Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Βουλευτές της Κ.Ο. Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσαν Τροπολογία στο ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Αποκατάσταση αδικίας για υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς επίσης και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν τους καταλαμβάνουν οι ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις για την προσωπική διαφορά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νομού του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

Θέμα: Αποκατάσταση αδικίας για υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς επίσης και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν τους καταλαμβάνουν οι ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις για την προσωπική διαφορά.

Αιτιολογική έκθεση

Με στόχο την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ υπηρετούντων υπαλλήλων με τα ίδια τυπικά προσόντα και τα ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα, η προσωπική διαφορά που χορηγήθηκε με τον ν.4024/2011 επεκτάθηκε με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις του ν.4354/2015 και του ν.4569/2018.

Ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 45 παρ.1 του ν.4569/2018 ορίστηκε ότι η προσωπική διαφορά χορηγείται στο σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούσαν μέχρι 11.10.2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4569/2018) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς επίσης και ως διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας και µε δεδομένο ότι αφορούσε υπαλλήλους οι οποίοι  εξαιρούνταν της προσωπικής διαφοράς επειδή ξεκίνησαν να υπηρετούν μετά τη θέσπιση ή την επέκταση της αλλά παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα µε όσους συναδέλφους τους τη λαμβάνουν.

Η παράταξη μας είχε επισημάνει κατά τη συζήτηση ν.4569/2018 στη Βουλή ότι η διάταξη για την προσωπική διαφορά έπρεπε να έχει πάγιο χαρακτήρα, ώστε να μη δημιουργούνται και στο μέλλον διαρκώς τα ίδια προβλήματα με ανισότητες  σε βάρος των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων.

Δυστυχώς η πρόταση μας δεν εισακούστηκε με αποτέλεσμα όπως παραδέχτηκε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στις 12.02.2021 να «είναι πολύ δύσκολη η προσέλκυση νέων ταλαντούχων και καταρτισμένων στελεχών»καθώς«από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ κατά μέσο όρο το ένα τρίτο αποποιείται το διορισμό του, όταν στο μεταξύ βλέπει ποιες θα είναι οι απολαβές του».

Επιπλέον εκατοντάδες υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών που εν τέλει διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 11.10.2018 δε λαμβάνουν την ανωτέρω προσωπική διαφορά με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα άνισο και άδικο καθεστώς δύο ταχυτήτων μεταξύ των υπαλλήλων. Έτσι συνεχίζεται το παράδοξο για υπαλλήλους που διαθέτουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στις ίδιες συνθήκες αμείβονται με διαφορετικό τρόπο από τους συναδέλφους τους ένεκα του χρόνου τοποθέτησής τους στις υπηρεσίες της. Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις υπαλλήλων με περισσότερα τυπικά προσόντα ή μεγαλύτερη μισθολογικά προσμετρούμενη εργασιακή εμπειρία, οι οποίοι λαμβάνουν αρκετά χαμηλότερο μισθό από συναδέλφους τους που διορίστηκαν πριν τις 11.10.2018.

Παρόλα αυτά οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου για το μισθολόγιο και τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δε διορθώνουν αλλά διαιωνίζουν ανισότητες μεταξύ υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δεδομένης της μη καθολικής και με πάγιο τρόπο επέκτασης της προσωπικής διαφοράς για το σύνολο των τους.

Για την αντιμετώπιση αυτής της ανισότητας μεταξύ υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά και των υπολοίπων υπηρεσιών του άρθρου 45 παρ.1 του ν.4569/2018 με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς όπως ισχύει σήμερα από την 1.1.2021 για όλους τους υπηρετούντες και παγιοποιείται και για τους μελλοντικούς υπαλλήλους που θα προσληφθούν ή θα μεταταχθούν σε αυτές.

Στο σχέδιο νομού του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

«Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και επεκτάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.1 του ν.4569/2018, από 1.1.2021, χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1.11.2011 και σε αυτούς που αντιστοίχως προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται μετά τη δημοσίευση παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς επίσης και ως διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.). Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 της του άρθρου 45 του ν.4569/2018.»

Αθήνα,  15 Φεβρουαρίου 2021

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιώργος Αρβανιτίδης


Μιχάλης Κατρίνης

Ανδρέας Λοβέρδος

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Προβλήματα στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων στον ΟΣΥ και στη ΣΤΑΣΥ και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και του κύρους του ΑΣΕΠΜιχάλης Κατρίνης: «Οι μικρές επιχειρήσεις υποφέρουν και φυτοζωούν χωρίς χρηματοδοτήσεις και αντί αυτού η κυβέρνηση αυξάνει τα όρια ενίσχυσης για τις μεγάλες»