Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2436 του 2015 για τα εμπορικά σήματα με καθυστέρηση 5 ετών και αφού έχει ήδη παρέλθει η καταληκτική προθεσμία της 14ης Ιανουαρίου του 2019 που έθετε η ίδια η Οδηγία για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό.


Τελικά, μετά από την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Οκτωβρίου και αφού ξεπεράστηκε και ο χρόνος των δύο μηνών που αυτή έδινε ως περιθώριο, στο «και πέντε» η κυβέρνηση αποφάσισε να εισαγάγει αυτό το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο στη Βουλή, υπό την απειλή παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.


Παραμένει, ωστόσο, το ερωτηματικό, γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση, τόσο από την προηγούμενη, όσο και από τη σημερινή κυβέρνηση και δεν άκουσα να υπάρξει κάποια απάντηση είτε από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ,είτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.


Ειδικά, μάλιστα, όταν οι αλλαγές που προβλέπει η Οδηγία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, και διατάξεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας, αφού σχετίζονται με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων.


Καταλαβαίνετε, επομένως, πόσο ενδιαφέρον έχουν τέτοιες διατάξεις, τόσο γενικότερα για τη χώρα μας και την προστασία των συμφερόντων μας, όσο και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και τα μακεδονικά προϊόντα, μετά από όλο αυτό που έχει προηγηθεί με τη συμφωνία των Πρεσπών και τα «απόνερα» αυτής της συμφωνίας.


Το ενδιαφέρον αυτό εντοπίζεται στο γεγονός, ότι ο συνδυασμός των διατάξεων αυτής της Οδηγίας με τις διατάξεις του Κανονισμού 2424 του 2015, εντάσσει τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις στα άυλα αγαθά, διευρύνοντας το πεδίο προστασίας τους.


Είναι, μάλιστα, θετικό ότι για την ενσωμάτωση της Οδηγίας δεν επιλέχθηκε η οδός της έκδοσης ενός Προεδρικού Διατάγματος ή μιας Υπουργικής Απόφασης, όπως συνέβη στις περιπτώσεις άλλων Οδηγιών στο παρελθόν – που τελικά δεν ενσωματώθηκαν με τον ορθότερο τρόπο στο ελληνικό δίκαιο – αλλά επιλέχθηκε η εισαγωγή της στη Βουλή, μέσω του παρόντος νομοσχεδίου και της διάθεσης ικανού αριθμού συνεδριάσεων στην Επιτροπή για την επεξεργασία του.


Θα έλεγα, μάλιστα, με αυτήν την ευκαιρία ότι η συζήτηση ευρωπαϊκών Οδηγιών σε αυτή την αίθουσα είναι συνήθως πεδίο σύγκλισης των πολιτικών δυνάμεων, όπως συνέβη και στην περίπτωση του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα.


Ο λόγος είναι, βεβαίως, ότι τέτοια νομοθετικά κείμενα φτάνουν να συζητηθούν σε αυτήν την αίθουσα, αφού έχει ολοκληρωθεί η ουσιαστική διαμόρφωσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία συνήθως είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς πανευρωπαϊκά, αλλά και προϊόν επεξεργασίας σε επίπεδο ευρωπαϊκής επιτροπής και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.


Προϊόν, δηλαδή, των δημοκρατικών διαδικασιών που, όταν ακολουθούνται, διαμορφώνουν τελικά το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο.


Αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στην περίπτωση των εμπορικών σημάτων, συνίσταται στην υιοθέτηση ενός εξελιγμένου νομοθετικού πλαισίου προστασίας, προσαρμοσμένου στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής.
Ενός πλαισίου που διαφέρει από το παραδοσιακό και που επιτρέπει, τελικά, να λειτουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο στις νέες συνθήκες ο παράγοντας εκείνος της οικονομικής δραστηριότητας που αναφέρεται στην ταυτότητα, την αναγνωρισιμότητα, τη διακριτότητα και την ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων

.
Και ο παράγοντας αυτός είναι τα εμπορικά σήματα.
Θα πρέπει βέβαια να παρατηρήσουμε ότι δεν δίνεται κάποιος νομοθετικός ορισμός της έννοιας του σήματος με την Οδηγία 2436 του 2015, όπως δεν δίνεται και με το ισχύον νομικό πλαίσιο.


Αυτό στο οποίο υπάρχει ουσιαστικά αναφορά, είναι στο τι μπορεί να αποτελέσει σήμα. Στα εννοιολογικά στοιχεία του σήματος, δηλαδή, που έχουν, τελικά, και τη μεγαλύτερη σημασία τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους καταναλωτές.


