Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Θέμα: Διευκρίνιση αναστολής κανονικών αδειών εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Αιτιολογική Έκθεση

Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 107 του σχεδίου νόμου χρήζουν διευκρινίσεως, κατά τρόπον ώστε να αποσαφηνισθεί το εύρος εφαρμογής του μέτρου ανάκλησης της άδειας σε ό,τι αφορά στους εργαζομένους που εμπλέκονται πράγματι στην παραγωγή του συγκοινωνιακού έργου. Σκοπός της ρύθμισης είναι αφ’ ενός η πραγματική εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, με παράλληλη διασφάλιση των εύλογων συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Προτεινόμενη ρύθμιση

«1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107, αντί της φράσης “με την ειδικότητα των οδηγών και των τεχνικών εν κινήσει” τίθεται η φράση “που εμπλέκονται στην παραγωγή του συγκοινωνιακού έργου”.

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 107, η φράση “του έτους 2020” απαλείφεται.

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 107, αντί της φράσης “των ειδικοτήτων της παρ. 1” τίθεται η φράση “που εμπλέκονται στην παραγωγή του συγκοινωνιακού έργου”

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών οι ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμόζονται για όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς ανάλογα με τις ανάγκες.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Χορήγηση επιδότησης τακτικής ανεργίας τουλάχιστον για τρεις μήνες σε εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους που δεν λαμβάνουν καμία οικονομική στήριξηΕνίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε νησιωτικές υγειονομικές μονάδες ή σε άγονες και προβληματικές περιοχές, λόγω της πανδημίας COVID-19