Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιου για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Θέμα: «Να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονες γεωμορφολογικές ιδιομορφίες»

Αιτιολογική έκθεση

Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας (Κρήτη, Ήπειρος, Πελοπόννησος) που παρουσιάζουν έντονες γεωμορφολογικές ιδιομορφίες προκαλούνται προβλήματα στους εκεί  λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς που αδυνατούν να καλύψουν τις περιφέρειές τους με χρήση μίας μόνον συχνότητας, σε αντίθεση με περιφέρειες, κατά τεκμήριο πεδινές, όπως η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία όπου, η κάλυψη με μία συχνότητα είναι ευχερής.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα χρήσης και δεύτερης συχνότητας σύμφωνα με την αρχής της ίσης μεταχείρισης των σταθμών των περιοχών αυτών, χωρίς να εισάγονται νέες διαδικασίες αφού γίνεται παραπομπή σε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο του άρθρου 65 ν. 4155/2013 (όπως ισχύει).

Επίσης, η προτεινόμενη διάταξη, για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στο φάσμα συχνοτήτων στα FM, περιλαμβάνει την προϋπόθεση η χρήση διαφορετικής συχνότητας (από ραδιοφωνικό σταθμό, λόγω τεχνικής αδυναμίας συγχρονισμού στην κύρια συχνότητα, για την κάλυψη της περιοχής που εκπέμπει), να έχει ήδη καταγραφεί υποχρεωτικά από την ΕΕΤΤ.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιου για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο..

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 65 ν. 4155/2013 με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 120) όπως ισχύει προστίθεται τελευταίο εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

«Σε περίπτωση που, λόγω γεωμορφολογικών ή άλλων ιδιομορφιών, δεν είναι δυνατή η βέλτιστη κάλυψη της περιοχής μετάδοσης από δευτερεύουσα θέση εκπομπής με χρήση της ίδιας συχνότητας για την οποία ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει λάβει άδεια ή βεβαίωση από το ΕΣΡ, δύναται να γίνει χρήση διαφορετικής συχνότητας τηρουμένης της διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου, και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η χρήση της διαφορετικής συχνότητας έχει καταγραφεί από την ΕΕΤΤ ως χρησιμοποιηθείσα από το συγκεκριμένο σταθμό».

Ο προτείνων Βουλευτής

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μιχάλης Κατρίνης: «Η κυβέρνηση έχει κρυφή ατζέντα στην Παιδεία»Έκτακτη ενίσχυση στις εταιρίες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.