Σε Ανακοινώσεις

Στις 27 Ιανουαρίου η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εξέδωσε τη Γνωμοδότηση 1/2020 που αφορά τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, οι οποίες είχαν ως σκοπό να προσαρμόσουν την Ελληνική έννομη τάξη στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και να ενσωματώσουν στην Ελληνική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/680.

Με τη γνωμοδότηση της η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι ο Ν.4624, εν γένει, αντιβαίνει τον ΓΚΠΔ και δεν ενσωματώνει επαρκώς την Οδηγία 2016/680. Επί της ουσίας, επιβεβαίωσε τις διαφωνίες που είχαμε διατυπώσει και επεξηγήσει μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την περίοδο της ψήφισης του Ν.4624: 

«Fast-track» νόμοι, που αποτελούν προϊόν απλής αντιγραφής-μετάφρασης από έννομες τάξεις άλλων κρατών-μελών, αγνοώντας και προσπερνώντας τη συνολική Ελληνική έννομη τάξη, αδυνατούν να εξασφαλίσουν σοβαρή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. 

Με αυτές τις διαδικασίες θέτουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε ριζική μεταρρύθμιση του νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη το παράγωγο Ενωσιακό δίκαιο και το Σύνταγμα στην κατεύθυνση της μέγιστης προστασίας των πολιτών.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΟΔΑ" ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