Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Με τροπολογία που κατατέθηκε από τους Κώστα Σκανδαλίδη, Γιώργο Αρβανιτίδη, Ανδρέα Λοβέρδο, Γιώργο Μουλκιώτη, Μιχάλη Κατρίνη, Βασίλη Κεγκέρογλου και Δημήτρη Μπιάγκη ζητάμε την επέκταση του προνομίου που εισάγεται για τους εργαζόμενους σε εταιρείες που βρίσκονται σε ειδική διαχείριση σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους οι οποίοι διεκδικούν δεδουλευμένα και αποζημιώσεις απόλυσης μέσω διαδικασιών πτώχευσης και πλειστηριασμών.

Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ότι η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, για λόγους ισότητας, ισονομίας, ίσης μεταχείρισης και ασφάλειας δικαίου, πρέπει να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση και δεν έχουν ελπίδα ικανοποίησης των απαιτήσεών τους, αφού τα εργατικά προνόμια στις πτωχεύσεις και τους πλειστηριασμούς, με ευθύνη των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Η Κυβέρνηση οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δώσει ελπίδα στους εργαζομένους που διεκδικούν, ώστε το δήθεν κοινωνικό της πρόσωπο να έχει, επιτέλους, έναν αντίκτυπο στη χειμαζόμενη κοινωνία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

«Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: Προαφαίρεση εργατικών απαιτήσεων σε ειδική διαχείριση και πτώχευση.

Αιτιολογική Έκθεση

i.  Με το άρθρο 40 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου εισάγεται ερμηνευτική διάταξη για την αποσαφήνιση της έννοιας των δαπανών της ειδικής διαχείρισης κατά την παρ. 2 του άρθρου 77 ν. 4307/2014 ειδικά ως προς το κονδύλι των εργατικών απαιτήσεων, ενώ επιχειρείται η αποφυγή καθυστερήσεων και αμφισβητήσεων στις εκκρεμείς διαδικασίες όπου παρατηρείται καθυστέρηση στην απόδοση των οφειλομένων χρημάτων στους εργαζομένους.

Η εισαγόμενη ρύθμιση καλύπτει περιπτώσεις ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων στις οποίες εκκρεμεί η κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των πιστωτών, ωστόσο δεν καταλαμβάνει τις λοιπές υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις στις οποίες έχει ήδη συνταχθεί πίνακας κατάταξης κατ’ εφαρμογή όχι του άρθρου 77 παρ. 2 ν. 4307/2014 αλλά των κοινών διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, με αποτέλεσμα οι εργατικές απαιτήσεις να μην έχουν περιληφθεί στις προαφαιρούμενες δαπάνες της διαδικασίας αλλά στα γενικά προνόμια κατάταξης. Η πραγματική και νομική αυτή κατάσταση δημιουργεί σαφή ανισότητα ανάμεσα στους εργαζομένους των υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεων (ακόμη και του ίδιου κλάδου, λ.χ. ΜΜΕ), καθώς στις περιπτώσεις μη εφαρμογής του άρθρου 77 παρ. 2 ν. 4307/2014 -ελλείψει της εισαγόμενης ερμηνευτικής διάταξης- δεν είναι δυνατή η άμεση ικανοποίηση των εργαζομένων, παρά μόνο μετά από άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης και περαιτέρω χρονική και οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων πιστωτών.

Με την προτεινόμενη προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 40 του σχεδίου νόμου επιχειρείται ακριβώς η αποκατάσταση αυτής της αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης, με την επέκταση της ερμηνευτικής διάταξης και στις περιπτώσεις όπου έχει χωρήσει ήδη η σύνταξη πίνακα κατάταξης κατά τις γενικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

ii. Η ρύθμιση του άρθρου 40 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, στο βαθμό που αναβαθμίζει τα προνόμια των εργατικών απαιτήσεων, κατ’ απόκλιση των όσων ισχύουν στα άρθρ. 156 Πτωχευτικού Κώδικα και 977 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είναι, προφανώς σε θετική κατεύθυνση, καθώς κατατείνει στην άμεση και ολοσχερή ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρισθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πιστωτών εργαζομένων αφορούν όχι σε περιπτώσεις ειδικής διαχείρισης αλλά σε εκκρεμείς πτωχευτιικές διαδικασίες, οι οποίες εξακολουθούν να διέπονται από το καθεστώς συρροής προνομίων, κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σύμφωνα, πράγματι, με την ισχύουσα ρύθμιση για την κατάταξη των πιστωτών της πτώχευσης, όταν συντρέχουν απαιτήσεις που είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση ή υποθήκη με εργατικές απαιτήσεις (οι οποίες ικανοποιούνται συμμετρικά με τις απαιτήσεις του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου κατά του οφειλέτη), τότε οι πρώτες ικανοποιούνται έως το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και οι εργατικές έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ενώ ακολουθούν οι λοιποί μη προνομιούχοι πιστωτές έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσματος. Αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής είναι οι εργαζόμενοι να κατατάσσονται για ελάχιστα ποσά, αφού από το εναπομείναν 25% πρέπει να ικανοποιηθεί και ο ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Στο πνεύμα του άρθρου 40 του σχεδίου νόμου και λόγους ισότητας, ισονομίας, ίσης μεταχείρισης και ασφάλειας δικαίου, όπως αναφέρει και η Αιτιολογική Έκθεση που το συνοδεύει, η ισχύς της ρύθμισης πρέπει να επεκταθεί και στους εργαζομένους που συμμετέχουν σε διαδικασία πτώχευσης, η οποία από δικαιοπολιτικής σκοπιάς δεν διακρίνεται από την ειδική διαχείριση (ιδίως όσον αφορά στη συνέχιση των εργασιακών σχέσεων), ώστε να δικαοιλογείται η διακριτική μεταχείριση των δυο ως άνω κατηγοριών εργατικών απαιτήσεων. Τούτο δε ισχύει ιδίως σε ό,τι αφορά στην αποζημίωση απόλυσης εν όψει της ιδιάζουσας φύσης αυτής και του γεγονότος ότι οι δικαιούχοι αυτής -κατά μείζονα λόγο σε περιπτώσεις πτωχεύσεων- παραμένουν κατά τεκμήριο σε καθεστώς ανεργίας και οικονομικής δυσπραγίας.

iii. Εν όψει τούτων, με την παρούσα τροπολογία, προτείνεται η συμπλήρωση της ερμηνευτικής διάταξης του άρθρου 40 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, κατά τα προαναφερόμενα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

«Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Προτεινόμενη ρύθμιση

Άρθρο …

Στο άρθρο 40 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως εξής:

«4. Πίνακας κατάταξης που έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί, χωρίς να έχει καταστεί αμετάκλητος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον αντιβαίνει στις διατάξεις αυτού, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρος και ο ειδικός διαχειριστής οφείλει αμελλητί να συντάξει και δημοσιεύσει νέο πίνακα, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη τις διατάξεις του παρόντος.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς και νέες διαδικασίες πτώχευσης αναφορικά με τις αξιώσεις εργαζομένων από αποζημίωση συνεπεία καταγγελίας συμβάσεων εργασίας».

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Κώστας Σκανδαλίδης: «Eθνικός σχεδιασμός για το 3ο κύμα και όχι κυβερνητική πολυγλωσσία»Aνδρέας Πουλάς: «Προβλήματα στη λειτουργία και στον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ»