Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Θέμα: Κατάργηση υποχρέωσης αναγνώρισης διαπίστευσης πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για μεταπτυχιακούς φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων 

Αιτιολογική Έκθεση

Στο άρθρο 34 παρ. 7 ν. 4485/2017 ορίζεται ότι «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005».

Με τη διάταξη αυτή υποχρεώνονται όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές στα ελληνικά Α.Ε.Ι (κυρίως στα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά και οι Κύπριοι φοιτητές σε ελληνόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα) να αναγνωρίζουν τα πτυχία τους στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μολονότι δεν έχουν καμία επιθυμία να παραμείνουν στη χώρα μας και να εργαστούν σε αυτή. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι το ίδιο άρθρο στην παρ. 1 τους δίνει τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίς να έχουν τηρήσει τη σχετική διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου τους, αρκούμενο στο γεγονός ότι είναι «κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής».

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε να καταργηθεί η παρ. 7 του άρθρου 34 ν. 4485/2017, η οποία άλλωστε είναι αμφίβολο αν μπορεί να θεωρηθεί σύμφωνη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

Προτεινόμενη ρύθμιση

«Άρθρο …

Η παράγραφος 7 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017 καταργείται».

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μετεγγραφές φοιτητών οι οποίοι απώλεσαν γονέα λόγω covid19«Αλήθεια, γιατί τόση "μυστικότητα" της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο του ΑΣΕΠ;»