Άλλωστε, το πιο σημαντικό δεν είναι να βρεθεί ένας νομικός ορισμός που, ωστόσο, μπορεί να αποβεί περιοριστικός.


Το πιο σημαντικό να μπορεί το εμπορικό σήμα να επιτελεί τη διακριτική λειτουργία. Δηλαδή, να μπορεί να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.
Κι αυτό είναι που έχει σπουδαιότητα για επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Πραγματικά, στο πεδίο αυτό, η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2436 του 2015 επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές.


Η πρώτη από αυτές είναι η αφαίρεση της περιοριστικής προϋπόθεσης της γραφικής παράστασης ως στοιχείου της έννοιας του σήματος.
Η προϋπόθεση αυτή αντικαθίσταται από τη δυνατότητα παράστασης του εμπορικού σήματος σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή με τη χρήση της τεχνολογίας αρκεί η αναπαράσταση να είναι σαφής, ακριβής, αυτοτελής, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, χρονικά σταθερή και αντικειμενική.
Με τον τρόπο αυτό διευρύνονται τα όρια αυτής της έννοιας, ώστε να συμπεριλάβουν και νέους δηλωτικούς τύπους, όπως είναι ο συνδυασμός οπτικοακουστικών μέσων ή τα ολογράμματα.


Επιπλέον, εισάγονται νέοι λόγοι που εμποδίζουν την καταχώρηση των σημάτων.


Για παράδειγμα δεν καταχωρίζονται σήματα των οποίων αποκλείεται η καταχώριση σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση ή το κράτος μέλος είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων.
Υπάρχει, μάλιστα, και μια ακόμη πιο ειδική αναφορά στην προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων των οίνων, των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων και των δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών.
Ένα άλλο στοιχείο του εκσυγχρονισμού που επιφέρει η ενσωμάτωση της Οδηγίας είναι ότι εισάγονται νέες διατάξεις για την εναρμόνιση των διαδικασιών για τα σήματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και νέοι κανόνες για τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης κατά τη διαμετακόμισή τους.


Και κατανοούμε, πιστεύω, ότι ενώ η τεχνογνωσία για τον ορισμό και την ταυτοποίηση τέτοιων προϊόντων εξελίσσεται τόσο διεθνώς, όσο και στην ΕΕ και μεταφέρεται στα νομοθετικά κείμενα, στη χώρα μας ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα της μάστιγας του παραεμπορίου, που έρχεται στην επικαιρότητα, μόνο όταν υπάρχουν αστυνομικές επιχειρήσεις που γίνονται για άλλους λόγους.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Κάποιες άλλες διατάξεις της Οδηγίας, που ενσωματώνεται με το παρόν νομοσχέδιο, διευκολύνουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, απελευθερώνοντάς τες από γραφειοκρατικά εμπόδια. Κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις νέες επιχειρήσεις.
Προστατεύονται πλέον μόνο τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται και όχι αυτά που δεν χρησιμοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται η διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα, να πραγματοποιείται, δηλαδή, αυτεπάγγελτα προέλεγχος στο μητρώο σημάτων προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση ενός νέου σήματος.


Κατά τις συζητήσεις στην επιτροπή είχαμε βεβαίως σταθεί ιδιαίτερα στον κρίσιμο ρόλο που πρέπει να παίξει η διοίκηση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.


Και σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε επιμείνει ιδιαίτερα ότι η στελέχωση της διοίκησης με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων, που και εξοικείωση έχει με τις νέες τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά τους και μπορεί να αξιολογήσει τη σημασία αυτών των αλλαγών, είναι εκ των ων ουκ άνευ για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
Οι σχετικές απαντήσεις και διαβεβαιώσεις του κυρίου Υφυπουργού στο θέμα της στελέχωσης των τμημάτων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι σημαντικές και ελπίζουμε, τελικά, αυτή η στελέχωση να μην γίνει από απλούς πτυχιούχους νομικής που δεν έχουν τα αυξημένα προσόντα που απαιτούνται για τέτοια καθήκοντα, ούτε από παρέδρους που δεν έχουν επαφή με τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής και γνώση των συνθηκών της αγοράς.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτιμώντας συνολικά το νομοσχέδιο, θεωρούμε για τους λόγους που προανέφερα, ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση και για το λόγο αυτό το Κίνημα Αλλαγής το υπερψηφίζει, τόσο επί της αρχής, όσο και επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Η Πολιτεία οφείλει να πράξει ακόμη περισσότερα για τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο