Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

———————-

Θέμα: «Άμεση απόδοση ΑΜΚΑ στους μετακαλούμενους εργάτες γης-υπηκόους τρίτων χωρών».

Αιτιολογική Έκθεση

Με το τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο του μέρους Θ΄ του ν. 4690/2020 και προκριμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι καλλιεργητικές εργασίες και να μη διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία, θεσμοθετήθηκαν – κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας του ν. 4251/2014- ρυθμίσεις επιτάχυνσης των διαδικασιών εισόδου  στη χώρα αλλοδαπών από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, δίνοντας τους το δικαίωμα εργασίας για τους τρεις μήνες που διαρκεί το δικαίωμα εισόδου, με υποχρέωση τήρησης των σχετικών προβλέψεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Μέρους Γ’ του ίδιου νόμου, υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ/πρώην ΟΓΑ, με εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α`205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α`115).     

Με την εγκύκλιο 80320/42862/Δ18.2718/2019του e-EΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο Φ 80320/22183/Δ18.794/17-6-2020, καθορίστηκαν ως δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τον e-ΕΦΚΑ : α) Διαβατήριο σε ισχύ, στο οποίο να είναι εμφανής η  σχετική σήμανση κατά τη στιγμή εισόδου τους στην Ελλάδα και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη).

Στην πράξη, αυτό που συμβαίνει είναι ότι περίπου 50.000 εργάτες γης, κυρίως προερχόμενοι από την Αλβανία, έχουν έρθει στην Ελλάδα για να εργαστούν στην αγροτική παραγωγή (π.χ. συλλογή ελαιόκαρπου) και ενώ οι Εφορίες της χώρας τους έχουν αποδώσει ΑΦΜ, τα μεν ΚΕΠ δηλώνουν αναρμόδια ως προς την έκδοση ΑΜΚΑ, ο δε e-ΕΦΚΑ κωλυσιεργεί ζητώντας τους δικαιολογητικά που είναι αδύνατο να προμηθευτούν σε εύλογο χρόνο (δικαιολογητικά που δεν προβλέπονται από τη διάταξη νόμου για τη μετάκληση!). Αποτέλεσμα αυτού είναι αφενός οι εργοδότες τους να μην μπορούν να εκδώσουν τα εργόσημα μέχρι 31.12.2020 και να απειλούνται με εξοντωτικά πρόστιμα ύψους 10.500 ευρώ για τον κάθε εργαζόμενο, αφετέρου οι εργαζόμενοι – μετακλητοί εργάτες γης  να μην έχουν κανένα εισόδημα και το Ελληνικό Κράτος να στερείται κρίσιμων εσόδων (φόρους και ασφαλιστικές εισφορές).

         Για τη θεραπεία αυτής της απαράδεκτης στρέβλωσης, προτείνεται η παρούσα τροπολογία με την οποία προβλέπεται η απόδοση ΑΜΚΑ χωρίς το προβλεπόμενο από τις ανωτέρω εγκυκλίους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο. Τέλος, προβλέπεται η έκδοση και εξαργύρωση εργοσήμων περιόδων απασχόλησης μέχρι και 31/12/2020 μέχρι και 28/2/2021 και η απαλλαγή των εργοδοτών από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Άρθρο…

1.Στους πολίτες τρίτων χωρών που μετακαλούνται για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία βάσει των ειδικών διατάξεων του τεσσαρακοστού δεύτερου άρθρου του μέρους Θ΄ της από 1.5.2020 Π.Ν.Π (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020,  αποδίδεται από τα ΚΕΠ και τον e-ΕΦΚΑ Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) με μόνα δικαιολογητικά το ισχύον διαβατήριο, στο οποίο εμφαίνεται  η  σχετική σήμανση κατά τη στιγμή εισόδου τους στην Ελλάδα και η συμπερίληψή τους στην συγκεντρωτική κατάσταση των αρμοδίων υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

2. Για εργόσημα των ανωτέρω προσώπων που αφορούν περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2020 και δεν έχουν εκδοθεί ή εξαργυρωθεί, εφόσον εκδοθούν και εξαργυρωθούν μέχρι 28/2/2021, δεν  επιβάλλονται πρόστιμα,  πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και κάθε είδους επιβαρύνσεις.

3.Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδεται μέχρι 31.12.2020 δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της παραγράφου 2 του παρόντος.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Αρβανιτίδης

Ιλχάν Αχμέτ 

Νάντια Γιαννακοπούλου

Χρήστος Γκόκας

Γιώργος  Καμίνης

Χάρης Καστανίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Βασίλης  Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιώργος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτρης Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Ανδρέας Πουλάς

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Kατατέθηκαν επτά τροπολογίες από την Κ.Ο. του Κινήματος ΑλλαγήςΣτήριξη εργαζομένων σε επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα