορευτική. Εν τέλει η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής  και διαμόρφωσης τουριστικής ταυτότητας της χώρας απαιτεί αλλαγή κατεύθυνσης από τον μαζικό στον εναλλακτικό τουρισμό για αντιστροφή της τάσης συρρίκνωσης της τουριστικής περιόδου.

Η έλλειψη ενός στοιχειώδους μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου με το οποίο θα μπορούσε να πορευτεί η χώρα είναι παντού ορατή. Προτεραιότητα για μας είναι η κατάρτιση ενός αναπτυξιακού σχεδίου για τον Ελληνικό  Τουρισμό με ορίζοντα 10ετίας. Ενός σχεδίου που θα καταρτιστεί σε συνεργασία και από κοινού μ’ όλους τους παράγοντες της τουριστικής αγοράς. Το στρατηγικό σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό επιβάλλεται να έχει ως αδιαπραγμάτευτη βάση του την δημιουργία Ειδικών Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων.

Κύριος στόχος παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις – σ’ όλη την επικράτεια – για τους Δασικούς Χάρτες, την χάραξη Αιγιαλού και παραλίας, την Οριοθέτηση Ρεμάτων, Αρχαιολογικών Ζωνών, Εθνικό Κτηματολόγιο.

Δεν αναμένεται να γίνουν επενδύσεις στην χώρα μας όσο δεν προχωρούν τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις. Η προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι ζήτημα προτεραιότητας.

Συντονισμένες προσπάθειες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τουρισμό με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, την ανάδειξη της ποιότητας των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προορισμών, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την θέσπιση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, συνδέοντας τον αγροδιατροφικό τομέα, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις μεταφορές και παράλληλα αξιοποιώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές.

Η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσσιου, την κοινωνική συνοχή, την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, πρωτίστως όμως ν’ αποτελεί προνόμιο των τοπικών κοινωνιών και παράλληλα να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή φιλοξενία των επισκεπτών.

Σ’ οποιονδήποτε προγραμματισμό δεν αρκεί μόνο το «πρέπει» σημασία έχει ν’ αναζητείται το «πως»! Για αυτό το λόγο υποστηρίζουμε καινοτόμες προτάσεις κι ‘ όλα τα ενδεδειγμένα εργαλεία για την προώθηση και προβολή της Ελλάδας.

Καινοτομία για παράδειγμα, αποτελεί η δημιουργία Πολιτιστικού Ημερολόγιου όπου σε ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγράφονται όλες οι προγραμματισμένες ετήσιες πολιτιστικές/παραδοσιακές/αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σ’ όλη Ελλάδα  από τους Δήμους, Περιφέρειες, και άλλους φορείς, με στόχο να προωθηθεί στο Εξωτερικό αλλά και στο Εσωτερικό μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης προς τα γραφεία τύπου των Διπλωματικών Αποστολών. Αυτό το ανεκτίμητο κεφάλαιο θα πρέπει αφού αξιολογηθεί να προστεθεί στις δράσεις προβολής της χωράς.

Σημαντικό ρόλο μπορούν ν’ αναλάβουν οι Εμπορικοί Ακόλουθοι ενισχύοντας την Εθνική προσπάθεια. Κρίνεται επίσης αναγκαίο, με βάση τα στοιχεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, να δημιουργηθεί Πολιτιστικός Άτλαντας ανά Νομό σ’ όλη την επικράτεια.

Επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η ριζική τροποποίηση του ισχύοντος σήμερα εκπαιδευτικού συστήματος στον τουρισμό καθώς και η νομική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Με βάση το διεθνή καταμερισμό εργασίας σε επίπεδο ΕΕ, ο τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερη θέση στον παραγωγικό ιστό της Χώρας και υπαγορεύει κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών και επαγγελματική ευσυνειδησία. Το ισχύον σύστημα σ’  όλη την έκταση του, δηλαδή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση, είναι αναχρονιστικό και απαιτεί αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Καθιέρωση συστημάτων εξ αποστάσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων. Εναρμόνιση των επιπέδων σπουδών.

