Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το ιστορικό μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

———————-

Θέμα: «Αναγνώριση πρόσθετου εργάσιμου χρόνου αρχαιοφυλάκων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας »

Αιτιολογική Έκθεση

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι εκτελούν χρέη φύλακα αρχαιοτήτων παρέχουν συστηματικά εργασία έξι ημέρες την εβδομάδα. Τούτο απαιτείται από την ανάγκη διαρκούς φύλαξης και προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς τούτα παραμένουν κλειστά ελάχιστες ημέρες το χρόνο, σε κάθε δε περίπτωση η φύλαξη τους είναι επιβεβλημένη σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αργιών. Οι δε συνθήκες φύλαξης είναι ιδιαίτερα αντίξοες (εξωτερικοί και απομακρυσμένοι χώροι, αντιμετώπιση παραβατικών ενεργειών κλπ) με πολύ χαμηλό μισθό και θέτοντας ενίοτε τη ζωή τους σε κίνδυνο υπέρ της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ωστόσο, μολονότι παρέχουν πραγματικά την εργασία τους σε επιπλέον μέρα συγκριτικά με την 5νθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση του λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόσθετη αυτή απασχόληση δεν τους αναγνωρίζεται ως πραγματικός συντάξιμος χρόνος. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι φύλακες δουλεύουν 50-60 μέρες το χρόνο περισσότερο από αυτούς που δουλεύουν σε πενθήμερη βάση – επομένως μέσα σε 16 χρόνια οι φύλακες αρχαιοτήτων έχουν στην ουσία υπερκαλύψει τον πραγματικό χρόνο εργασίας που αντιστοιχεί σε 3 χρόνια χρόνου ασφάλισης. 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να τους επιτραπεί να αναγνωρίζουν τον δεδουλευμένο αυτό χρόνο ως πραγματικό συντάξιμο χρόνο και μέχρι τρία έτη για 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας προσαυξανόμενο κατά 1 έτος για κάθε 6 έτη μετά τη συμπλήρωση των 20 ετών και μέχρι 5 έτη κατ’ ανώτατο όριο, καταβάλλοντας την εισφορά ασφαλισμένου, όπως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της πρόσθετης απασχόλησης. Δεδομένου δε ότι ο αναγνωρίσιμος χρόνος αναφέρεται σε πραγματικά παρασχεθείσα εργασία, η εργασία αυτή προτείνεται να αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, επομένως δεν συνυπολογίζεται με τον πλασματικό αναγνωρίσιμο χρόνο ασφάλισης ως προς το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αναγνώρισης και εξαγοράς πλασματικού χρόνου.

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου  2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το ιστορικό μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», προστίθεται άρθρο  ως εξής:

Άρθρο…

1.Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε από μονίμους υπαλλήλους του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κλάδου ΔΕ φύλαξης –πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας, που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο για χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τουλάχιστον 20 ετών είναι 3 έτη και αυξάνεται κατά 1 έτος για κάθε 6 έτη πραγματικής υπηρεσίας μετά τα 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.

2. Η εισφορά του ασφαλισμένου για την αναγνώριση κάθε μήνα υπηρεσίας υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου κλάδου σύνταξης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία. Ειδικά για τους διορισμένους έως 30.09.1990 υπαλλήλους της παρ. 1, η αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο, γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο παρασχέθηκαν ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες από την ισχύ του νόμου αυτού και εφεξής.

3. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος από τους  διορισμένους έως 30.09.1990, συνυπολογίζεται με το λοιπό χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης βάσει του σχετικού πίνακα του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, όχι όμως για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

Για τους διορισμένους από 1.10.1990 και εφεξής ο εν λόγω αναγνωριζόμενος χρόνος συνυπολογίζεται με το λοιπό χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, βάσει του σχετικού πίνακα του άρθρου  8 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης καθώς και για τον υπολογισμό των  συντάξιμων αποδοχών από το 2002.

4.  Ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας κάθε υπαλλήλου σε υπηρεσίες φύλαξης αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του  Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Ο χρόνος αναγνώρισης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, ανατρέχει  για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκε κάθε φορά η αναγνωριζόμενη υπηρεσία και η αναγνώριση γίνεται μετά από σχετικό αίτημα του υπαλλήλου που υποβάλλεται οποτεδήποτε και πάντως μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Νάντια Γιαννακοπούλου

Χρήστος Γκόκας

Μιχάλης Κατρίνης

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτρης Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Ανδρέας Πουλάς

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Aίτημα Βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής: «Διακομματική συζήτηση για την πορεία της πανδημίας, το άνοιγμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και τον οδικό χάρτη των εμβολιασμών»Βασίλης Κεγκέρογλου: «Χωρίς απάντηση ο υπουργός Οικονομικών στα προβλήματα των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων»