Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Τροπολογία της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής για την Ένταξη του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Σικιαρίδειον Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων» ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

———————-

Θέμα: Ένταξη του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Σικιαρίδειον Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων» ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Το ιστορικό Ίδρυμα με μεγάλη κοινωνική προσφορά από την ίδρυσή του το 1939 μέχρι σήμερα με την επωνυμία «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων», το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η παρούσα διάταξη κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι διοικητικά και οικονομικά το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων», εξαρτάται πλήρως από το κράτος και ο νομοθέτης έχει προβλέψει στις αντίστοιχες περιπτώσεις αφ’ ενός την μετατροπή ιδρυμάτων ΝΠΙΔ σε ΝΠΔΔ (ν. 2646/1998 άρθρο 7 παρ. 1) και αφ’ ετέρου την ένταξη όλων των προνοιακών ΝΠΔΔ σε ένα  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ανά περιφέρεια (ν. 4109/2013 άρθρο 9).

Β. Προτεινόμενη ρύθμιση

«Άρθρο ….»

1. Το ΝΠΙΔ «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων» μετονομάζεται σε «Σικιαρίδειο Ίδρυμα για παιδιά με αναπηρία» και από 01-01-2021 εντάσσεται ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4109/2013, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 16).

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων» νοείται το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα για παιδιά με αναπηρία».

3. Το προσωπικό του Σικιαρίδειου Ιδρύματος που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται από την 01-01-2021 στο ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και υπηρετεί με την ίδια σχέση εργασίας και την ίδια ειδικότητα, σε προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται στο Παράρτημα «Σικιαρίδειο Ίδρυμα για παιδιά με αναπηρία». Τυχόν προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου με ημερομηνία λήξης της σύμβασης πέραν της 01-01-2021, μεταφέρεται από 01.01.2021, στο ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και συνεχίζει να εργάζεται στο Παράρτημα «Σικιαρίδειο Ίδρυμα για παιδιά με αναπηρία», μέχρι τη λήξη της σύμβασής του και με τους όρους αυτής. Το προσωπικό που μεταφέρεται υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, λαμβάνει τυχόν επιδόματα και παροχές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική του εξέλιξη για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εντός δύο (2) μηνών ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.                                              

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Ανδρέας Λοβέρδος

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Μπαράν Μπουρχάν

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Tροπολογία του Κινήματος Αλλαγής για ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και καταβολή δώρου Χριστουγέννων στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, εργαζομένων στους Δήμους και ενστόλων