Στη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής και διαμόρφωσης τουριστικής ταυτότητας της χώρας, τίθεται σε προτεραιότητα η επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε όλες τις κλαδικές. Ο Ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται στον πυρήνα των αποφάσεών μας.

Αναθεώρηση φορολόγησης τουριστικού προϊόντος σ’ όλο το εύρος. Το σημερινό καθεστώς αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας επιβάλλεται να επεκταθεί σ’ όλο το φάσμα που διέπει την νομολογία της Ελληνικής Δημοκρατίας και την διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε ν’ απλοποιηθούν οι διαδικασίες ανάμεσα στους πολίτες και το δημόσιο. Αυτή η πρωτοβουλία θα έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, την σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα του δημοσίου του δημόσιου τομέα, την διαφάνεια, την δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος στους επενδυτές, και την ανάκτηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτείας.

Προωθούμε, και στηρίζουμε, την ανάπτυξη συνεργειών {clusters} και στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Ο θαλάσσιος τουρισμός – κατ’ εξοχήν προνομιακό πεδίο της χώρας μας – μπορεί να δημιουργήσει, δια των απαραίτητων επενδύσεων σ’ έργα υποδομής «HUB PORTS» για την κρουαζιέρα με τεράστια οφέλη για την περιοχή και την Εθνική Οικονομία.

Συνδυασμένες μεταφορές με την δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου, με Υδροπλάνα, διασύνδεση των νησιών με πλωτά μέσα στα πλησιέστερα μεταξύ τους σημεία για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση μετακίνησης επιβατών, προϊόντων, υπηρεσιών, ενώ τα ταυτόχρονα εξυπηρετούνται τα νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμια από αυτά στα οποία λειτουργούν.

Δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων σε βραχονησίδες προς εξυπηρέτηση των σκαφών που τυχόν χρήζουν βοηθείας. 

Ριζική αναθεώρηση στις χωροθετήσεις- αδειοδοτήσεις Τουριστικών Λιμένων.

Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων τουρισμού.

Στενή συνεργασία και συνέργειες με τον Απόδημο Ελληνισμό για την προώθηση και προβολή της χώρας. 

Μεγίστης σημασίας αναγκαιότητα αποτελεί η δημιουργία «Βάσεις Δεδομένων».

Σε αυτή τη πλατφόρμα θα καταγραφούν όλες οι Δημόσιες και Ιδιωτικές υποδομές σε όλους τους τομείς προκειμένου να εντοπίζονται οι ανάγκες κάλυψης, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των απαραίτητων έργων ανά Δήμο, Περιφερειακή ενότητα της Χώρας. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων οδηγεί σε άστοχες και εσφαλμένες επιλογές, περιττές σπατάλες τόσο της Διοίκησης όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Για τη μεγιστοποίηση του έργου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες προτείνεται η ενσωμάτωση τους στις υφιστάμενες διευθύνσεις των Περιφερειών.

Ενθαρρύνουμε και προωθούμαι δια των τοπικών αρχών την ίδρυση Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού DMO ο οποίος αποτελεί μια συλλογική δομή με σκοπό τη διαχείριση, την προώθηση, αντικειμενική και πληρέστερη πληροφόρηση, για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος στο συγκεκριμένο προορισμό. Είναι ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη η κάθε τουριστική περιοχή και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Στη μάχη για τη κλιματική κρίση, η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε κίνητρα και εργαλεία για την ανάπτυξη των επενδύσεων και θέσεων εργασίας στην κυκλική οικονομία ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας στις τουριστικές επενδύσεις χωρίς καμία οπισθοδρόμηση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Προγραμματικό Πλαίσιο Για Την Ελληνική Οικονομία

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε.
Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies πατήστε περισσότερες πληροφορίες

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται:

Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε.

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση.  Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Κλείσιμο