Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Θέμα: «Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξούσιων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 66 του νόμου 4714/2020 (Α΄148) και λαμβάνεται πρόνοια για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων κύριου προσωπικού στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους («ΝΣΚ») αλλά και όσων κενών οργανικών θέσεων θα ανακύψουν έως τις 12-4-2021. Συγκεκριμένα, με την σκοπούμενη διάταξη ορίζεται ότι οι εν λόγω κενές οργανικές θέσεις θα καλυφθούν από τον με ημερομηνία 8-4-2019 Πίνακα Επιτυχόντων, που δημοσιεύθηκε στις 12-4-2019 (Γ΄567), του Διαγωνισμού για την πρόσληψη Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξούσιων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που προκηρύχθηκε με την υπ’αριθμ. 403/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Γ΄1389).

Η παράταση της ισχύος του ανωτέρω Πίνακα Επιτυχόντων κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσληψης Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξούσιων του ΝΣΚ, αφενός σε αναπλήρωση όσων λειτουργών του ΝΣΚ συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται κι αφετέρου εξαιτίας της σύστασης νέων οργανικών θέσεων κύριου προσωπικού του ΝΣΚ στα Γραφεία Νομικού Συμβούλου του Κράτους στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (δυνάμει της παρ.5 του άρθρ.66 του Ν.4714/2020), στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (δυνάμει της παρ.1 του άρθρ.67 του Ν.4714/2020), στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στην Ακαδημίας Αθηνών το οποίο δεν έχει στελεχωθεί μέχρι σήμερα και στο Δικαστικό Γραφείο του ΝΣΚ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο επίσης δεν έχει στελεχωθεί μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων κύριου προσωπικού του ΝΣΚ, στο σύνολο της ιεραρχίας του, ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) και συνεπώς η παρούσα νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας κάλυψης των ανωτέρω κενών οργανικών θέσεων αλλά και όσων θα δημιουργηθούν στο προσεχές διάστημα. Περαιτέρω, η τυχόν προκήρυξη νέου διαγωνισμού είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ο δε υφιστάμενος Πίνακας Επιτυχόντων είναι πρόσφατος (ΦΕΚ Γ΄567/12-04-2019), στοιχείο που διασφαλίζει τη στελέχωση του ΝΣΚ με νομικούς εγνωσμένης ικανότητας και υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα επιστημονικής επάρκειας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων μέχρι την 12η-4-2021 είχε αποφασιστεί κατ’αρχήν με την υπ’αριθμ.124/20-3-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας & Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 1080/28-03-2020) εξαιτίας της κατεπείγουσας ανάγκης για τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ν.Σ.Κ. Εξαιτίας, λοιπόν, του γεγονότος ότι η χώρα μας διανύει το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που προκαλεί ο κορωνοϊός COVID-19, καθίσταται επιβεβλημένη η εκ νέου παράταση της ισχύος του ανωτέρου Πίνακα Επιτυχόντων καθώς η υφιστάμενη υγειονομική κρίση δεν επιτρέπει τη διενέργεια νέου διαγωνισμού του ΝΣΚ στο προσεχές χρονικό διάστημα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνιές (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ….

Η παρ. 10 του άρθρου 66 του νόμου 4714/2020 (Α΄148) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς του με ημερομηνία 8-4-2019 (Γ΄567/12-4-2019) Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που προκηρύχθηκε με την υπ’αριθμ. 403/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Γ΄1389), παρατείνεται έως την 12η Απριλίου 2021 και οι κενές θέσεις Δικαστικών Πληρεξούσιων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους οι οποίες θα ανακύψουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία θα καλυφθούν από τους επιτυχόντες του ανωτέρω πίνακα».

                                                 Οι προτείνοντες Βουλευτές

Νάντια Γιαννακοπούλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Γιώργος Καμίνης

Χάρης Καστανίδης

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιώργος Μουλκιώτης

Δημήτρης Μπιάγκης  

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Νάντια Γιαννακοπούλου: «Να περάσουμε με ταχύτητα και σχέδιο στη νέα ψηφιακή εποχή»Ιλχάν Αχμέτ: «Η τεχνολογία απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές για να γίνει μοχλός ανάπτυξης»