Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο ΣχέδιοΝόμου του Υπουργείου Εξωτερικών :

«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας»

Θέμα : «Άρση αδικίας στη συνταξιοδότηση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το άρθρο 355 παρ. 1  του νομοσχεδίου αναφέρεται στη συνταξιοδότηση λόγω ορίου ηλικίας των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, ορίζοντας ως προϋπόθεση συνταξιοδότησης μεταξύ άλλων την 35ετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία στον Κλάδο. Εάν μάλιστα οι υπάλληλοι αυτοί, κατά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη υπηρεσίας στον Κλάδο αυτό, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της 35ετίας, όχι, όμως, πέραν του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους.

Ταυτόχρονα, το άρθρο 381 παρ. 1 του νομοσχεδίου αναφέρεται στη συνταξιοδότηση λόγω ορίου ηλικίας των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ορίζοντας ως προϋπόθεση συνταξιοδότησης μεταξύ άλλων την 35ετή  πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι αυτοί, κατά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της 35ετίας, όχι, όμως, πέραν του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι με το Νομοσχέδιο τίθενται διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους υπαλλήλους των δύο κλάδων (Διπλωματικών Υπαλλήλων και Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων), παρά το γεγονός ότι οι δύο κλάδοι διέπονται από το ίδιο θεσμικό καθεστώς, ενώ δεν συντρέχει κανένας δικαιολογητικός λόγος, για διαφορετική μεταχείρισή τους ως προς το όριο αποχώρησης από την υπηρεσία.

Αν εφαρμοστεί δε η ρύθμιση αυτή, θα οδηγήσει σε  πρόωρη αποχώρηση από την υπηρεσία των στελεχών του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έναντι των διπλωματικών υπαλλήλων, για ακριβώς την ίδια δημόσια προϋπηρεσία. Τούτο δε αφορά ειδικότερα τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή το σύνολο σχεδόν του κλάδου, δεδομένου ότι οι σπουδαστές της λογίζονται εκ του νόμου ως δημόσιοι υπάλληλοι και αμείβονται με το μισθό του εισαγωγικού βαθμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση λοιπόν, τροποποιείται το άρθρο 381 παρ. 1 του Νομοσχεδίου και εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις για την αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων του Κλάδου Διπλωματικών Υπαλλήλων και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Προτείνεται συνεπώς η ακόλουθη ρύθμιση :   

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου  «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας», προστίθεται άρθρο ως εξής :

Άρθρο ….

Η παράγραφος 1 του άρθρου 381 του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή  πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία στον Κλάδο. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, κατά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη υπηρεσίας στον κλάδο αυτόν, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών».

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ανδρέας Λοβέρδος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Βασίλης Κεγκέρογλου: «Στο δήθεν επιτελικό κράτος και το Υπουργείο Εξωτερικών...»Γιώργος Φραγγίδης: «Το ν/σ του ΥΠΕΞ περισσότερο θα παρεμποδίσει παρά θα διευκολύνει την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής»