Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Θέμα: Ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε νησιωτικές υγειονομικές μονάδες ή σε άγονες και προβληματικές περιοχές, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Αιτιολογική Έκθεση

Η  έλλειψη ιατρικού δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών των νησιωτικών περιφερειακών υγειονομικών μονάδων και των νησιωτικών νοσοκομείων συνιστά χρόνιο πρόβλημα, με πολύ σοβαρές προεκτάσεις και συνέπειες για την υγεία των κατοίκων της νησιωτικής χώρας, ιδίως κατά τη διάρκεια και εξ αιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19.

Είναι γενικώς γνωστό ότι ενώ σε πολλά νησιά μας προκηρύσσονται θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., το ιατρικό προσωπικό δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον λόγω αυξημένων εξόδων διαμονής και διαβίωσης και αντίστοιχων περιορισμένων αποδοχών. Οι  επιχορηγήσεις και τα άλλα κίνητρα που έχουν κατά καιρούς θεσμοθετηθεί και δίδονται από τις Περιφέρειες σε ιατρούς των νησιών φαίνεται πως δεν επαρκούν.

Για το λόγω αυτό, και επειδή η νησιωτική Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα από την Πολιτεία, όπως άλλωστε επιβάλλεται από το ίδιο το άρθρο 101 Συντάγματος, είναι απολύτως αναγκαία η θέσπιση ισχυρών υπηρεσιακών και επιστημονικών κινήτρων για την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού που θα επιλέξει να υπηρετήσει στις νησιωτικές υγειονομικές μονάδες. Με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, η ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό είναι πιο κρίσιμη από ποτέ με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού των νησιωτικών περιοχών.

Εξ άλλου, με το άρθρο 40 του ν. 4737/2020, τροποποιήθηκε η ο κατάλογος των προβληματικών και άγονων περιοχών του π.δ. 131/1987, με την ορθή μετάταξη των περιοχών Ζακύνθου, Λευκάδας και Κεφαλληνίας από τη Β΄ στην Α΄ κατηγορία. Στο ίδιο πλαίσιο και με το ίδιο ως άνω δικαιοπολιτικό σκεπτικό, με το δεύτερο άρθρο της προτεινόμενης τροπολογίας, εξασφαλίζεται η ανάλογη ομοιόμορφη μεταχείριση και των άγονων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» προστίθενται νέα άρθρα, ως εξής:

«Άρθρο …

  1. Οι ειδικευμένοι ιατροί Ε.Σ.Υ. που διορίζονται στις νησιωτικές περιοχές και στις άγονες ή προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, υπηρετούν σε αυτά επί μία τουλάχιστον πενταετία, αποκλειομένης απολύτως και για οποιονδήποτε λόγο της αποσπάσεως, μεταθέσεως ή μετατάξεώς τους σε άλλες νοσοκομειακές ή υγειονομικές μονάδες κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.
  2. Κάθε δύο έτη, κατά τη διάρκεια της πενταετίας της παραγράφου 1, οι ως άνω υπηρετούντες ιατροί μπορούν να μετακινούνται για εκπαίδευση σε κεντρικές νοσοκομειακές μονάδες, για διάστημα όχι ανώτερο του ενός μήνα.
  3. Ύστερα από σχετική αίτηση, είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση η έκδοση απόφασης για την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγου ή συμβιούντα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181) δημοσίου υπαλλήλου, στον τόπο υπηρεσίας του ιατρού κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων για αποσπάσεις και άλλες περιπτώσεις κινητικότητας.
  4. Μετά την παρέλευση της πενταετίας της παραγράφου 1, οι ως άνω υπηρετούντες ιατροί έχουν το δικαίωμα επιλογής κατά προτεραιότητα τοποθέτησής τους, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε κεντρικές υγειονομικές μονάδες του Ε.Σ.Υ.

Άρθρο …

  1. Η περ. α17 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 αντικαθίσταται ως εξής: «Νομός Κέρκυρας: Κέρκυρα, Άγιος Αθανάσιος (Αγρός), Άγιος Μάρκος, Άνω Λευκίμμη, Παξοί».
  2. Η περ. β10 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 καταργείται».

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Δημήτριος Μπιάγκης

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπαράν Μπουρχάν

Γεώργιος Φραγγίδης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Διευκρίνιση αναστολής κανονικών αδειών εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε.Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 77 του σχεδίου νόμου για την παραίτηση από ένδικα μέσα του e- ΕΦΚΑ είναι αναγκαίο να ισχύσουν και για τον ΟΑΕΔ