Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Θέμα: «Μέριμνες για τα άτομα με αναπηρία- τηλεργαζόμενους στο δημόσιο τομέα»

Αιτιολογική Έκθεση

Λαμβανομένης υπόψη της Συνταγματικής πρόβλεψης την παρ. 6 του Άρθρου 21 , σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», καθώς και τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο , είναι απολύτως απαραίτητη η προσθήκη – συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου, προκειμένου οι τελευταίες να συνάδουν με την συνταγματική επιταγή και την ανωτέρω Διεθνή Σύμβαση.

Ειδικότερα:

Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας: Προτείνεται να προστεθεί η αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά στους ιατρικούς λόγους παραπέμπει μόνο στα ζητήματα ασθένειας, καθώς και σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο ν. 4765/2021, προβλέπεται ο διορισμός ατόμων με αναπηρία, γονέων και συζύγων ατόμων με αναπηρία στο δημόσιο τομέα.

Επί του άρθρου 2 της τροπολογίας: Προτείνεται ο διπλασιασμός της χρονικής διάρκειας της τηλεργασίας για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, δεδομένων των αυξημένων αναγκών  λόγω αναπηρίας.

Επί του άρθρου 3 της τροπολογίας: Δεδομένης της πρόβλεψης του άρθρου 5 του ν.4443/2016, σύμφωνα με την οποία : «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη […] », η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει  ότι ο εξοπλισμός που παρέχεται στον υπάλληλο με αναπηρία από την υπηρεσία του, πληροί προδιαγραφές προσβασιμότητας, ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές του εξατομικευμένες ανάγκες.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών « Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Άρθρο 1

Το άρθρο 7 του νομοσχεδίου τροποποιείται-συμπληρώνεται ως ακολούθως:

“Άρθρο 7

Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας

1. Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο.

2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας, ή γονέων, φυσικών, θετών, ανάδοχων, δικαστικών συμπαραστατών ατόμων με αναπηρίες, ή συζύγων ατόμων με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, εφόσον η φύση των καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 13, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο.

 3. Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών».

Άρθρο 2

 Το άρθρο 8 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται ι ως εξής:

«Άρθρο 8

Χρονικά όρια τηλεργασίας

1. Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους, οι οποίες καθορίζονται ειδικότερα στην απόφαση του άρθρου 13.

 2. Η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα τέσσερις (44) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος ή τις ογδόντα οχτώ (88) εργάσιμες ημέρες προκειμένου για άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις,  Οι ως άνω ημέρες λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών.

3. Αποκλείεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους.

4. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7.»

Άρθρο 3

Το άρθρο 12 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Σταθμός Τηλεργασίας

 1. Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο. Ειδικά στην περίπτωση υπαλλήλου με αναπηρία, ο εξοπλισμός που παρέχεται από την υπηρεσία του πληροί προδιαγραφές προσβασιμότητας, ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές του εξατομικευμένες ανάγκες. Εφόσον ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθμό Τηλεργασίας, ο υπάλληλος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού. 2. Ο φορέας επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισης του Σταθμού Τηλεργασίας και ευθύνεται για την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής 6 του, εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη ή η καταστροφή δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του τηλεργαζόμενου.

3. Ο Σταθμός Τηλεργασίας που παρέχει ο φορέας χρησιμοποιείται από τον υπάλληλο αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

4. O φορέας παρέχει στον τηλεργαζόμενο οδηγίες για τη χωροθέτηση και κατάλληλη διαμόρφωση του Σταθμού Τηλεργασίας, ώστε να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες προϋποθέσεις εργονομίας και ασφάλειας».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Καμίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Ανδρέας Πουλάς

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των διοικητικών συμβουλίων των οργανώσεων μελών τηςΓιώργος Μουλκιώτης: «Στεκόμαστε απέναντι στο σκοτεινό μέλλον που επιφυλάσσει η Νέα Δημοκρατία στον κόσμο της εργασίας»